Các văn kiện chung kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII

11/06/2012

                                                                                Các văn kiện chung kỳ họp thứ 3, Quốc hội  khóa XIII

 

TT

 

Tiêu đề

 

Lĩnh vực

 

Chi tiết

1

Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII (trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 3)

(Nguồn:  Vụ Pháp luật)

11/06/2012

Xây dựng luật, pháp lệnh

Chi tiết

2

Báo cáo số 164/BC-UBTVQH13 ngày 11-6-2012 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu ý kiến các vị đại biểu Quốc hội về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIII

(Nguồn:  Vụ Pháp luật)

11/06/2012

Xây dựng luật, pháp lệnh

Chi tiết

3

Báo cáo ngày 8-6-2012 của Bộ Tài chính bổ sung về một số nội dung quyết toán NSNN năm 2010

(Nguồn:  Bộ Tài chính)

11/06/2012

Ngân sách nhà nước

Chi tiết

4

Báo cáo số 4103/BC-BKHĐT ngày 7-6-2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải trình về ý kiến đóng góp của ĐBQH đối với Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, năng suất và năng lực cạnh tranh

(Nguồn:  Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

08/06/2012

Tái cơ cấu kinh tế

Chi tiết

5

Báo cáo ngày 01-6-2012 của Đoàn thư ký kỳ họp tổng hợp ý kiến của các vị ĐBQH thảo luận ở Tổ về Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh

(Nguồn:  Vụ Kinh tế)

08/06/2012

Tái cơ cấu kinh tế

Chi tiết

6

Báo cáo ngày 25-5-2012 của Đoàn thư ký kỳ họp tổng hợp ý kiến của các vị ĐBQH thảo luận ở Tổ về bổ sung một số dự án mới sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 - 2015

(Nguồn:  Vụ Tài chính, Ngân sách)

07/06/2012

Vốn trái phiếu Chính phủ

Chi tiết

7

Báo cáo ngày 25-5-2012 của Đoàn thư ký kỳ họp tổng hợp ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội thảo luận tại Tổ về quyết toán NSNN năm 2010

(Nguồn:  Vụ Tài chính, Ngân sách)

07/06/2012

Ngân sách nhà nước

Chi tiết

8

Báo cáo ngày 4-6-2012 của Đoàn thư ký kỳ họp tổng hợp ý kiến các vị ĐBQH thảo luận ở Tổ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2011; việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2012

(Nguồn:  Vụ Tổng hợp)

06/06/2012

Kinh tế - Xã hội

Chi tiết

9

Báo cáo ngày 01-6-2012 của Đoàn thư ký kỳ họp tổng hợp ý kiến các vị ĐBQH thảo luận ở Tổ về Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội

(Nguồn:  Vụ Pháp luật)

04/06/2012

Nâng cao chất lưọng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội

Chi tiết

10

Báo cáo ngày 03-6-2012 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội dự kiến giải trình, tiếp thu ý kiến các vị đại biểu thảo luận tại Tổ về Đề án, dự thảo Nghị quyết tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội

(Nguồn:  Vụ Pháp luật)

04/06/2012

Nâng cao chất lưọng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội

Chi tiết

11

Báo cáo ngày 29-5-2012 của Đoàn thư ký kỳ họp tổng hợp ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội thảo luận ở Tổ về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013

(Nguồn:  Vụ Pháp luật)

01/06/2012

Xây dựng luật, pháp lệnh

Chi tiết

12

Báo cáo ngày 29-5-2012 của Đoàn thư ký kỳ họp tập hợp ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội thảo luận ở Tổ về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013

(Nguồn:  Vụ Pháp luật)

01/06/2012

Xây dựng luật, pháp lệnh

Chi tiết

13

Dự thảo Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII

(Nguồn:  Vụ Pháp luật)

01/06/2012

Xây dựng luật, pháp lệnh

Chi tiết

14

Báo cáo ngày 01-6-2012 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về dự kiến giải trình, tiếp thu ý kiến các vị đại biểu Quốc hội thảo luận tại Tổ về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIII

(Nguồn:  Vụ Pháp luật)

01/06/2012

Xây dựng luật, pháp lệnh

Chi tiết

15

Báo cáo số 129/BC-CP ngày 23-5-2012 của Chính phủ về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo từ tháng 9 năm 2011 đến nay

(Nguồn:  Thanh tra Chính phủ)

24/05/2012

Khiếu nại, tố cáo

Chi tiết

16

Báo cáo số 108/BC-CP ngày 15-5-2012 của Chính phủ về tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

(Nguồn:  Bộ Tài chính)

24/05/2012

Quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước

 

Chi tiết 1

Chi tiết 2

 

17

Báo cáo số 125/BC-CP ngày 18-5-2012 của Chính phủ sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

(Nguồn:  Bộ Tài chính)

24/05/2012

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

 

Chi tiết 1

Chi tiết 2

 

18

Báo cáo số 130/BC-CP ngày 23-5-2012 của Chính phủ sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng

(Nguồn:  Thanh tra Chính phủ)

24/05/2012

Phòng, chống tham nhũng

 

Chi tiết 1

Chi tiết 2

Chi tiết 3

 

19

Báo cáo số 561/BC-UBTCNS13 ngày 18-5-2012 của Uỷ ban Tài chính-Ngân sách thẩm tra về việc ban hành một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ thị trường

(Nguồn:  Vụ Tài chính, Ngân sách)

22/05/2012

Giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh

Chi tiết

20

Báo cáo ngày 18-5-2012 của Chính phủ sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 08/2011/QH13 của Quốc hội về bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân

(Nguồn:  Bộ Tài chính)

22/05/2012

Giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh

Chi tiết

21

Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10-5-2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường

(Nguồn:  Bộ Tài chính)

22/05/2012

Giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh

Chi tiết

22

Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số .../2012/QH13 ban hành một số giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường năm 2012

(Nguồn:  Bộ Tài chính)

22/05/2012

Giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh

Chi tiết

23

Thuyết minh chi tiết của Chính phủ về dự án Nghị quyết của Quốc hội về việc ban hành một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường năm 2012

(Nguồn:  Bộ Tài chính)

22/05/2012

Giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh

Chi tiết

24

Dự thảo Nghị quyết về việc ban hành một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường năm 2012 trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIII

(Nguồn:  Bộ Tài chính)

22/05/2012

Giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh

Chi tiết

25

Báo cáo ngày 18-5-2012 của Chính phủ đánh giá tác động dự án Nghị quyết của Quốc hội về việc ban hành một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường

(Nguồn:  Bộ Tài chính)

22/05/2012

Giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh

Chi tiết

26

Tờ trình số 123/TTr-CP ngày 18-5-2012 của Chính phủ về việc ban hành một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường năm 2012

(Nguồn:  Bộ Tài chính)

22/05/2012

 

Chi tiết

27

Tờ trình tóm tắt về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII

(Nguồn:  Vụ Pháp luật)

21/05/2012

Xây dựng luật, pháp lệnh

Chi tiết

28

Báo cáo số 860/BC-UBPL13 ngày 20-5-2012 của Uỷ ban Pháp luật thẩm tra Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội

(Nguồn:  Vụ Pháp luật)

21/05/2012

Nâng cao chất lưọng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội

Chi tiết

29

Nghị quyết số 271/NQ-UBTVQH13 ngày 01-11-2011 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về một số cải tiến, đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội

(Nguồn:  Vụ Tổng hợp)

21/05/2012

Nâng cao chất lưọng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội

Chi tiết

30

Tổng hợp kiến nghị của các Đề án Đảng Đoàn Quốc hội đã chỉ đạo xây dựng từ năm 2008-2010

(Nguồn:  Vụ Tổng hợp)

21/05/2012

Nâng cao chất lưọng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội

Chi tiết

31

Báo cáo tổng hợp ý kiến ĐBQH và các cơ quan hữu quan về nội dung Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội

(Nguồn:  Vụ Tổng hợp)

21/05/2012

Nâng cao chất lưọng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội

Chi tiết

32

Bảng so sánh quy định của pháp luật hiện hành và đề xuất đổi mới

(Nguồn:  Vụ Tổng hợp)

21/05/2012

Nâng cao chất lưọng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội

Chi tiết

33

Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cải tiến, đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3, QH khoá XIII

(Nguồn:  Vụ Tổng hợp)

21/05/2012

Nâng cao chất lưọng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội

Chi tiết

34

Đề án số 144/ĐA-UBTVQH13 ngày 18-5-2012 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội

(Nguồn:  Vụ Tổng hợp)

21/05/2012

Nâng cao chất lưọng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội

Chi tiết

35

Tờ trình số 143/TTr-UBTVQH13 ngày 18-5-2012 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội

(Nguồn:  Vụ Tổng hợp)

21/05/2012

Nâng cao chất lưọng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội

Chi tiết

36

Báo cáo số 270/BC-MTTW-ĐCT ngày 18-5-2012 của Đoàn chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân

(Nguồn:  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam)

21/05/2012

Kiến nghị của cử tri

Chi tiết

37

Báo cáo số 127/BC-CP ngày 20-5-2012 của Chính phủ bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2011, tình hình thực hiện nhiệm vụ 4 tháng đầu năm và những giải pháp chủ yếu tập trung chỉ đạo, điều hành trong những tháng còn lại của năm 2012 (Báo cáo của Chính phủ do Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày)

(Nguồn:  Văn phòng Chính phủ)

21/05/2012

Kinh tế - Xã hội

Chi tiết

38

Phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIII của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng (ngày 21 tháng 5 năm 2012)

(Nguồn:  Vụ Tổng hợp)

21/05/2012

Kỳ họp Quốc hội

Chi tiết

39

Phát biểu tại phiên trù bị Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIII của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng

(Nguồn:  Vụ Tổng hợp)

21/05/2012

Kỳ họp Quốc hội

Chi tiết

40

Báo cáo số 147/BC-UBTVQH13 ngày 20-5-2012 của UBTVQH tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị ĐBQH, các Đoàn ĐBQH về dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII

(Nguồn:  Vụ Tổng hợp)

21/05/2012

Chương trình kỳ họp

Chi tiết

41

Báo cáo số 867/BC-UBXH13 ngày 8-5-2012 của Uỷ ban Về các vấn đề xã hội thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2011

(Nguồn:  Vụ Các vấn đề xã hội)

20/05/2012

Bình đẳng giới

Chi tiết

42

Báo cáo số 563/BC-UBTCNS13 ngày 18-5-2012 của Uỷ ban Tài chính - Ngân sách thẩm tra về bổ sung một số dự án mới sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 - 2015

(Nguồn:  Vụ Tài chính, Ngân sách)

19/05/2012

Vốn trái phiếu Chính phủ

Chi tiết

43

Tờ trình số 121/TTr-CP ngày 18-5-2012 của Chính phủ về bổ sung một số dự án mới sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015

(Nguồn:  Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

19/05/2012

Vốn trái phiếu Chính phủ

 

Chi tiết 1

Chi tiết 2

 

44

Bản tổng hợp thuyết minh các dự án luật, pháp lệnh đề nghị đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII

(Nguồn:  Vụ Pháp luật)

19/05/2012

Xây dựng luật, pháp lệnh

Chi tiết

45

Tập hợp đề nghị của các cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013

(Nguồn:  Vụ Pháp luật)

19/05/2012

Xây dựng luật, pháp lệnh

Chi tiết

46

Dự thảo Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII

(Nguồn:  Vụ Pháp luật)

19/05/2012

Xây dựng luật, pháp lệnh

Chi tiết

47

Tờ trình số 136/TTr-UBTVQH13 ngày 15-5-2012 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII

(Nguồn:  Vụ Pháp luật)

19/05/2012

Xây dựng luật, pháp lệnh

Chi tiết

48

Báo cáo số 562/BC-UBTCNS13 ngày 18-5-2011 của Uỷ ban Tài chính - Ngân sách thẩm tra về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện NSNN năm 2011, triển khai dự toán NSNN năm 2012

(Nguồn:  Vụ Tài chính, Ngân sách)

19/05/2012

Ngân sách nhà nước

Chi tiết

49

Báo cáo số 119/BC-CP ngày 17-5-2012 của Chính phủ đánh giá bổ sung về kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2011, tình hình triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2012

(Nguồn:  Bộ Tài chính)

19/05/2012

Ngân sách nhà nước

 

Chi tiết 1

Chi tiết 2

 

Chi tiết 3

 

50

Báo cáo số 430/BC-UBKT13 ngày 18-5-2012 của Uỷ ban Kinh tế về một số ý kiến về Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh

(Nguồn:  Vụ Kinh tế)

19/05/2012

Tái cơ cấu kinh tế

Chi tiết

51

Báo cáo số 110/BC-CP ngày 17-5-2012     của Chính phủ về Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao hiệu quả, năng suất và năng lực cạnh tranh

(Nguồn:  Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

19/05/2012

Tái cơ cấu kinh tế

 

Chi tiết 1

Chi tiết 2

 

52

Báo cáo số 431/BC-UBKT13 ngày 18-5-2012 của Uỷ ban Kinh tế thẩm tra đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011, tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012

(Nguồn:  Vụ Kinh tế)

19/05/2012

Kinh tế - Xã hội

Chi tiết

53

Báo cáo số 892/UBVĐXH13 ngày 18-5-2012 của Uỷ ban Về các vấn đề xã hội về một số ý kiến của Uỷ ban về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2011 và tình hình triển khai nhiệm vụ năm 2012 (Lĩnh vực lao động, thương binh, xã hội và y tế)

(Nguồn:  Vụ Các vấn đề xã hội)

19/05/2012

Kinh tế - Xã hội

Chi tiết

54

Báo cáo số 94/BC-KTNN ngày 10-5-2012 của Kiểm toán Nhà nước tóm tắt kết quả kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010

(Nguồn:  Kiểm toán Nhà nước)

19/05/2012

Ngân sách nhà nước

Chi tiết

55

Báo cáo số 534/BC-UBTCNS13 ngày 8-5-2012 của Uỷ ban Tài chính - Ngân sách thẩm tra về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010

(Nguồn:  Vụ Tài chính, Ngân sách)

19/05/2012

Ngân sách nhà nước

 

Chi tiết 1

Chi tiết 2

 

56

Báo cáo số 104/BC-CP ngày 9-5-2012 của Chính phủ về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010

(Nguồn:  Bộ Tài chính)

19/05/2012

Ngân sách nhà nước

 

Chi tiết 1

Chi tiết 2

 

Chi tiết 3

 

57

Báo cáo số 107/BC-CP ngày 10-5-2012 của Chính phủ bổ sung tình hình kinh tế - xã hội năm 2011 và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012

(Nguồn:  Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

17/05/2012

Kinh tế - Xã hội

 

Chi tiết 1

Chi tiết 2

 

Chi tiết 3

 

58

Báo cáo số 870/BC-UBVĐXH13 ngày 8-5-2012 của Uỷ ban Về các vấn đề xã hội thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về tình hình quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội năm 2011

(Nguồn:  Vụ Các vấn đề xã hội)

15/05/2012

Quỹ bảo hiểm xã hội

 

Chi tiết 1

Chi tiết 2

 

Chi tiết 3

 

59

Báo cáo số 64/BC-CP ngày 13-4-2012 của Chính phủ về tình hình quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội năm 2011

(Nguồn:  Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội)

11/05/2012

Bảo hiểm xã hội

 

Chi tiết 1

Chi tiết 2

 

60

Báo cáo số 61/BC-CP ngày 6-4-2012 của Chính phủ về việc thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2011

(Nguồn:  Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội)

11/05/2012

Bình đẳng giới

 

Chi tiết 1

Chi tiết 2

 

61

Phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bế mạc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIII (ngày 21-6-2012)

(Nguồn:  Vụ Tổng hợp)

21/06/2012

Kỳ họp Quốc hội

Chi tiết

62

Đề cương báo cáo kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIII

(Nguồn:  Vụ Công tác đại biểu)

21/06/2012

Kỳ họp Quốc hội

Chi tiết

63

Dự thảo Nghị quyết về bổ sung một số dự án sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2011 – 2015

(Nguồn:  Vụ Tài chính, Ngân sách)

21/06/2012

Vốn trái phiếu Chính phủ

Chi tiết

64

Báo cáo số 175/BC-UBTVQH13 ngày 18-6-2012 của UBTVQH tiếp thu, giải trình ý kiến ĐBQH về bổ sung một số dự án sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2011 – 2015

(Nguồn:  Vụ Tài chính, Ngân sách)

21/06/2012

Vốn trái phiếu Chính phủ

Chi tiết

65

Dự thảo Nghị quyết về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân

(Nguồn:  Vụ Tài chính, Ngân sách)

21/06/2012

Giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh

Chi tiết

66

Báo cáo số 166/BC-UBTVQH13 ngày 15-6-2012 của UBTVQH giải trình tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Nghị quyết ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân

(Nguồn:  Vụ Tài chính, Ngân sách)

21/06/2012

Giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh

Chi tiết

67

Dự thảo Nghị quyết về một số cải tiến, đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội

(Nguồn:  Vụ Pháp luật)

21/06/2012

Nâng cao chất lưọng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội

Chi tiết

68

Báo cáo số 183/BC-UBTVQH13 ngày 20-6-2012 của UBTVQH giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về một số cải tiến, đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội

(Nguồn:  Vụ Pháp luật)

21/06/2012

Nâng cao chất lưọng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội

 

Chi tiết 1

Chi tiết 2

69

Báo cáo số 160/BC-CP ngày 15-6-2012 của Chính phủ về tình hình quản lý, sử dụng đất năm 2011 và những tháng đầu năm 2012 trên phạm vi cả nước nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2011-2015 và quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020

(Nguồn:  Bộ Tài nguyên và Môi trường)

21/06/2012

Sử dụng đất

Chi tiết

70

Dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2010 trình Quốc hội thông qua

(Nguồn:  Vụ Tài chính, Ngân sách)

20/06/2012

Ngân sách nhà nước

 

Chi tiết 1

Chi tiết 2

71

Báo cáo số 176/BC-UBTVQH13 ngày 18-6-2012 của UBTVQH tiếp thu, giải trình về quyết toán NSNN năm 2010 và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2010

(Nguồn:  Vụ Tài chính, Ngân sách)

20/06/2012

Ngân sách nhà nước

Chi tiết

72

Báo cáo số 159/BC-CP ngày 15-6-2012 sơ kết 2 năm áp dụng mức phạt thí điểm đối với một số hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ quy định tại Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02/4/2010 của Chính phủ trong khu vực nội thành ở thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh

(Nguồn:  Bộ Giao thông - Vận tải)

19/06/2012

Giao thông vận tải

Chi tiết

73

Báo cáo số 146/BC-CP ngày 12-6-2012 của Chính phủ về Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – Vinalines

(Nguồn:  Chính phủ)

13/06/2012

Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước

Chi tiết

74

Báo cáo số 144/BC-CP ngày 12-6-2012 của Chính phủ về tình hình xây dựng, quản lý và vận hành đập thuỷ điện

(Nguồn:  Bộ Công Thương)

13/06/2012

Đập thuỷ điện

 

Chi tiết 1

Chi tiết 2

75

Báo cáo số 145/BC-CP ngày 12-6-2012 của Chính phủ về kết quả thực hiện Nghị quyết số 42/2009/QH12 ngày 27-11-2009 của Quốc hội về việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại tập đoàn, tổng công ty nhà nước

(Nguồn:  Văn phòng Chính phủ)

13/06/2012

Quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước

Chi tiết

76

Báo cáo số 4176/BC-BKHĐT ngày 11-6-2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ sung giải trình một số vấn đề về kinh tế - xã hội năm 2011-2012

(Nguồn:  Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

13/06/2012

Kinh tế - Xã hội

Chi tiết

 

Nguồn tin: Trung tâm tin học - VPQH

Các tin đã đưa ngày:
Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?

Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống