Luật Công chứng - Một số vấn đề cần xem xét sửa đổi, bổ sung

21/10/2013
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Lĩnh vực : Nhà nuớc và pháp luật Việt Nam
Nguồn tin : Trung tâm Thông tin Khoa học
Nội dung tóm tắt :

Luật công chứng được Quốc hội khóa XI thông qua tại kỳ họp thứ 10, ngày 29 tháng 11 năm 2006, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2007.  Qua hơn 6 năm thi hành đến nay đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng, tạo cơ sở phát triển loại hình dịch vụ công, đáp ứng nhu cầu giao dịch của các tầng lớp nhân dân, đồng thời đây còn là cơ sở pháp lý tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của hoạt động công chứng ở nước ta.

 Thực tiễn thi hành Luật công chứng đã cho thấy chủ trương xã hội hóa hoạt động công chứng của Đảng, Nhà nước ta là rất đúng đắn nhằm tạo điều kiện phát triển về quy mô tổ chức và năng lực hoạt động công chứng ở nước ta ngày càng theo hướng chuyên nghiệp, trở thành dịch vụ công có vai trò quan trọng trong việc đảm an toàn pháp lý cho các hợp đồng, giao dịch, góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, tăng cường hội nhập quốc tế, phù hợp với chuẩn mực và thông lệ của hoạt động công chứng trên thế giới và trong khu vực.

Đến nay, cả nước có 628 tổ chức hành nghề công chứng, trong đó có 138 Phòng công chứng và 490 Văn phòng công chứng. Theo thống kê đến hết tháng 10/2012, nước ta có 1.133 công chứng viên được bổ nhiệm, trong đó số công chứng viên đang hành nghề trong các Văn phòng công chứng chiếm gần 2/3 tổng số công chứng viên cả nước. Hoạt động công chứng phát triển mạnh, quy mô ngày càng càng lớn, tính chuyên nghiệp ngày càng cao, từng bước đáp ứng được nhu cầu công chứng trong nhân dân, góp phần quan trọng trong việc bảo đảm an toàn pháp lý cho các hợp đồng, giao dịch của người dân, giúp ngăn ngừa rủi ro, giảm thiểu các tranh chấp pháp lý phát sinh.

Bên cạnh những kết quả tích cực như đã nêu trên, thực tế triển khai thực hiện Luật công chứng đã bộc lộ

Từ khóa :
Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống