Các Luật, Nghị quyết được QH thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII ( đã ký và ban hành)

05/07/2012

 

                                               Các Luật, Nghị quyết được QH thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội  khóa XIII ( đã ký và ban hành)

 

Thứ tự

 

Tiêu đề

 

Lĩnh vực

 

Chi tiết

1

Luật tài nguyên nước đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIII, ngày 21-6-2012

Nguồn:  Vụ Pháp luật

05/07/2012

Tài nguyên nước

Chi tiết

2

Bộ luật lao động đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIII, ngày 18-6-2012

Nguồn:  Vụ Pháp luật

05/07/2012

Lao động

Chi tiết

3

Nghị quyết số 29/2012/QH13 ngày 21-6-2012 của Quốc hội về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân

Nguồn:  Vụ Pháp luật

04/07/2012

Giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh

Chi tiết

4

Nghị quyết số 28/2012/QH13 ngày 21-6-2012 của Quốc hội về bổ sung một số dự án sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2011 - 2015

Nguồn:  Vụ Pháp luật

04/07/2012

Vốn trái phiếu Chính phủ

Chi tiết

5

Nghị quyết số 27/2012/QH13 ngày 21-6-2012 của Quốc hội về một số cải tiến, đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội

Nguồn:  Vụ Tổng hợp

04/07/2012

Nâng cao chất lưọng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội

Chi tiết

6

Nghị quyết số 26/2012/QH13 ngày 21-6-2012 của Quốc hội v/v tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Nguồn:  Vụ Kinh tế

04/07/2012

Đầu tư công cho nông nghiệp, nông thôn, nông dân

Chi tiết

7

Nghị quyết số 25/2012/QH13 ngày 21-6-2012 của Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010

Nguồn:  Vụ Tài chính, Ngân sách

04/07/2012

Ngân sách nhà nước

 

Chi tiết 1

Chi tiết 2

 

8

Nghị quyết số 23/2012/QH13 ngày 12-6-2012 của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII

Nguồn:  Vụ Pháp luật

04/07/2012

Xây dựng luật, pháp lệnh

Chi tiết

9

Luật biển Việt Nam đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIII, ngày 21-6-2012

Nguồn:  Vụ Pháp luật

04/07/2012

Biển

Chi tiết

10

Luật quảng cáo đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIII, ngày 21-6-2012

Nguồn:  Vụ Pháp luật

04/07/2012

Quảng cáo

Chi tiết

11

Nghị quyết số 24/2012/QH13 ngày 20-6-2012 của Quốc hội về việc thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính

Nguồn:  Vụ Pháp luật

04/07/2012

Xử lý vi phạm hành chính

Chi tiết

12

Luật xử lý vi phạm hành chính đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIII, ngày 20-6-2012

Nguồn:  Vụ Pháp luật

04/07/2012

Xử lý vi phạm hành chính

Chi tiết

13

Luật phổ biến, giáo dục pháp luật đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIII, ngày 20-6-2012

Nguồn:  Vụ Pháp luật

04/07/2012

Phổ biến, giáo dục pháp luật

Chi tiết

14

Luật giám định tư pháp đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIII, ngày 20-6-2012

Nguồn:  Vụ Pháp luật

04/07/2012

Giám định tư pháp

Chi tiết

15

Luật công đoàn đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIII, ngày 20-6-2012

Nguồn:  Vụ Pháp luật

04/07/2012

Công đoàn

Chi tiết

16

Luật giá đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIII, ngày 20-6-2012

Nguồn:  Vụ Pháp luật

04/07/2012

Giá

Chi tiết

17

Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIII, ngày 18-6-2012

Nguồn:  Vụ Pháp luật

04/07/2012

Phòng, chống tác hại thuốc lá

Chi tiết

18

Luật giáo dục đại học đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIII, ngày 18-6-2012

Nguồn:  Vụ Pháp luật

04/07/2012

Giáo dục Đại học

Chi tiết

19

Luật phòng, chống rửa tiền đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIII, ngày 18-6-2012

Nguồn:  Vụ Pháp luật

04/07/2012

Phòng, chống rửa tiền

Chi tiết

20

Luật bảo hiểm tiền gửi đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIII, ngày 18-6-2012

Nguồn:  Vụ Pháp luật

04/07/2012

Bảo hiểm tiền gửi

Chi tiết

21

Nghị quyết số 30/2012/QH13 ngày 21-6-2012 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII

Nguồn:  Vụ Tổng hợp

04/07/2012

Chất vấn và trả lời chất vấn

Chi tiết

22

Nghị quyết số 27/2012/QH13 ngày 21-6-2012 của Quốc hội về một số cải tiến, đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội

Nguồn:  Vụ Tổng hợp

04/07/2012

Nâng cao chất lưọng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội

Chi tiết

 

Nguồn tin: Trung tâm tin học - VPQH

Các tin đã đưa ngày:
Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?

Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống