Các văn kiện chung kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XIII

28/11/2011

                                                                          Các văn kiện chung kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XIII

 

TT

 

Tiêu đề

 

Lĩnh vực

 

Chi tiết

1

Báo cáo số 93/BC-UBTVQH13 ngày 03-01-2012 đánh giá kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII

(Nguồn:  Vụ Tổng hợp)

09/01/2012

Kỳ họp Quốc hội

Chi tiết

2

Báo cáo số 263/BC-CP ngày 24-11-2011 của Chính phủ về kết quả ba năm thực hiện Nghị quyết số 15/2008/QH12 ngày 29-5-2008 của Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan

(Nguồn:  Bộ Nội vụ)

28/11/2011

Điều chỉnh địa giới hành chính

Chi tiết

3

Phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bế mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII

(Nguồn:  Vụ Tổng hợp)

26/11/2011

Kỳ họp Quốc hội

Chi tiết

4

Dự thảo Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 2

(Nguồn:  Vụ Pháp luật)

26/11/2011

Xây dựng luật, pháp lệnh

Chi tiết

5

Báo cáo số 78/BC-UBTVQH13 ngày 23-11-2011 của UBTVQH giải trình, tiếp thu ý kiến các vị ĐBQH về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII

(Nguồn:  Vụ Pháp luật)

26/11/2011

Xây dựng luật, pháp lệnh

Chi tiết

6

Đề cương Báo cáo kết quả Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII

(Nguồn:  Vụ Công tác đại biểu)

25/11/2011

Kỳ họp Quốc hội

Chi tiết

7

Dự thảo Nghị quyết về kết thúc việc thực hiện Nghị quyết số 08/1997/QH10 và Nghị quyết số 73/2006/QH11 về Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 2, QH khoá XIII

(Nguồn:  Vụ Khoa học, Công nghệ & Môi trường)

25/11/2011

Dự án 5 triệu ha rừng

Chi tiết

8

Báo cáo số 74/BC-UBTVQH13 ngày 23-11-2011 của UBTVQH giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về kết thúc việc thực hiện Nghị quyết số 08/1997/QH10 và Nghị quyết số 73/2006/QH11 về Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng

(Nguồn:  Vụ Khoa học, Công nghệ & Môi trường)

25/11/2011

Dự án 5 triệu ha rừng

Chi tiết

9

Dự thảo Nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) cấp quốc gia trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 2, QH khoá XIII

(Nguồn:  Vụ Kinh tế)

22/11/2011

Quy hoạch sử dụng đất

Chi tiết

10

Báo cáo số 72/BC-UBTVQH13 ngày 21-11-2011 của UBTVQH giải trình, tiếp thu dự thảo Nghị quyết Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) cấp quốc gia

(Nguồn:  Vụ Kinh tế)

22/11/2011

Quy hoạch sử dụng đất

Chi tiết

11

Báo cáo số 256/BC-CP ngày 15-11-2011 của Chính phủ về tình hình và các giải pháp đồng bộ, mạnh mẽ để ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tai nạn giao thông trong cả nước và ùn tắc giao thông ở các thành phố lớn

(Nguồn:  Bộ Giao thông - Vận tải)

18/11/2011

Trật tự, an toàn giao thông

Chi tiết

12

Dự thảo Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII trình Quốc hội cho ý kiến ngày 17-11-2011

(Nguồn:  Vụ Pháp luật)

17/11/2011

Xây dựng luật, pháp lệnh

Chi tiết

13

Báo cáo của Đoàn thư ký kỳ họp tổng hợp ý kiến của các vị ĐBQH thảo luận ở Tổ về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII

(Nguồn:  Vụ Pháp luật)

17/11/2011

Xây dựng luật, pháp lệnh

Chi tiết

14

Báo cáo của UBTVQH dự kiến tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII

(Nguồn:  Vụ Pháp luật)

17/11/2011

Xây dựng luật, pháp lệnh

Chi tiết

15

Dự thảo Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2012 trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 2, QH khoá XIII

(Nguồn:  Vụ Tài chính, Ngân sách)

14/11/2011

Ngân sách trung ương

 

Chi tiết 1

Chi tiết 2

 

16

Báo cáo số 64/BC-UBTVQH13 ngày 11-11-2011 của UBTVQH tiếp thu, giải trình ý kiến ĐBQH về phương án phân bổ NSTW năm 2012 và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phân bổ NSTW năm 2012

(Nguồn:  Vụ Tài chính, Ngân sách)

14/11/2011

Ngân sách trung ương

Chi tiết

17

Dự thảo Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2012 trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 2, QH khoá XIII

(Nguồn:  Vụ Tổng hợp)

10/11/2011

Hoạt động giám sát

Chi tiết

18

Báo cáo số 57/BC-UBTVQH13 ngày 08-11-2011 của UBTVQH tiếp thu, giải trình ý kiến của ĐBQH về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2012

(Nguồn:  Vụ Tổng hợp)

10/11/2011

Hoạt động giám sát

Chi tiết

19

Dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 2, QH khoá XIII

(Nguồn:  Vụ Tài chính, Ngân sách)

10/11/2011

Ngân sách nhà nước

 

Chi tiết 1

Chi tiết 2

 

20

Báo cáo số 60/BC-UBTVQH13 ngày 9-11-2011 của UBTVQH tiếp thu, giải trình về đánh giá tình hình thực hiện NSNN năm 2011, dự toán NSNN năm 2012 và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về dự toán NSNN năm 2012

(Nguồn:  Vụ Tài chính, Ngân sách)

10/11/2011

Ngân sách nhà nước

Chi tiết

21

Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011 - 2015 trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 2, QH khoá XIII

(Nguồn:  Vụ Tài chính, Ngân sách)

09/11/2011

Chương trình mục tiêu quốc gia

Chi tiết

22

Báo cáo số 59/BC-UBTVQH13 ngày 08-11-2011 của UBTVQH giải trình, tiếp thu ý kiến ĐBQH về tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2011, dự kiến kế hoạch năm 2012 và kế hoạch giai đoạn 2011-2015

(Nguồn:  Vụ Tài chính, Ngân sách)

09/11/2011

Chương trình mục tiêu quốc gia

Chi tiết

23

Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2011 - 2015 trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 2, QH khoá XIII

(Nguồn:  Vụ Tài chính, Ngân sách)

09/11/2011

Vốn trái phiếu Chính phủ

Chi tiết

24

Báo cáo số 58/BC-UBTVQH13 ngày 08-11-2011 của UBTVQH giải trình, tiếp thu ý kiến ĐBQH về tình hình thực hiện vốn trái phiếu Chính phủ năm 2011, dự kiến kế hoạch năm 2012 và kế hoạch giai đoạn 2011-2015

(Nguồn:  Vụ Tài chính, Ngân sách)

09/11/2011

Vốn trái phiếu Chính phủ

Chi tiết

25

Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 2, QH khoá XIII

(Nguồn:  Vụ Kinh tế)

09/11/2011

Kinh tế - Xã hội

Chi tiết

26

Báo cáo số 56/BC-UBTVQH13 ngày 8-11-2011 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2012

(Nguồn:  Vụ Kinh tế)

09/11/2011

Kinh tế - Xã hội

Chi tiết

27

Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 2, QH khoá XIII

(Nguồn:  Vụ Tổng hợp)

08/11/2011

Kinh tế - Xã hội

Chi tiết

28

Báo cáo số 51/BC-UBTVQH13 ngày 7-11-2011 của UBTVQH giải trình, tiếp thu dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015

(Nguồn:  Vụ Kinh tế)

08/11/2011

Kinh tế - Xã hội

Chi tiết

29

Báo cáo số 200/BC-CP ngày 12-10-2011 của Chính phủ về Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2011

(Nguồn:  Thanh tra Chính phủ)

07/11/2011

Khiếu nại, tố cáo

 

Chi tiết 1

Chi tiết 2

 

30

Phụ lục 5: Danh mục các luật, pháp lệnh đã được thông qua trong nhiệm kỳ Quốc hội khoá XII

(Nguồn:  Vụ Pháp luật)

31/10/2011

Xây dựng luật, pháp lệnh

Chi tiết

31

Phụ lục 4: Các dự án còn lại trong chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khoá XII chưa được thông qua trong nhiệm kỳ khóa XII

(Nguồn:  Vụ Pháp luật)

31/10/2011

Xây dựng luật, pháp lệnh

Chi tiết

32

Phụ lục 3: Tập hợp đề nghị của các cơ quan, tổ chức, ĐBQH về dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII

(Nguồn:  Vụ Pháp luật)

31/10/2011

Xây dựng luật, pháp lệnh

Chi tiết

33

Phụ lục 2: Báo cáo đánh giá tác động về các dự án có trong dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII

(Nguồn:  Vụ Pháp luật)

31/10/2011

Xây dựng luật, pháp lệnh

Chi tiết

34

Phụ lục 1: Thuyết minh về các dự án có trong dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII

(Nguồn:  Vụ Pháp luật)

31/10/2011

Xây dựng luật, pháp lệnh

 

Chi tiết 1

Chi tiết 2

 

35

Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII

(Nguồn:  Vụ Pháp luật)

31/10/2011

Xây dựng luật, pháp lệnh

Chi tiết

36

Tờ trình số 46/TTr-UBTVQH13 ngày 27-10-2011 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII

(Nguồn:  Vụ Pháp luật)

31/10/2011

Xây dựng luật, pháp lệnh

Chi tiết

37

Phụ lục 2: Bản tập hợp nội dung chuyên đề giám sát của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội từ năm 2004 đến năm 2011

(Nguồn:  Vụ Tổng hợp)

29/10/2011

Hoạt động giám sát

Chi tiết

38

Phụ lục 1: Bản tập hợp dự kiến nội dung chuyên đề giám sát của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội năm 2012

(Nguồn:  Vụ Tổng hợp)

29/10/2011

Hoạt động giám sát

Chi tiết

39

Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2012

(Nguồn:  Vụ Tổng hợp)

29/10/2011

Hoạt động giám sát

Chi tiết

40

Tờ trình số 44/TTr-UBTVQH13 ngày 25-10-2011 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về dự kiến chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2012

(Nguồn:  Vụ Tổng hợp)

29/10/2011

Hoạt động giám sát

Chi tiết

41

Báo cáo số 47/BC-UBTVQH13 ngày 27-10-2011 của UBTVQH tổng hợp hoạt động giám sát của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn ĐBQH và ĐBQH năm 2011; phương hướng hoạt động giám sát năm 2012

(Nguồn:  Vụ Tổng hợp)

29/10/2011

Hoạt động giám sát

 

Chi tiết 1

Chi tiết 2

Chi tiết 3

 

42

Báo cáo số 74/BC-UBKHCNMT13 ngày 24-10-2011 của Uỷ ban Khoa học, công nghệ và môi trường thẩm tra Việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng

(Nguồn:  Vụ Khoa học, Công nghệ & Môi trường)

29/10/2011

Dự án 5 triệu ha rừng

Chi tiết

43

Báo cáo số 243/BC-CP ngày 26-10-2011 của Chính phủ tổng kết thực hiện Dự án "Trồng mới 5 triệu ha rừng" và Kế hoạch bảo vệ, phát triển rừng giai đoạn 2011-2020

(Nguồn:  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

29/10/2011

Dự án 5 triệu ha rừng

 

Chi tiết 1

Chi tiết 2

Chi tiết 3

 

44

Báo cáo số 42/BC-UBTVQH13 ngày 22-10-2011 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về công tác dân nguyện năm 2011

(Nguồn:  Vụ Dân nguyện)

25/10/2011

Dân nguyện

Chi tiết

45

Báo cáo số 42/BC-UBTVQH13 ngày 22-10-2011 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về công tác dân nguyện năm 2011

(Nguồn:  Vụ Dân nguyện)

25/10/2011

Dân nguyện

Chi tiết

46

Báo cáo số 134/BC-UBTCNS13 ngày 17-10-2011 của Uỷ ban Tài chính, Ngân sách thẩm tra việc thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2011

(Nguồn:  Bộ Tài chính)

25/10/2011

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Chi tiết

47

Báo cáo số 210/BC-CP ngày 17-10-2011 của Chính phủ về tình hình và kết quả thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2011

(Nguồn:  Bộ Tài chính)

25/10/2011

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

 

Chi tiết 1

Chi tiết 2

 

48

Báo cáo số 38/BC-UBTVQH13 ngày 19-10-2011 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật lưu trữ

(Nguồn:  Vụ Pháp luật)

21/10/2011

Lưu trữ

 

Chi tiết 1

Chi tiết 2

 

49

Báo cáo số 142/BC-UBTCNS13 ngày 18-10-2011 của Uỷ ban Tài chính - Ngân sách thẩm tra Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện vốn trái phiếu chính phủ, chương trình mục tiêu quốc gia năm 2011, dự kiến kế hoạch năm 2012 và kế hoạch giai đoạn 2011 - 2015

(Nguồn:  Vụ Tài chính, Ngân sách)

20/10/2011

Chương trình mục tiêu quốc gia

 

Chi tiết 1

Chi tiết 2

 

50

Báo cáo số 209/BC-CP ngày 16-10-2011 của Chính phủ về kế hoạch vốn trái phiếu 5 năm 2011-2015

(Nguồn:  Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

20/10/2011

Vốn trái phiếu Chính phủ

Chi tiết

51

Báo cáo số 211/BC-CP ngày 17-10-2011 của Chính phủ về kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2006-2010, triển khai kế hoạch năm 2011 và đề xuất Danh mục Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012-2015

(Nguồn:  Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

20/10/2011

Chương trình mục tiêu quốc gia

Chi tiết

52

Báo cáo số 135/BC-UBTCNS13 ngày 17-10-2011 của Uỷ ban Tài chính và Ngân sách thẩm tra đánh giá tình hình thực hiện NSNN năm 2011, dự toán NSNN và phương án phân bổ NSTW năm 2012

(Nguồn:  Vụ Tài chính, Ngân sách)

20/10/2011

Ngân sách nhà nước

Chi tiết

53

Báo cáo số 96/BC-UBKT13 ngày 13-10-2011 của Uỷ ban Kinh tế thẩm tra Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) cấp quốc gia

(Nguồn:  Bộ Tài nguyên và Môi trường)

20/10/2011

Quy hoạch sử dụng đất

Chi tiết

54

Báo cáo của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) cấp quốc gia

(Nguồn:  Bộ Tài nguyên và Môi trường)

20/10/2011

Quy hoạch sử dụng đất

 

Chi tiết 1

Chi tiết 2 

Chi tiết 3

 

55

Báo cáo số 199/BC-CP ngày 12-10-2011 của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) cấp quốc gia

(Nguồn:  Bộ Tài nguyên và Môi trường)

20/10/2011

Quy hoạch sử dụng đất

Chi tiết

56

Tờ trình số 157/TTr-CP ngày 16-9-2011 của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) cấp quốc gia

(Nguồn:  Bộ Tài nguyên và Môi trường)

20/10/2011

Quy hoạch sử dụng đất

Chi tiết

57

Báo cáo số 1829/BC-MTTW-ĐCT ngày 18-10-2011 của Uỷ ban TƯ Mặt trận Tổ quốc VN tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân (tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII)

(Nguồn:  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam)

20/10/2011

Kiến nghị của cử tri

Chi tiết

58

Báo cáo số 101/BC-UBKT13 ngày 19-10-2011 của Uỷ ban Kinh tế thẩm tra đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2011; phương hướng, nhiệm vụ Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2012

(Nguồn:  Vụ Kinh tế)

20/10/2011

Kinh tế - Xã hội

 

Chi tiết 1

Chi tiết 2

 

59

Báo cáo số 100/BC-UBKT13 ngày 19-10-2011 của Uỷ ban Kinh tế thẩm tra đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2006-2010; Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2011-2015

(Nguồn:  Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

20/10/2011

Kinh tế - Xã hội

Chi tiết

60

Báo cáo số 208/BC-CP ngày 16-10-2011 của Chính phủ về tình hình đầu tư phát triển năm 2011 và dự kiến kế hoạch đầu tư phát triển năm 2012

(Nguồn:  Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

20/10/2011

Đầu tư phát triển

 

Chi tiết 1

Chi tiết 2

 

61

Báo cáo số 206/BC-CP ngày 16-10-2011 của Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015

(Nguồn:  Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

20/10/2011

Kinh tế - Xã hội

 

Chi tiết 1

Chi tiết 2

Chi tiết 3

 

62

Báo cáo số 207/BC-CP ngày 16-10-2011 của Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội năm 2011 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012

(Nguồn:  Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

20/10/2011

Kinh tế - Xã hội

 

Chi tiết 1

Chi tiết 2

 

63

Báo cáo số 220/BC-CP ngày 19-10-2011 của Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội năm 2011, kế hoạch phát triển KT-XH năm 2012 và 5 năm 2011-2015

(Nguồn:  Văn phòng Chính phủ)

20/10/2011

Kinh tế - Xã hội

Chi tiết

64

Phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XIII của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng

(Nguồn:  Vụ Tổng hợp)

20/10/2011

Kỳ họp Quốc hội

Chi tiết

65

Báo cáo số 36/BC-UBTVQH13 ngày 19-10-2011 của UBTVQH về một số nội dung cải tiến, đổi mới trong hoạt động của Quốc hội từ kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII

(Nguồn:  Vụ Tổng hợp)

20/10/2011

Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của QH

Chi tiết

66

Báo cáo số 37/BC-UBTVQH13 ngày 19-10-2011 của UBTVQH tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị ĐBQH, các Đoàn ĐBQH về dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII

(Nguồn:  Vụ Tổng hợp)

20/10/2011

Chương trình kỳ họp

 

Chi tiết 1

Chi tiết 2

 

67

Phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tại phiên trù bị, Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XIII

(Nguồn:  Vụ Tổng hợp)

20/10/2011

Kỳ họp Quốc hội

Chi tiết

 

Nguồn tin: Trung tâm Tin học – VPQH

Các tin đã đưa ngày:
Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?

Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống