Xử lý tài sản của doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản: thực trạng và kiến nghị

21/10/2013
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Lĩnh vực : Luật phá sản
Nguồn tin : Trung tâm Nghiên cứu Khoa học
Nội dung tóm tắt :

Luật Phá sản hiện hành được Quốc hội thông qua ngày 15/6/2004, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2004 và thay thế Luật Phá sản doanh nghiệp ngày 30/12/1993. Sau gần 10 năm thi hành, Luật Phá sản năm 2004 đã góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và hài hòa của chủ nợ, con nợ và người lao động; qua đó, góp phần làm lành mạnh hoá nền kinh tế, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Tuy nhiên, thực tiễn thi hành cũng cho thấy, những quy định của pháp luật về phá sản còn không ít hạn chế, bất cập như tỷ lệ doanh nghiệp, hợp tác xã bị yêu cầu mở thủ tục phá sản chưa phản ánh đúng thực trạng tài chính thực tế của các chủ thể kinh doanh; quá trình tiến hành thủ tục phá sản còn bị kéo dài; hiệu quả giải quyết phá sản còn kém, số nợ phải thu thấp hơn số nợ phải trả, tỷ lệ thu hồi nợ rất thấp; tỷ lệ phục hồi doanh nghiệp, hợp tác xã sau khi mở thủ tục phá sản là rất thấp… Một trong những nguyên nhân cơ bản đó là quy định của pháp luật về phá sản còn chưa thật sự phù hợp, khả thi, đặc biệt những quy định về giải quyết tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) khi lâm vào tình trạng phá sản. Bởi lẽ, một trong những vấn đề trọng tâm, phức tạp và nhận được sự quan tâm nhất của cả chủ nợ, con nợ cũng như người lao động đó là giải quyết tài sản.

Chuyên đề này tập trung phân tích về vấn đề xử lý tài sản của doanh nghiệp khi lâm vào tình trạng phá sản với các nội dung sau:

- Quy định của Luật Phá sản về vấn đề xử lý tài sản của doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản;

- Những hạn chế, bất cập từ thực tiễn thi hành các quy định của pháp luật về giải quyết tài sản của doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản;

- Một số đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định của Luật Phá sản về xử lý tài sản của doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản.

 

 

Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống