Một số vấn đề lý luận, lịch sử và so sánh pháp luật về hộ tịch

30/05/2013
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Lĩnh vực : Luật cư trú
Nguồn tin : Trung tâm Thông tin Khoa học
Nội dung tóm tắt : Chế độ quản lý hộ tịch không chỉ phản ánh trình độ phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của mỗi quốc gia trong từng giai đoạn lịch sử mà nó còn phản ánh ở những mức độ nhất định đặc thù về truyền thống, tập quán trong tổ chức đời sống xã hội và quản lý dân cư của quốc gia, dân tộc đó
Từ khóa : pháp luật về hộ tịch
Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống