Các dự án luật trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII

30/05/2012

 

                                                   Các dự án luật trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII

 

TT

 

Tiêu đề

 

Lĩnh vực

 

Chi tiết

1

Báo cáo ngày 10-5-20212 của Uỷ ban Pháp luật tổng hợp ý kiến của đại biểu Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và các cơ quan hữu quan về dự án Luật xử lý vi phạm hành chính

Nguồn:  Vụ Pháp luật

30/05/2012

Xử lý vi phạm hành chính

Chi tiết

2

Dự thảo Luật xử lý vi phạm hành chính trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIII

Nguồn:  Uỷ ban thường vụ Quốc hội

30/05/2012

Xử lý vi phạm hành chính

Chi tiết

3

Báo cáo số 156/BC-UBTVQH13 ngày 28-5-2012 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự án Luật xử lý vi phạm hành chính

Nguồn:  Vụ Pháp luật

30/05/2012

Xử lý vi phạm hành chính

 

Chi tiết 1

Chi tiết 2

 

4

Dự thảo Luật phổ biến, giáo dục pháp luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIII

Nguồn:  Vụ Pháp luật

28/05/2012

Phổ biến, giáo dục pháp luật

Chi tiết

5

Báo cáo số 150/BC-UBTVQH13 ngày 23-5-2012 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật phổ biến, giáo dục pháp luật

Nguồn:  Vụ Pháp luật

28/05/2012

Phổ biến, giáo dục pháp luật

 

Chi tiết 1

Chi tiết 2

 

6

Dự thảo Luật giá trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIII

Nguồn:  Vụ Tài chính, Ngân sách

26/05/2012

Giá

Chi tiết

7

Báo cáo số 140/BC-UBTVQH13 ngày 7-5-2012 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội giải trình tiếp thu, chỉnh lý Dự án Luật giá

Nguồn:  Vụ Tài chính, Ngân sách

26/05/2012

Giá

 

Chi tiết 1

Chi tiết 2

 

8

Báo cáo ngày 18-5-2012 của Văn phòng Quốc hội tổng hợp ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội về dự án Luật công đoàn (sửa đổi)

Nguồn:  Vụ Pháp luật

25/05/2012

Công đoàn

Chi tiết

9

Bảng so sánh quy định của dự thảo Luật công đoàn (sửa đổi) trình Quốc hội cho ý kiến và dự thảo đã được tiếp thu, chỉnh lý

Nguồn:  Vụ Pháp luật

25/05/2012

Công đoàn

Chi tiết

10

Dự thảo Luật công đoàn (sửa đổi) trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIII

Nguồn:  Vụ Pháp luật

25/05/2012

Công đoàn

Chi tiết

11

Báo cáo số 151/BC-UBTVQH13 ngày 24-5-2012 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Luật công đoàn (sửa đổi)

Nguồn:  Vụ Pháp luật

25/05/2012

Công đoàn

 

Chi tiết 1

Chi tiết 2

 

12

Báo cáo ngày 18-5-2012 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội tóm tắt giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Bộ luật lao động (sửa đổi)

Nguồn:  Vụ Các vấn đề xã hội

24/05/2012

Lao động

Chi tiết

13

Dự thảo Luật giáo dục đại học ngày 08-5-2012 trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội XIII

Nguồn:  Vụ Văn hoá, Giáo dục, TT, TN và NĐ

21/05/2012

Giáo dục Đại học

Chi tiết

14

Báo cáo số 133/BC-UBTVQH13 ngày 09-5-2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật giáo dục đại học

Nguồn:  Vụ Văn hoá, Giáo dục, TT, TN và NĐ

21/05/2012

Giáo dục Đại học

 

Chi tiết 1

Chi tiết 2

 

15

Tờ trình số 124/TTr-CP ngày 18-5-2012 của Chính phủ về tiếp thu, giải trình đối với dự án Luật Phòng, chống rửa tiền

Nguồn:  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

20/05/2012

Phòng, chống rửa tiền

Chi tiết

16

Tờ trình số 122/TTr-CP ngày 18-5-2012 của Chính phủ về tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội đối với dự án Luật Bảo hiểm tiền gửi

Nguồn:  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

20/05/2012

Bảo hiểm tiền gửi

Chi tiết

17

Dự thảo Thông tư của Bộ VHTTDL quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quảng cáo

Nguồn:  Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

19/05/2012

Quảng cáo

Chi tiết

18

Dự thảo lần 1 Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động quảng cáo

Nguồn:  Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

19/05/2012

Quảng cáo

Chi tiết

19

Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quảng cáo

Nguồn:  Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

19/05/2012

Quảng cáo

Chi tiết

20

Bảng so sánh Dự thảo Luật quảng cáo cho ý kiến tại kỳ 2 và dự thảo Luật quảng cáo trình thông qua tại kỳ 3 Quốc hội XIII

Nguồn:  Vụ Văn hoá, Giáo dục, TT, TN và NĐ

19/05/2012

Quảng cáo

Chi tiết

21

Dự thảo Luật quảng cáo trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XIII

Nguồn:  Vụ Văn hoá, Giáo dục, TT, TN và NĐ

19/05/2012

Quảng cáo

Chi tiết

22

Báo cáo số 134/BC-UBTVQH13 ngày 09-5-2012 của UBTVQH giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật quảng cáo

Nguồn:  Vụ Văn hoá, Giáo dục, TT, TN và NĐ

19/05/2012

Quảng cáo

 

Chi tiết 1

Chi tiết 2

 

23

Báo cáo tổng hợp ý kiến của các đoàn đại biểu quốc hội về dự án Luật tài nguyên nước

Nguồn:  Vụ Kinh tế

19/05/2012

Tài nguyên nước

Chi tiết

24

Dự thảo Luật tài nguyên nước (sửa đổi) trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XIII

Nguồn:  Vụ Kinh tế

19/05/2012

Tài nguyên nước

Chi tiết

25

Báo cáo số 137/BC-UBTVQH13 ngày 16-5-2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật tài nguyên nước (sửa đổi)

Nguồn:  Vụ Kinh tế

19/05/2012

Tài nguyên nước

Chi tiết

26

Báo cáo ngày 7-5-2012 của Uỷ ban Tư pháp tổng hợp ý kiến của các Đoàn đại biểu Quốc hội, Đại biểu Quốc hội và cơ quan hữu quan về dự thảo Luật giám định tư pháp

Nguồn:  Vụ Tư pháp

09/05/2012

Giám định tư pháp

Chi tiết

27

Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Luật giám định tư pháp

Nguồn:  Vụ Tư pháp

09/05/2012

Giám định tư pháp

Chi tiết

28

Dự thảo Luật giám định tư pháp trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3

Nguồn:  Vụ Tư pháp

09/05/2012

Giám định tư pháp

Chi tiết

29

Báo cáo số 132/BC-UBTVQH13 ngày 7-5-2012 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật giám định tư pháp

Nguồn:  Vụ Tư pháp

09/05/2012

Giám định tư pháp

Chi tiết

30

Báo cáo ngày 2-5-2012 của Uỷ ban Về các vấn đề xã hội tổng hợp ý kiến của ĐBQH và Đoàn ĐBQH về dự thảo Bộ luật lao động (sửa đổi)

Nguồn:  Vụ Các vấn đề xã hội

08/05/2012

Lao động

Chi tiết

31

Dự thảo Bộ luật lao động (sửa đổi) trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 3

Nguồn:  Vụ Các vấn đề xã hội

08/05/2012

Lao động

Chi tiết

32

Báo cáo số 131/BC-UBTVQH13 ngày 3-5-2012 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Bộ luật lao động (sửa đổi)

Nguồn:  Vụ Các vấn đề xã hội

08/05/2012

Lao động

Chi tiết

33

Báo cáo ngày 16-3-2012 của Uỷ ban Về các vấn đề xã hội tổng hợp ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội về dự án Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá

Nguồn:  Vụ Các vấn đề xã hội

07/05/2012

Phòng, chống tác hại thuốc lá

Chi tiết

34

Dự thảo Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 3

Nguồn:  Vụ Các vấn đề xã hội

07/05/2012

Phòng, chống tác hại thuốc lá

Chi tiết

35

Báo cáo số 129/BC-UBTVQH13 ngày 02-5-2012 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá

Nguồn:  Vụ Các vấn đề xã hội

07/05/2012

Phòng, chống tác hại thuốc lá

Chi tiết

36

Báo cáo ngày 21-3-2012 của Uỷ ban Kinh tế tổng hợp ý kiến của các đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội về dự án Luật phòng, chống rửa tiền

Nguồn:  Vụ Kinh tế

07/05/2012

Phòng, chống rửa tiền

Chi tiết

37

Dự án Luật phòng, chống rửa tiền trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 3

Nguồn:  Vụ Kinh tế

07/05/2012

Phòng, chống rửa tiền

Chi tiết

38

Báo cáo số 127/BC-UBTVQH13 ngày 20-4-2012 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật phòng, chống rửa tiền

Nguồn:  Vụ Kinh tế

07/05/2012

Phòng, chống rửa tiền

Chi tiết

39

Báo cáo ngày 9-3-2012 của Uỷ ban Kinh tế tổng hợp ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội và các Đoàn Đại biểu Quốc hội về Dự án Luật bảo hiểm tiền gửi

Nguồn:  Vụ Kinh tế

07/05/2012

Bảo hiểm tiền gửi

Chi tiết

40

Dự thảo Luật bảo hiểm tiền gửi trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 3

Nguồn:  Vụ Kinh tế

07/05/2012

Bảo hiểm tiền gửi

Chi tiết

41

Báo cáo số 128/BC-UBTVQH13 ngày 20-4-2012 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật bảo hiểm tiền gửi

Nguồn:  Vụ Kinh tế

07/05/2012

Bảo hiểm tiền gửi

Chi tiết

42

Dự thảo Luật biển Việt Nam trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 3

Nguồn:  Vụ Pháp luật

21/06/2012

Biển

Chi tiết

43

Báo cáo số 182/BC-UBTVQH13 ngày 19 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật biển Việt Nam

Nguồn:  Vụ Pháp luật

21/06/2012

Biển

Chi tiết

44

Báo cáo ngày 15-6-2012 của Đoàn thư ký kỳ họp tổng hợp ý kiến Đại biểu Quốc hội thảo luận ở Hội trường về Dự án Luật quảng cáo

Nguồn:  Vụ Văn hoá, Giáo dục, TT, TN và NĐ

20/06/2012

Quảng cáo

Chi tiết

45

Dự thảo Luật quảng cáo trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 3

Nguồn:  Vụ Văn hoá, Giáo dục, TT, TN và NĐ

20/06/2012

Quảng cáo

Chi tiết

46

Báo cáo số 177/BC-UBTVQH13 ngày 18-6-2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật quảng cáo trình Quốc hội thông qua

Nguồn:  Vụ Văn hoá, Giáo dục, TT, TN và NĐ

20/06/2012

  Quảng cáo

Chi tiết

47

Dự thảo Nghị quyết về việc thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính trình Quốc hội thông qua

Nguồn:  Vụ Pháp luật

20/06/2012

Xử lý vi phạm hành chính

Chi tiết

48

Dự thảo Luật xử lý vi phạm hành chính trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 3

Nguồn:  Vụ Pháp luật

20/06/2012

Xử lý vi phạm hành chính

Chi tiết

49

Báo cáo số 181/BC-UBTVQH13 ngày 19-6-2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu về dự thảo Luật xử lý vi phạm hành chính trình Quốc hội thông qua

Nguồn:  Vụ Pháp luật

20/06/2012

Xử lý vi phạm hành chính

 

Chi tiết 1

Chi tiết 2

50

Báo cáo ngày 14-6-2012 của Đoàn thư ký kỳ họp tổng hợp ý kiến thảo luận tại Hội trường về dự thảo Luật giám định tư pháp

Nguồn:  Vụ Tư pháp

20/06/2012

Giám định tư pháp

Chi tiết

51

Dự thảo Luật giám định tư pháp trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 3

Nguồn:  Vụ Tư pháp

20/06/2012

Giám định tư pháp

Chi tiết

52

Báo cáo số 180/BC-UBTVQH13 ngày 19-6-2012 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật giám định tư pháp trình Quốc hội thông qua

Nguồn:  Vụ Tư pháp

20/06/2012

Tài nguyên nước

 

Chi tiết 1

Chi tiết 2

53

Dự án Luật tài nguyên nước (sửa đổi) trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 3

Nguồn:  Vụ Kinh tế

19/06/2012

Tài nguyên nước

Chi tiết

54

Báo cáo số 179/BC-UBTVQH13 ngày 19-6-2012 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật tài nguyên nước (sửa đổi)

Nguồn:  Vụ Kinh tế

19/06/2012

Tài nguyên nước

Chi tiết

55

Báo cáo ngày 15-6-2012 của Đoàn thư ký kỳ họp tổng hợp ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội thảo luận ở Hội trường về dự thảo Luật phổ biến, giáo dục pháp luật

Nguồn:  Vụ Pháp luật

19/06/2012

Phổ biến, giáo dục pháp luật

Chi tiết

56

Dự thảo Luật phổ biến, giáo dục pháp luật trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 3

Nguồn:  Vụ Pháp luật

19/06/2012

Phổ biến, giáo dục pháp luật

Chi tiết

57

Báo cáo số 174/BC-UBTVQH13 ngày 18-6-2012 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật phổ biến, giáo dục pháp luật

Nguồn:  Vụ Pháp luật

  19/06/2012

Phổ biến, giáo dục pháp luật

Chi tiết

58

Dự thảo Luật công đoàn (sửa đổi) trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 3

Nguồn:  Vụ Pháp luật

19/06/2012

Công đoàn

Chi tiết

59

Báo cáo số 178/BC-UBTVQH13 ngày 18-6-2012 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Luật công đoàn (sửa đổi)

Nguồn:  Vụ Pháp luật

19/06/2012

Công đoàn

Chi tiết

60

Dự thảo Luật giá trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 3

Nguồn:  Vụ Tài chính, Ngân sách

19/06/2012

  Giá

Chi tiết

61

Báo cáo số 165/BC-UBTVQH13 ngày 14-6-2012 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội giải trình tiếp thu, chỉnh lý Dự án Luật giá

Nguồn:  Vụ Tài chính, Ngân sách

19/06/2012

Giá

 

Chi tiết 1

Chi tiết 2

   62

Báo cáo ngày 14-6-2012 của Đoàn thư ký kỳ họp tổng hợp ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội thảo luận tại Hội trường về dự án Luật Giáo dục đại học

Nguồn:  Vụ Văn hoá, Giáo dục, TT, TN và NĐ

18/06/2012

Giáo dục Đại học

Chi tiết

63

Dự án Luật giáo dục đại học trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 3

Nguồn:  Vụ Văn hoá, Giáo dục, TT, TN và NĐ

18/06/2012

Giáo dục Đại học

Chi tiết

64

Báo cáo số 169/BC-UBTVQH13 ngày 15-6-2012 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật giáo dục đại học trình Quốc hội thông qua

Nguồn:  Vụ Văn hoá, Giáo dục, TT, TN và NĐ

18/06/2012

Giáo dục Đại học

Chi tiết

65

Báo cáo ngày 28-5-2012 của Đoàn thư ký kỳ họp tổng hợp ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội thảo luận ở Hội trường về dự thảo Luật công đoàn (sửa đổi)

Nguồn:  Vụ Pháp luật

18/06/2012

Công đoàn

Chi tiết

66

Dự án Luật phòng, chống rửa tiền trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 3

Nguồn:  Vụ Kinh tế

18/06/2012

Phòng, chống rửa tiền

Chi tiết

67

Báo cáo số 170/BC-UBTVQH13 ngày 15-6-2012 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật phòng, chống rửa tiền

Nguồn:  Vụ Kinh tế

18/06/2012

Phòng, chống rửa tiền

Chi tiết

68

Báo cáo ngày 24-5-2012 của Đoàn thư ký kỳ họp tổng hợp ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự án Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá

Nguồn:  Vụ Các vấn đề xã hội

18/06/2012

Phòng, chống tác hại thuốc lá

Chi tiết

69

Dự thảo Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 3

Nguồn:  Vụ Các vấn đề xã hội

18/06/2012

Phòng, chống tác hại thuốc lá

 

Chi tiết 1

Chi tiết 2

70

Báo cáo số 172/BC-UBTVQH13 ngày 15-6-2012 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá

Nguồn:  Vụ Các vấn đề xã hội

18/06/2012

Phòng, chống tác hại thuốc lá

Chi tiết

71

Dự thảo Luật bảo hiểm tiền gửi trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 3

Nguồn:  Vụ Kinh tế

18/06/2012

Bảo hiểm tiền gửi

Chi tiết

72

Báo cáo số 171/BC-UBTVQH13 ngày 15-6-2012 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật bảo hiểm tiền gửi

Nguồn:  Vụ Kinh tế

18/06/2012

Bảo hiểm tiền gửi

Chi tiết

73

Báo cáo ngày 23-5-2012 của Đoàn thư ký kỳ họp tổng hợp ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội thảo luận ở Hội trường về dự thảo Bộ luật lao động (sửa đổi)

Nguồn:  Vụ Các vấn đề xã hội

16/06/2012

Lao động

Chi tiết

74

Dự thảo Bộ luật lao động (sửa đổi) trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 3

Nguồn:  Vụ Các vấn đề xã hội

16/06/2012

Lao động

Chi tiết

75

Báo cáo số 168/BC-UBTVQH13 ngày 14-6-2012 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Bộ luật lao động (sửa đổi)

Nguồn:  Vụ Các vấn đề xã hội

16/06/2012

Lao động

Chi tiết

 

Nguồn tin: Trung tâm tin học - VPQH

Các tin đã đưa ngày:
Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?

Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống