Hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ dự kiến thực hiện từ năm 2018

Căn cứ đề xuất Nhiệm vụ khoa học và công nghệ (nhiệm vụ) của các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội, qua rà soát, trên cơ sở tiếp thu ý kiến của Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ, ý kiến của Hội đồng khoa học của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Viện Nghiên cứu lập pháp đã ban hành Quyết định số 02/QĐ-VNCLP và Quyết định số 03/QĐ-VNCLP ngày 05/01/2018 phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học cấp Bộ và cấp Cơ sở năm 2018. Viện Nghiên cứu lập pháp trân trọng đề nghị Quý cơ quan/đơn vị căn cứ vào Danh mục nhiệm vụ khoa học cấp Bộ, cấp Cơ sở đã được phê duyệt (được gửi kèm Công văn này) xem xét cử cán bộ có nhu cầu, năng lực nghiên cứu chuẩn bị hồ sơ đăng ký Nhiệm vụ...

Chi tiết

 
 
 

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ

Hệ thống thư viện số phục vụ đại biểu Quốc hội.
 
 

PICMS

CSDL hỏi đáp phục vụ đại biểu Quốc hội.
 
 

CƠ SỞ DỮ LIỆU TÍCH HỢP

Hệ thống lưu trữ dữ liệu toàn văn chuyên đề nghiên cứu.