Tổng quan về nguyên tắc độc lập của quyền tư pháp trong các Điều ước quốc tế và Hiến pháp một số nước

15/05/2013
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Lĩnh vực : Hiến pháp
Nguồn tin : Trung tâm Thông tin Khoa học
Nội dung tóm tắt :

I.             Quy định trong Điều ước quốc tế về tính độc lập của cơ quan tư pháp

                1.            Những nguyên tắc và yêu cầu chung về tính độc lập của toà án

                2.            Những nguyên tắc và yêu cầu liên quan đến thẩm phán

II.            Quy định về tính độc lập của quyền tư pháp trong hiến pháp một số nước

                1.            Tính độc lập của cơ quan tư pháp 

                2.            Quy định cụ thể trong Hiến pháp

III.           Độc lập tư pháp và bảo đảm độc lập tư pháp ở nước ta hiện nay

IV.          Một số nhận xét/khuyến nghị

Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống