Báo cáo công tác của Quốc hội, UBTVQH, HĐDT, các Uỷ ban của Quốc hội và các ban của UBTVQH kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XIII

26/11/2011

                                                                  Báo cáo công tác của Quốc hội, UBTVQH, HĐDT, các Uỷ ban của Quốc hội

                                                                           và các ban của UBTVQH kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XIII

 

TT

 

Tiêu đề

 

Lĩnh vực

 

Chi tiết

1

Báo cáo số 74/BC-UBDTSĐHP ngày 7-11-2011 của Uỷ ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 về kết quả hoạt động từ khi được thành lập đến nay và dự kiến hoạt động trong thời gian tới

(Nguồn:  Vụ Pháp luật)

26/11/2011

Công tác của HĐDT, các Uỷ ban

Chi tiết

2

Báo cáo số 507/BC-UBĐN13 ngày 23-11-2011 của Uỷ ban Đối ngoại về kết quả hoạt động năm 2011 và phương hướng công tác năm 2012

(Nguồn:  Vụ Đối ngoại)

25/11/2011

Công tác của HĐDT, các Uỷ ban

Chi tiết

3

Báo cáo số 132/BC-UBTCNS13 ngày 14-10-2011 của Uỷ ban Tài chính-Ngân sách về công tác từ sau Kỳ họp thứ nhất đến Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XIII và dự kiến chương trình hoạt động đến hết năm 2011

(Nguồn:  Vụ Tài chính, Ngân sách)

24/11/2011

Công tác của HĐDT, các Uỷ ban

Chi tiết

4

Báo cáo số 122/BC-UBKT13 ngày 31-10-2011 của Uỷ ban Kinh tế về công tác của Ủy ban từ sau Kỳ họp thứ nhất đến Kỳ họp thứ hai và dự kiến Chương trình hoạt động đến Kỳ họp thứ ba, Quốc hội Khóa XIII

(Nguồn:  Vụ Kinh tế)

18/11/2011

Công tác của HĐDT, các Uỷ ban

Chi tiết

5

Báo cáo số 77/BC-HĐDT13 ngày 11-11-2011 của Hội đồng Dân tộc về kết quả hoạt động của Hội đồng Dân tộc từ sau kỳ họp thứ nhất đến kỳ họp thứ hai và dự kiến chương trình hoạt động từ sau kỳ họp thứ hai đến kỳ họp thứ ba

(Nguồn:  Vụ Dân tộc)

18/11/2011

Công tác của HĐDT, các Uỷ ban

Chi tiết

6

Báo cáo số 186/BC-UBTP13 ngày 25-10-2011 của Uỷ ban Tư pháp về công tác từ Kỳ họp thứ nhất đến Kỳ họp thứ hai của Quốc hội khóa XIII và dự kiến chương trình công tác năm 2012

(Nguồn:  Vụ Tư pháp)

08/11/2011

Công tác của HĐDT, các Uỷ ban

Chi tiết

7

Báo cáo số 277/BC-UBVĐXH13 ngày 31-10-2011 của Ủy ban về các vấn đề xã hội về hoạt động từ Kỳ họp thứ nhất đến kỳ họp thứ hai, dự kiến hoạt động đến cuối năm 2011 và năm 2012

(Nguồn:  Vụ Các vấn đề xã hội)

08/11/2011

Công tác của HĐDT, các Uỷ ban

Chi tiết

8

Báo cáo số 48/BC-UBTVQH13 ngày 01-11-2011 của UBTVQH về công tác năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội

(Nguồn:  Vụ Tổng hợp)

08/11/2011

Công tác của HĐDT, các Uỷ ban

Chi tiết

9

Báo cáo số 129/BC-UBQPAN13 ngày 24-10-211 của Ủy ban Quốc phòng và An ninh về kết quả hoạt động của từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII đến nay và dự kiến chương trình hoạt động năm 2012

(Nguồn:  Vụ Quốc phòng - An ninh)

07/11/2011

Công tác của HĐDT, các Uỷ ban

Chi tiết

10

Báo cáo số 75/BC-UBKHCNMT13 ngày 24-10-2011 của Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường về công tác từ Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII đến hết năm 2011, dự kiến chương trình công tác năm 2012

(Nguồn:  Vụ Khoa học, Công nghệ & Môi trường)

07/11/2011

Công tác của HĐDT, các Uỷ ban

Chi tiết

11

Báo cáo số 297/BC-UBPL13 ngày 25-10-2011 của Uỷ ban Pháp luật về kết quả hoạt động của Uỷ ban từ Kỳ họp thứ nhất đến Kỳ họp thứ hai của Quốc hội và dự kiến Chương trình công tác năm 2012

(Nguồn:  Vụ Pháp luật)

07/11/2011

Công tác của HĐDT, các Uỷ ban

Chi tiết

 

Nguồn tin: Trung tâm Tin học – VPQH

Các tin đã đưa ngày:
Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?

Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống