Thực trạng pháp luật về khắc phục sự cố môi trường - Thực trạng và kiến nghị

21/10/2013
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Lĩnh vực : Luật bảo vệ môi trường
Nguồn tin : Trung tâm Thông tin Khoa học
Nội dung tóm tắt :

Trong những năm gần đây ở nước ta, tình hình thiên tai có chiều hướng phức tạp, diễn biến không theo quy luật và khốc liệt hơn cả về cường độ cũng như phạm vi ảnh hưởng. Không chỉ trực tiếp gây thiệt hại lớn về người và của, thiên tai còn là một trong những nguyên nhân gây nên thoái hoá đất và hoang mạc hoá, là nguyên nhân trực tiếp gây ô nhiễm và nhiều sự cố môi trường khác (như tràn dầu, ô nhiễm nguồn nước, gây dịch bệnh cho người và gia súc...) cho nhiều vùng rộng lớn của đất nước. Cùng với các sự cố thiên tai là các sự cố do con người tạo ra như tràn dầu, rò rỉ hóa chất, cháy, nổ… ngày càng gia tăng, gây nên nhiều thiệt hại lớn. Nước ta đang trong quá trình phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, trong đó có nhiều hoạt động sản xuất nếu không được quản lý tốt và kiểm soát thường xuyên sẽ làm phát sinh những sự cố môi trường nghiêm trọng.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường, Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành, địa phương đã chỉ đạo và ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản quản lý liên quan đến công tác này. Hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường của Việt Nam đã bước đầu được hình thành, vấn đề phòng ngừa, khắc phục sự cố môi trường đã được đưa vào thành một chương cụ thể (chương IX) của Luật Bảo vệ môi trường năm 2005. Tuy nhiên, các quy định pháp luật về phòng ngừa, khắc phục sự cố môi trường nhìn chung vẫn chưa thống nhất và vẫn còn nhiều hạn chế, tính ứng dụng trong thực tiễn còn thấp. Hầu như khi xảy ra sự cố mới có văn bản hướng dẫn thực hiện hoặc đợi hướng dẫn của cấp trên trong khi công tác ứng cứu đòi hỏi phải tiến hành khẩn cấp. Chính vì thế, việc sửa đổi, bổ sung những quy định pháp luật về bảo vệ môi trường nói chung và phòng ngừa, khắc phục sự cố môi trường nói riêng hiện đang là vấn đề cấp thiết.

Chuyên đề “Thực trạng pháp luật về phòng ngừa, khắc phục sự cố môi trường và đề xuất, kiến nghị” tập trung phân tích các vấn đề như: khái quát chung về tình hình diễn biến sự cố ở Việt Nam và kinh nghiệm một số nước về xây dựng pháp luật về bảo vệ môi trường, bài học kinh nghiệm cho Việt Nam; phân tích thực trạng phòng ngừa, khắc phục sự cố môi trường ở Việt Nam và thực trạng áp dụng các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 vào lĩnh vực sự cố môi trường, từ đó đưa ra một số đề xuất, kiến nghị.

Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống