Biên bản hội trường kỳ họp thứ 3, QH khóa XIII

22/06/2012

1
Buổi chiều ngày 21/06/2012: Quốc hội họp Thông qua: Nghị quyết về Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội; Nghị quyết về bổ sung một số dự án mới sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015; Nghị quyết về các giải pháp thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân năm 2012; Thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn; Chủ tịch Quốc hội phát biểu bế mạc kỳ họp [Chi tiết]
2
Bui sáng ngày 21/06/2012: Biu quyết thông qua: Lut qung cáo; Lut tài nguyên nước (sa đi);. Ngh quyết phê chun quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010; Ngh quyết giám sát chuyên đ v vic thc hin chính sách, pháp lut v đu tư công cho nông nghip, nông dân, nông thôn; Lut bin Vit Nam [Chi tiết]
3
Bui chiu ngày 20/06/2012: Biu quyết thông qua: Lut giá; Lut công đoàn (sa đi); Lut giám đnh tư pháp; Lut ph biến, giáo dc pháp lut; Lut x lý vi phm hành chính [Chi tiết]
4
Bui sáng ngày 20/06/2012: Tho lun hi trường v d án Lut sa đi, b sung mt s điu ca Lut đin lc [Chi tiết]
5
Bui chiu ngày 19/06/2012: Tho lun hi trường v d án Lut sa đi, b sung mt s điu ca Lut lut sư [Chi tiết]
6
Bui sáng ngày 19/06/2012: Tho lun hi trường v d án Lut hp tác xã (sa đi) [Chi tiết]
7
Bui chiu ngày 18/06/2012: Quc hi biu quyết thông qua: Lut bo him tin gi; Lut phòng, chng ra tin; Lut giáo dc đi hc; Lut phòng, chng tác hi ca thuc lá;. B lut lao đng (sa đi) [Chi tiết]
8
Bui sáng ngày 18/06/2012: Tho lun hi trường v d án Lut xut bn (sa đi) [Chi tiết]
9
Bui chiu ngày 12/06/2012: Tho lun hi trường v d án Lut sa đi, b sung mt s điu ca Lut qun lý thuế [Chi tiết]
10
Bui sáng ngày 12/06/2012: Tho lun hi trường v d tho Ngh quyết v ban hành mt s gii pháp tháo g khó khăn cho sn xut, kinh doanh và h tr th trường năm 2012; Thông qua Ngh quyết v Chương trình xây dng lut, pháp lnh ca Quc hi năm 2013, điu chnh Chương trình xây dng lut, pháp lnh năm 2012 và nhim kỳ Quc hi khóa XIII [Chi tiết]
11
Buổi chiều ngày 11/06/2012: Thảo luận ở hội trường về dự án Luật dự trữ quốc gia [Chi tiết]
12 Buổi chiều ngày 08/06/2012: Thảo luận ở hội trường về Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế (6/9/2012 10:05:48 AM) [Chi tiết]
13
Buổi sáng ngày 08/06/2012: Thảo luận ở hội trường về Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế [Chi tiết]
14
Buổi chiều ngày 07/06/2012: Thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2011; việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2012. [Chi tiết]
15
Buổi sáng ngày 07/06/2012: Thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2011; việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2012 [Chi tiết]

16 

Buổi chiều ngày 05/06/2012Tiếp tục thảo luận ở hội trường về việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn

(Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì)

[Chi tiết]

 17

Buổi sáng ngày 05/06/2012 Thảo luận ở hội trường về việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

(Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì)

 [Chi tiết]
18

Buổi sáng ngày 04/06/2012 Thảo luận ở hội trường về Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội

(Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì)
[Chi tiết]
19

Buổi chiều ngày 01/06/2012 Thảo luận ở hội trường về Dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2013.

(Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì)
[Chi tiết]
20

Buổi chiều ngày 31/05/2012 Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật tài nguyên nước (sửa đổi)

(Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì)
[Chi tiết]
21

Buổi sáng ngày 31/05/2012 Quốc hội nghe Tờ trình về dự án Luật dự trữ quốc gia;Tờ trình về dự án Luật hợp tác xã (sửa đổi); Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế; Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực; Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư và các Báo cáo thẩm tra.

(Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì)
[Chi tiết]
22

Buổi chiều ngày 30/05/2012 Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật xử lý vi phạm hành chính

(Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì)
[Chi tiết]
 23

Buổi sáng ngày 30/05/2012 Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật quảng cáo.

(Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng chủ trì)

[Chi tiết]

 

24

 

Buổi chiều ngày 29/05/2012 Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật phổ biến, giáo dục pháp luật.

(Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì)

[Chi tiết]

 

25

 

Buổi sáng ngày 29/05/2012 Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật giám định tư pháp.

(Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì)

[Chi tiết]

26

Buổi sáng ngày 28/05/2012 Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật giá.

(Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì)

[Chi tiết]

 

27

 

Buổi chiều ngày 25/05/2012Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật công đoàn (sửa đổi).

(Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì)

 

[Chi tiết]

 

28

 

Buổi sáng ngày 25/05/2012Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật giáo dục đại học

(Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng chủ trì)

 

[Chi tiết]

 29

Buổi chiều ngày 23/05/2012Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật bảo hiểm tiền gửi

(Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì)

[Chi tiết]
 30

Buổi sáng ngày 23/05/2012Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Bộ luật lao động (sửa đổi)

(Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng chủ trì)

[Chi tiết]
 31

Buổi chiều ngày 22/05/2012Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật phòng, chống rửa tiền.

(Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì)

[Chi tiết]

 

 32

Buổi sáng ngày 22/05/2012 Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá.

(Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng chủ trì)

 

[Chi tiết]

33

Buổi chiều ngày 21/05/2012 Quốc hội nghe Tờ trình về Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế; Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010; Tờ trình về Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội; Tờ trình về bổ sung một số dự án mới sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015; Tờ trình về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2013 và các Báo cáo thẩm tra.

(Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì)

[Chi tiết]
 34

Buổi sáng ngày 21/05/2012Khai mạc kỳ họp; Quốc hội nghe Báo cáo của Chính phủ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2011; việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2012; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Báo cáo thẩm tra.  

(Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng chủ trì)

[Chi tiết]

 Nguồn tin: Trung tâm tin học - Văn phòng Quốc hội

Các tin đã đưa ngày:
Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?

Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống