Biên bản Hội trường kỳ họp thứ 1,QH khóa XIII

20/08/2011

1

Buổi chiều ngày 06/08/2011Quốc hội họp phiên bế mạc; Thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009; Thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012; Thông qua Nghị quyết về việc triển khai chủ trương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Thông qua Nghị quyết về việc ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011

(Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì)

[Chi tiết]

 2

Buổi sáng ngày 06/08/2011Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2011; các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2011

(Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì)

[Chi tiết]

 3

Buổi chiều ngày 05/08/2011Quốc hội thảo luận ở hội trường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2011; các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2011

(Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì)

[Chi tiết]

 4

Buổi sáng ngày 05/08/2011Quốc hội thảo luận ở hội trường về: Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009; Việc ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011

(Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì)

[Chi tiết]

 5

Buổi chiều ngày 04/08/2011Quốc hội thảo luận ở hội trường về việc triển khai chủ trương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Quốc hội nghe báo cáo về tình hình biển Đông

(Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì)

[Chi tiết]

 6

Buổi chiều ngày 03/08/2011Quốc hội thảo luận, thông qua nghị quyết phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh; Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012

(Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì)

[Chi tiết]

 7

Buổi sáng ngày 03/08/2011Quốc hội nghe Báo cáo kết quả thảo luận tại các Đoàn đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự các Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ; Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ; Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh

(Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng chủ trì)

[Chi tiết]

 8

Buổi sáng ngày 02/08/2011báo cáo kết quả thảo luận tại các Đoàn đại biểu Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ, nhân sự Tổng kiểm toán nhà nước; báo cáo về việc tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội; Quốc hội thảo luận và thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ; Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ; Quốc hội bầu Tổng kiểm toán nhà nước

(Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì)

[Chi tiết]

 9

Buổi sáng ngày 01/08/2011Quốc hội nghe Tờ trình Quốc hội về nhân sự Tổng kiểm toán nhà nước; Tờ trình đề nghị Quốc hội quyết định về cơ cấu tổ chức của Chính phủ; Báo cáo thẩm tra về cơ cấu tổ chức của Chính phủ

(Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng chủ trì)

[Chi tiết]

 10

Buổi chiều ngày 29/07/2011Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng dân tộc; Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm và các Ủy viên của mỗi Ủy ban của Quốc hội; Trưởng Đoàn thư ký và các Thư ký kỳ họp Quốc hội; Thảo luận và thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Tổng kiểm toán nhà nước

(Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì)

[Chi tiết]

 11

Buổi sáng ngày 29/07/2011Quốc hội nghe Báo cáo kết quả thảo luận tại các Đoàn đại biểu Quốc hội về Dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng dân tộc; Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm và các Ủy viên của mỗi Ủy ban của Quốc hội; Trưởng Đoàn thư ký và các Thư ký kỳ họp Quốc hội và bầu các chức danh trên; Việc miễn nhiệm Tổng kiểm toán nhà nước

(Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì)

[Chi tiết]

12

Buổi chiều ngày 27/07/2011Quốc hội nghe Báo cáo kết quả thảo luận tại các Đoàn đại biểu Quốc hội về dự kiến số Phó Chủ tịch và số Ủy viên Hội đồng dân tộc; số Phó Chủ nhiệm và số Ủy viên của mỗi Ủy ban của Quốc hội; số thành viên của Đoàn thư ký kỳ họp Quốc hội; Tờ trình về danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng dân tộc; Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm và các Ủy viên của mỗi Ủy ban của Quốc hội; Trưởng Đoàn thư ký và các Thư ký kỳ họp Quốc hội

(Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì)

[Chi tiết]

 13

Buổi chiều ngày 26/07/2011Quốc hội nghe Báo cáo kết quả thảo luận tại các Đoàn đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Báo cáo về việc tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội; Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

(Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì)

[Chi tiết]

 14

Buổi chiều ngày 25/07/2011báo cáo kết quả thảo luận tại các Đoàn đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước; Quốc hội bầu Chủ tịch nước; Chủ tịch nước phát biểu nhậm chức; Chủ tịch nước trình bày Tờ trình giới thiệu danh sách đề cử để Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

(Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng)

[Chi tiết]

 15

Buổi chiều ngày 23/07/2011Quốc hội nghe Báo cáo kết quả thảo luận tại các Đoàn đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII; Quốc hội thảo luận và thông qua danh sách để bầu Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII; Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII; Tờ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước

(Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì)

[Chi tiết]

 16

Buổi chiều ngày 22/07/2011Quốc hội nghe Báo cáo kết quả thảo luận tại các Đoàn đại biểu Quốc hội về số Phó Chủ tịch Quốc hội và số Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII;Tờ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII; Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua số Phó Chủ tịch Quốc hội và số Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII

(Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì)

[Chi tiết]

 17

Buổi chiều ngày 21/07/2011Quốc hội nghe: Tờ trình giới thiệu danh sách để Quốc hội bầu Ủy ban thẩm tra tư cách đại biểu; Tờ trình về số Phó Chủ tịch Quốc hội và số Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII; Ủy ban thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu; Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc xác nhận tư cách đại biểu của các đại biểu Quốc hội; Các Báo cáo của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội

(Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì)

[Chi tiết]

 18

Buổi sáng ngày 21/07/2011Quốc hội nghe Chủ tịch Quốc hội khóa XII Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc kỳ họp; Phát biểu của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và một số báo cáo.

(Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì)

[Chi tiết]

 19

Buổi chiều ngày 20/07/2011Quốc hội họp phiên trù bị

(Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì)

[Chi tiết]

 20

Buổi sáng ngày 19/07/2011

(Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì)


 Nguồn tin: Trung tâm tin học - Văn phòng Quốc hội

Các tin đã đưa ngày:
Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?

Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống