Các Luật, Nghị quyết được QH thông qua tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XIII (đã ký và ban hành)

22/12/2011

                                             Các Luật, Nghị quyết được QH thông qua tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XIII (đã ký và ban hành)

 

TT

 

Tiêu đề

 

Lĩnh vực

 

Chi tiết

1

Nghị quyết số 20/2011/QH13 ngày 26-11-2011 của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII

(Nguồn:  Vụ Pháp luật)

22/12/2011

Xây dựng luật, pháp lệnh

Chi tiết

2

Nghị quyết số 16/2011/QH13 ngày 14-11-2011 của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2012

(Nguồn:  Vụ Tài chính, Ngân sách)

22/12/2011

Ngân sách trung ương

Chi tiết

3

Nghị quyết số 14/2011/QH13 ngày 10-11-2011 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2012

(Nguồn:  Vụ Tài chính, Ngân sách)

22/12/2011

Ngân sách nhà nước

Chi tiết

4

Nghị quyết số 13/2011/QH13 ngày 9-11-2011 của Quốc hội về Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015

(Nguồn:  Vụ Kinh tế)

22/12/2011

Chương trình mục tiêu quốc gia

Chi tiết

5

Nghị quyết số 12/2011/QH13 ngày 9-11-2011 của Quốc hội về kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2011-2015

(Nguồn:  Vụ Tài chính, Ngân sách)

22/12/2011

Vốn trái phiếu Chính phủ

Chi tiết

6

Luật Lưu trữ được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XIII

(Nguồn:  Vụ Pháp luật)

13/12/2011

Lưu trữ

Chi tiết

7

Luật cơ yếu được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XIII

(Nguồn:  Vụ Quốc phòng - An ninh)

09/12/2011

Cơ yếu

Chi tiết

8

Luật đo lường được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XIII

(Nguồn:  Vụ Pháp luật)

09/12/2011

Đo lường

Chi tiết

9

Luật khiếu nại được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XIII

(Nguồn:  Vụ Pháp luật)

09/12/2011

Khiếu nại

Chi tiết

10

Luật tố cáo được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XIII

(Nguồn:  Vụ Pháp luật)

09/12/2011

Tố cáo

Chi tiết

11

Nghị quyết số 19/2011/QH13 ngày 26-11-2011 của Quốc hội về kết quả giám sát và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về môi trường tại các khu kinh tế, làng nghề

(Nguồn:  Vụ Khoa học, Công nghệ & Môi trường)

09/12/2011

Môi trường

Chi tiết

12

Nghị quyết số 17/2011/QH13 ngày 22-11-2011 của Quốc hội về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) cấp quốc gia

(Nguồn:  Vụ Kinh tế)

07/12/2011

Quy hoạch sử dụng đất

Chi tiết

13

Nghị quyết số 18/2011/QH13 ngày 25-11-2011 của Quốc hội về kết thúc việc thực hiện Nghị quyết số 08/1997/QH10 và Nghị quyết số 73/2006/QH11 về dự án trồng mới 5 triệu ha rừng

(Nguồn:  Vụ Khoa học, Công nghệ & Môi trường)

07/12/2011

Dự án 5 triệu ha rừng

Chi tiết

14

Nghị quyết số 11/2011/QH13 ngày 9-11-2011 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2012

(Nguồn:  Vụ Kinh tế)

07/12/2011

Kinh tế - Xã hội

Chi tiết

15

Nghị quyết số 10/2011/QH13 ngày 8-11-2011 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015

(Nguồn:  Vụ Kinh tế)

07/12/2011

Kinh tế - Xã hội

Chi tiết

16

Nghị quyết số 21/2011/QH13 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2,Quốc hội khoá XIII

(Nguồn:  Vụ Tổng hợp)

01/12/2011

Chất vấn và trả lời chất vấn

Chi tiết

17

Nghị quyết số 15/2011/QH13 ngày 11-11-2011 của Quốc hội về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2012

(Nguồn:  Vụ Tổng hợp)

24/11/2011

Hoạt động giám sát

Chi tiết

 

Nguồn tin: Trung tâm Tin học – VPQH

Các tin đã đưa ngày:
Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?

Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống