Cung cấp tài liệu về Thực trạng giải pháp công tác phối hợp hoạt động giữa Chính quyền với UBMT TQ Việt Nam
(21/11/2013)

Cung cấp tài liệu về Thực trạng giải pháp công tác phối hợp hoạt động giữa Chính quyền với UBMT TQ Việt Nam

01. Tình hình thực hiện chương trình xâu dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội trong các  nhiệm kỳ khóa XI, XII, XIII ( số liệu cụ thể và tính thành %)
02. Tổ chức bộ phận giúp việc về xây dựng pháp luật của các Bộ, ngành thuộc Chính phủ (Vụ Pháp chê, ...), Khoảng bao nhiêu bộ? và % số bộ được tổ chức
(20/11/2013)

01. Tình hình thực hiện chương trình xâu dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội trong các  nhiệm kỳ khóa XI, XII, XIII ( số liệu cụ thể và tính thành %)
02. Tổ chức bộ phận giúp việc về xây dựng pháp luật của các Bộ, ngành thuộc Chính phủ (Vụ Pháp chê, ...), Khoảng bao nhiêu bộ? và % số bộ được tổ chức

01. Mô hình tổ chức và hoạt động của hội đồng bầu cử một số nước trên thế giới
02. Nhận diện và giảm thiểu các rủi ro dẫn đến tham nhũng trong quản lý đất đai ở Việt Nam
03. Xử lý t ài sản cảu doanh nghiệp khi lâm vào tình trạng phá sản: Thực trạng và kiến nghị
04. Thực trạng hoạt động công chức giao dịch bất động sản và một số kiến nghị
05. Tham nhũng - Từ góc nhìn của người dân, doanh nghiệp và cán bộ, công chức, viên chức (NXB Chính trị quốc gia)
06. Cải cách hành chính và chống tham nhũng
(11/11/2013)

01. Mô hình tổ chức và hoạt động của hội đồng bầu cử một số nước trên thế giới
02. Nhận diện và giảm thiểu các rủi ro dẫn đến tham nhũng trong quản lý đất đai ở Việt Nam
03. Xử lý t ài sản cảu doanh nghiệp khi lâm vào tình trạng phá sản: Thực trạng và kiến nghị
04. Thực trạng hoạt động công chức giao dịch bất động sản và một số kiến nghị
05. Tham nhũng - Từ góc nhìn của người dân, doanh nghiệp và cán bộ, công chức, viên chức (NXB Chính trị quốc gia)
06. Cải cách hành chính và chống tham nhũng

01. Tham nhũng - Từ góc nhìn của người dân, doanh nghiệp và cán bộ, công chức, viên chức (NXB Chính trị quốc gia)
02. Cải cách hành chính và chống tham nhũng
03. Một số vấn đề về nợ công ở Việt Nam
04. Vấn đề đàu tư công ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp
05. Kỳ họp nghị viện ở một số nước trên thế giới
(29/11/2013)

01. Tham nhũng - Từ góc nhìn của người dân, doanh nghiệp và cán bộ, công chức, viên chức (NXB Chính trị quốc gia)
02. Cải cách hành chính và chống tham nhũng
03. Một số vấn đề về nợ công ở Việt Nam
04. Vấn đề đàu tư công ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp
05. Kỳ họp nghị viện ở một số nước trên thế giới

01. Pháp luật về thủ tục giải quyết phá sản: Thực trạng và kiến nghị

02. Xử lý tài sản của doanh nghiệp khi lâm vào tình trạng phá sản: Thực trạng và kiến nghị

03. Kinh nghiệm nước ngoài về phá sản doanh nghiệp

04. Luật Công chứng - một số vấn đề cần xem xét, sửa đổi, bổ sung

05. Thực trạng hoạt động công chứng giao dịch bất động sản và một số kiến nghị

06. Kinh nghiệm một số nước trên thế giới về công chứng giao dịch bất động sản

07. Tổng quan pháp luật về công chứng của một số nước

08. Chế định kết hôn trong pháp luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam qua các thời kỳ - Một số giải pháp hoàn thiện

09. Hôn nhân đồng giới: kinh nghiệm một số nước và thực tế ở Việt Nam

10. Chế độ tài sản theo thỏa thuận khi kết hôn ở Việt Nam và một số nước trên thế giới

11. Một số quy định cần sửa đổi, bổ sung trong Luật bảo vệ môi trường

12. Thực trạng pháp luật về phòng ngừa, khắc phục sự cố môi trường và đề xuất, kiến nghị

13. Thực trạng vấn đề ô nhiễm tràn dầu ở Việt Nam và một số đề xuất, kiến nghị

14. Kinh nghiệm một số nước trên thế giới trong xây dựng pháp luật về bảo vệ môi trường

15. Thực tiễn thi hành Luật Hải quan và một số kiến nghị sửa đổi Luật Hải quan

16. Tăng cường tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật điều chỉnh những vấn đề về xây dựng

17. Cư trú, điều kiện cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam - Thực trạng và kiến nghị

18. Pháp luật việc làm và một số đề xuất, kiến nghị xây dựng luật

19. Bảo hiểm y tế toàn dân - Thực trạng và kiến nghị

20. Kinh nghiệm nước ngoài về tổ chức khám bệnh, chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế, kiến nghị góp phần xây dựng Luật Bảo hiểm y tế Việt Nam

21. Một số vấn đề về thị trường chứng khoán Việt Nam

22. Một số vấn đề về nợ công ở Việt Nam

23. Vấn đề đầu tư công ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp

24. Pháp luật về bảo trợ xã hội và hướng hoàn thiện

25. Kỳ họp Nghị viện ở một số nước trên thế giới

26. Sự tham gia của tổ chức xã hội nghề nghiệp trong hoạt động giám sát của Quốc hội

27. Chế định luật sư nhà nước ở Nhật Bản

28. Kinh nghiệm giải thích pháp luật thành văn của Cộng hòa liên bang Đức

29. Tham nhũng - Từ góc nhìn của người dân, doanh nghiệp và cán bộ, công chức, viên chức (NXB Chính trị quốc gia), kết quả khảo sát xã hội học của Ngân hàng thế giới (World Bank)

30. Nhận diện và giảm thiểu các rủi ro dẫn đến tham nhũng trong quản lý đất đai ở Việt Nam (World Bank - Sách điện tử)

31. Phân tích, so sánh pháp luật phòng, chống tham nhũng quốc tế: Bài học về cơ chế xử lý và thực thi cho Việt Nam (World Bank - Sách điện tử)

32. Vai trò của Nghị viện trong hạn chế tham nhũng (World Bank - Sách điện tử)

33. Cải cách hành chính và chống tham nhũng (UNDP - Sách điện tử)

34. Hiến pháp Hoa Kỳ và chú thích (Hội luật gia Việt Nam), (Đại sứ quán Hoa Kỳ)

(13/11/2013)

01. Pháp luật về thủ tục giải quyết phá sản: Thực trạng và kiến nghị

02. Xử lý tài sản của doanh nghiệp khi lâm vào tình trạng phá sản: Thực trạng và kiến nghị

03. Kinh nghiệm nước ngoài về phá sản doanh nghiệp

04. Luật Công chứng - một số vấn đề cần xem xét, sửa đổi, bổ sung

05. Thực trạng hoạt động công chứng giao dịch bất động sản và một số kiến nghị

06. Kinh nghiệm một số nước trên thế giới về công chứng giao dịch bất động sản

07. Tổng quan pháp luật về công chứng của một số nước

08. Chế định kết hôn trong pháp luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam qua các thời kỳ - Một số giải pháp hoàn thiện

09. Hôn nhân đồng giới: kinh nghiệm một số nước và thực tế ở Việt Nam

10. Chế độ tài sản theo thỏa thuận khi kết hôn ở Việt Nam và một số nước trên thế giới

11. Một số quy định cần sửa đổi, bổ sung trong Luật bảo vệ môi trường

12. Thực trạng pháp luật về phòng ngừa, khắc phục sự cố môi trường và đề xuất, kiến nghị

13. Thực trạng vấn đề ô nhiễm tràn dầu ở Việt Nam và một số đề xuất, kiến nghị

14. Kinh nghiệm một số nước trên thế giới trong xây dựng pháp luật về bảo vệ môi trường

15. Thực tiễn thi hành Luật Hải quan và một số kiến nghị sửa đổi Luật Hải quan

16. Tăng cường tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật điều chỉnh những vấn đề về xây dựng

17. Cư trú, điều kiện cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam - Thực trạng và kiến nghị

18. Pháp luật việc làm và một số đề xuất, kiến nghị xây dựng luật

19. Bảo hiểm y tế toàn dân - Thực trạng và kiến nghị

20. Kinh nghiệm nước ngoài về tổ chức khám bệnh, chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế, kiến nghị góp phần xây dựng Luật Bảo hiểm y tế Việt Nam

21. Một số vấn đề về thị trường chứng khoán Việt Nam

22. Một số vấn đề về nợ công ở Việt Nam

23. Vấn đề đầu tư công ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp

24. Pháp luật về bảo trợ xã hội và hướng hoàn thiện

25. Kỳ họp Nghị viện ở một số nước trên thế giới

26. Sự tham gia của tổ chức xã hội nghề nghiệp trong hoạt động giám sát của Quốc hội

27. Chế định luật sư nhà nước ở Nhật Bản

28. Kinh nghiệm giải thích pháp luật thành văn của Cộng hòa liên bang Đức

29. Tham nhũng - Từ góc nhìn của người dân, doanh nghiệp và cán bộ, công chức, viên chức (NXB Chính trị quốc gia), kết quả khảo sát xã hội học của Ngân hàng thế giới (World Bank)

30. Nhận diện và giảm thiểu các rủi ro dẫn đến tham nhũng trong quản lý đất đai ở Việt Nam (World Bank - Sách điện tử)

31. Phân tích, so sánh pháp luật phòng, chống tham nhũng quốc tế: Bài học về cơ chế xử lý và thực thi cho Việt Nam (World Bank - Sách điện tử)

32. Vai trò của Nghị viện trong hạn chế tham nhũng (World Bank - Sách điện tử)

33. Cải cách hành chính và chống tham nhũng (UNDP - Sách điện tử)

34. Hiến pháp Hoa Kỳ và chú thích (Hội luật gia Việt Nam), (Đại sứ quán Hoa Kỳ)

Toàn cảnh phiên họp + bài phát biểu của ĐB Nguyễn Công Bình
(13/11/2013)

Toàn cảnh phiên họp + bài phát biểu của ĐB Nguyễn Công Bình

Phát biểu của ĐB Y Mửi ngày 07/11/2013 (07/11/2013)

Phát biểu của ĐB Y Mửi ngày 07/11/2013

Đĩa hình chất vấn Bộ trưởng của ĐBQH tỉnh Bạc Liêu
(19/11/2013)

Đĩa hình chất vấn Bộ trưởng của ĐBQH tỉnh Bạc Liêu

Phát biểu của ĐB Y Mửi ngày 01/11/2013
(01/11/2013)

Phát biểu của ĐB Y Mửi ngày 01/11/2013

Đĩa hình toàn cảnh HT
(02/11/2013)

Đĩa hình toàn cảnh HT
Trang 1 trên tổng số 2991 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 500 1000 1500 1990 2490 2990
Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống