Pháp luật về thủ tục giải quyết phá sản -thực trạng và kiến nghị

21/10/2013
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Lĩnh vực : Luật phá sản
Nguồn tin : Trung tâm Nghiên cứu Khoa học
Nội dung tóm tắt :

Luật Phá sản được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 15/6/2004, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2004. Luật Phá sản ra đời đánh dấu một bước phát triển mới trong hoạt động lập pháp nói chung và pháp luật về kinh doanh nói riêng. Luật Phá sản là một trong những công cụ pháp lý quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế trong việc tiếp tục thể chế hóa chính sách phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Đảng, Nhà nước ta; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) đang trong tình trạng sản xuất, kinh doanh khó khăn, thua lỗ có cơ hội để rút khỏi thị trường một cách có trật tự, góp phần tái phân phối tài sản; thúc đẩy sự lưu thông vốn trong nền kinh tế thị trường, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động và các chủ nợ. Đồng thời, Luật Phá sản cũng là sở pháp lý nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho ngành Tòa án nhân dân giải quyết hậu quả pháp lý của các DN, HTX lâm vào tình trạng phá sản.

Song, bên cạnh những kết quả đã đạt được thì trong quá trình áp dụng Luật Phá sản vào thực tiễn vẫn còn một số vấn đề vướng mắc, bất cập như: Còn hạn chế về nhận thức về mặt ưu thế, tích cực của các quy định pháp lý, các thủ tục phá sản, của việc thực hiện các quy định của Luật Phá sản, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản có thể thực hiện việc phá sản; số lượng các đơn yêu cầu

Từ khóa :
Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống