Một số vấn đề cần hoàn thiện trong dự thảo luật mặt trận tổ quốc

15/05/2013
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Lĩnh vực : Luật mặt trận tổ quốc Việt Nam
Nguồn tin : Trung tâm Thông tin Khoa học
Nội dung tóm tắt :

Việc sửa đổi, bổ sung Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 1999 là cần thiết, nhằm đáp ứng yêu cầu tiếp tục đổi mới về tổ chức và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát huy hơn nữa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống