Các dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIII

13/06/2012

 

                                                                     Các dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIII

 

TT

 

Tiêu đề

 

Lĩnh vực

 

Chi tiết

1

Báo cáo ngày 8-6-2012 của Bộ Tài chính dự kiến tiếp thu, chỉnh lý theo ý kiến ĐBQH thảo luận tại Tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế

Nguồn:  Bộ Tài chính

13/06/2012

Quản lý thuế

Chi tiết

2

Báo cáo ngày 7-6-2012 của Đoàn thư ký kỳ họp tổng hợp ý kiến của các vị ĐBQH thảo luận tại Tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế

Nguồn:  Vụ Tài chính, Ngân sách

08/06/2012

Quản lý thuế

Chi tiết

3

Báo cáo ngày 7-6-2012 của Đoàn thư ký kỳ họp tổng hợp ý kiến của các vị ĐBQH thảo luận ở Tổ về dự án Luật dự trữ quốc gia

Nguồn:  Vụ Tài chính, Ngân sách

08/06/2012

Dự trữ

Chi tiết

4

Báo cáo số 437/BC-UBKT13 ngày 25-5-2012 của Uỷ ban Kinh tế thẩm tra Dự án Luật hợp tác xã (sửa đổi)

Nguồn:  Vụ Kinh tế

28/05/2012

Hợp tác xã

Chi tiết

5

Báo cáo số 302/BC-UBKHCNMT13 ngày 24-5-2012 của Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường thẩm tra Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực

Nguồn:  Vụ Khoa học, Công nghệ & Môi trường

26/05/2012

Điện lực

 

Chi tiết 1

Chi tiết 2

 

6

Báo cáo số 534a/BC-UBTCNS13 ngày 8-5-2012 của Uỷ ban Tài chính - Ngân sách tóm tắt thẩm tra Dự án Luật dự trữ quốc gia

Nguồn:  Vụ Tài chính, Ngân sách

20/05/2012

Dự trữ

Chi tiết

7

Báo cáo thẩm tra số 531/BC-UBTCNS13 ngày 8-5-2012 của Ủy ban Tài chính, Ngân sách về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế

Nguồn:  Vụ Tài chính, Ngân sách

19/05/2012

Quản lý thuế

 

Chi tiết 1

Chi tiết 2

 

8

Báo cáo số 416/BC-UBVHGDTTN13 ngày 10-5-2012 của Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng thẩm tra Dự án Luật Xuất bản (sửa đổi)

Nguồn:  Vụ Văn hoá, Giáo dục, TT, TN và NĐ

15/05/2012

Xuất bản

Chi tiết

9

Báo cáo số 530/BC-UBTCNS13 ngày 8-5-2012 của Uỷ ban Tài chính-Ngân sách thẩm tra Dự án Luật dự trữ quốc gia

Nguồn:  Vụ Tài chính, Ngân sách

15/05/2012

Dự trữ

Chi tiết

10

Báo cáo tình hình bình đẳng giới trong khu vực hợp tác xã

Nguồn:  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

10/05/2012

Hợp tác xã

Chi tiết

11

Bảng so sánh dự thảo Luật hợp tác xã (sửa đổi) với Luật hợp tác xã năm 2003

Nguồn:  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

10/05/2012

Hợp tác xã

Chi tiết

12

Báo cáo tổng kết thi hành Luật hợp tác xã năm 2003

Nguồn:  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

10/05/2012

Hợp tác xã

Chi tiết

13

Báo cáo đánh giá tác động sơ bộ của Dự thảo Luật hợp tác xã (sửa dổi)

Nguồn:  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

10/05/2012

Hợp tác xã

Chi tiết

14

Dự thảo Luật hợp tác xã (sửa đổi) trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 3

Nguồn:  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

10/05/2012

Hợp tác xã

Chi tiết

15

Tờ trình số 99/TTr-CP ngày 3-5-2012 của Chính phủ về Dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi)

Nguồn:  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

10/05/2012

Hợp tác xã

 

Chi tiết 1

Chi tiết 2

 

16

Tài liệu tham khảo kinh nghiệm quốc tế về quản lý thuế

Nguồn:  Bộ Tài chính

10/05/2012

Quản lý thuế

 

Chi tiết 1

Chi tiết 2

 

17

Dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 7/6/2007 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

Nguồn:  Bộ Tài chính

10/05/2012

Quản lý thuế

Chi tiết

18

Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế

Nguồn:  Bộ Tài chính

10/05/2012

Quản lý thuế

Chi tiết

19

Báo cáo ngày 20-4-2012 của Chính phủ đánh giá tác động của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế

Nguồn:  Bộ Tài chính

10/05/2012

Quản lý thuế

Chi tiết

20

Báo cáo tổng kết đánh giá tình hình thực hiện luật quản lý thuế

Nguồn:  Bộ Tài chính

10/05/2012

Quản lý thuế

Chi tiết

21

Bảng so sánh Luật quản lý thuế và dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế

Nguồn:  Bộ Tài chính

09/05/2012

Quản lý thuế

Chi tiết

22

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 3

Nguồn:  Bộ Tài chính

09/05/2012

Quản lý thuế

Chi tiết

23

Tờ trình số 78/TTr-CP ngày 20-4-2012 của Chính phủ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế

Nguồn:  Bộ Tài chính

09/05/2012

Quản lý thuế

 

Chi tiết 1

Chi tiết 2

 

24

Dự thảo Thông tư của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định tiêu chí và thủ tục thanh lọc tài liệu trong thư viện

Nguồn:  Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

09/05/2012

Thư viện

Chi tiết

25

Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thư viện

Nguồn:  Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

09/05/2012

Thư viện

Chi tiết

26

Tổng quan về các văn bản Luật thư viện của nước ngoài đã được dịch

Nguồn:  Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

09/05/2012

Thư viện

Chi tiết

27

Báo cáo tổng quan kinh nghiệm của nước ngoài trong hoạt động thư viện

Nguồn:  Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

09/05/2012

Thư viện

Chi tiết

28

Bản tổng hợp ý kiến của các cơ quan trung ương và địa phương giải trình và tiếp thu ý kiến góp ý về dự án Luật thư viện

Nguồn:  Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

09/05/2012

Thư viện

Chi tiết

29

Bảng so sánh giữa Pháp lệnh thư viện và dự thảo Luật thư viện

Nguồn:  Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

09/05/2012

Thư viện

Chi tiết

30

Báo cáo số 31/BC-BVHTTDL ngày 28-02-2012 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch giải trình tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp về dự án Luật thư viện

Nguồn:  Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

09/05/2012

Thư viện

Chi tiết

31

Báo cáo số 1211/BTP-PLHSHC ngày 21-02-2012 của Bộ Tư pháp thẩm định dự án Luật thư viện

Nguồn:  Bộ Tư pháp

09/05/2012

Thư viện

Chi tiết

32

Báo cáo số 57/BC-BVHTTDL ngày 5-4-2012 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổng kết tình hình thực hiện Pháp lệnh Thư viện

Nguồn:  Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

09/05/2012

Thư viện

Chi tiết

33

Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Chính phủ về dự án Luật thư viện

Nguồn:  Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

09/05/2012

Thư viện

Chi tiết

34

Báo cáo số 45/BC/BVHTTDL ngày 28-3-2012 của Bộ Văn hoá, Thể thao và tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các Thành viên Chính phủ về dự án Luật thư viện

Nguồn:  Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

09/05/2012

Thư viện

Chi tiết

35

Báo cáo số 1299/BC-VPCP ngày 5-3-2012 của Văn phòng Chính phủ về dự án Luật thư viện

Nguồn:  Văn phòng Chính phủ

09/05/2012

Thư viện

Chi tiết

36

Báo cáo số 100/BC-CP ngày 4-5-2012 của Chính phủ tiếp thu, giải trình ý kiến của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Uỷ ban VHGDTNTN&NĐ của Quốc hội về Dự án Luật Thư viện

Nguồn:  Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

09/05/2012

Thư viện

Chi tiết

37

Bản thuyết minh chi tiết và Báo cáo đánh giá tác động pháp luật của dự án Luật thư viện

Nguồn:  Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

09/05/2012

Thư viện

Chi tiết

38

Dự án Luật thư viện trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 3

Nguồn:  Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

09/05/2012

Thư viện

Chi tiết

39

Tờ trình số 60/TTr-CP ngày 6-4-2012 của Chính phủ về dự án Luật thư viện

Nguồn:  Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

08/05/2012

Thư viện

Chi tiết

40

Báo cáo 981/BTP-PLHSHC ngày 10-02-2012 của Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Luật dự trữ quốc gia

Nguồn:  Bộ Tư pháp

08/05/2012

Dự trữ

Chi tiết

41

Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dự trữ quốc gia

Nguồn:  Bộ Tài chính

07/05/2012

Dự trữ

Chi tiết

42

Báo cáo ngày 23-4-2012 của Chính phủ kinh nghiệm quốc tế về dự trữ quốc gia

Nguồn:  Bộ Tài chính

07/05/2012

Dự trữ

Chi tiết

43

Báo cáo của Chính phủ tổng kết, đánh giá tình hình triển khai thực hiện pháp luật về dự trữ quốc gia từ năm 2004 đến 2011

Nguồn:  Bộ Tài chính

07/05/2012

Dự trữ

Chi tiết

44

Bản tổng hợp ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về dự thảo Luật dự trữ quốc gia

Nguồn:  Bộ Tài chính

07/05/2012

Dự trữ

Chi tiết

45

Báo cáo ngày 23-4-2012 của Chính phủ đánh giá tác động dự án Luật dự trữ quốc gia

Nguồn:  Bộ Tài chính

07/05/2012

Dự trữ

Chi tiết

46

Thuyết minh chi tiết dự án Luật dự trữ quốc gia trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 3

Nguồn:  Bộ Tài chính

07/05/2012

Dự trữ

Chi tiết

47

Dự thảo Luật dự trữ quốc gia trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 3

Nguồn:  Bộ Tài chính

07/05/2012

Dự trữ

Chi tiết

48

Tờ trình số 79/TTr-CP ngày 23-4-2012 của Chính phủ về dự án Luật dự trữ quốc gia

Nguồn:  Bộ Tài chính

07/05/2012

Dự trữ

 

Chi tiết 1

Chi tiết 2

 

49

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về giá bán lẻ điện

Nguồn:  Bộ Công Thương

07/05/2012

Điện lực

Chi tiết

50

Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực

Nguồn:  Bộ Công Thương

07/05/2012

Điện lực

Chi tiết

51

Tổng hợp kinh nghiệm quốc tế về điều tiết giá điện theo cơ chế thị trường, thị trường điện và phí điều tiết

Nguồn:  Bộ Công Thương

07/05/2012

Điện lực

Chi tiết

52

Tổng hợp ý kiến các đơn vị dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực

Nguồn:  Bộ Công Thương

07/05/2012

Điện lực

Chi tiết

53

Tổng hợp ý kiến góp ý của các Sở Công thương dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực

Nguồn:  Bộ Công Thương

07/05/2012

Điện lực

Chi tiết

54

Tổng hợp ý kiến góp ý của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực

Nguồn:  Bộ Công Thương

07/05/2012

Điện lực

Chi tiết

55

Báo cáo ngày 23-02-2012 của Bộ Công Thương tổng kết thi hành Luật điện lực

Nguồn:  Bộ Công Thương

07/05/2012

Điện lực

Chi tiết

56

Báo cáo ngày 23-2-2012 của Bộ Công Thương giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực

Nguồn:  Bộ Công Thương

07/05/2012

Điện lực

Chi tiết

57

Báo cáo số 997/BTP-PLDSKT ngày 13-02-2012 của Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực

Nguồn:  Bộ Tư pháp

07/05/2012

Điện lực

Chi tiết

58

Báo cáo ngày 23-02-2012 của Bộ Công Thương đánh giá tác động của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực

Nguồn:  Bộ Công Thương

07/05/2012

Điện lực

Chi tiết

59

Thuyết minh chi tiết dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực (trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3)

Nguồn:  Bộ Công Thương

07/05/2012

Điện lực

Chi tiết

60

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 3

Nguồn:  Bộ Công Thương

07/05/2012

Điện lực

Chi tiết

61

Tờ trình số 57/TTr-CP ngày 3-4-2012 của Chính phủ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực

Nguồn:  Bộ Công Thương

07/05/2012

Điện lực

Chi tiết

62

Báo cáo số 552/BC-UBTP13 ngày 27-4-2012 của Uỷ ban Tư pháp thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư

Nguồn:  Vụ Tư pháp

07/05/2012

Luật sư

Chi tiết

63

Tổng thuật pháp luật một số nước về luật sư

Nguồn:  Bộ Tư pháp

07/05/2012

Luật sư

Chi tiết

64

Báo cáo số 46/BC-BTP ngày 6-3-2012 của Bộ Tư pháp tổng kết 5 năm thi hành Luật luật sư

Nguồn:  Bộ Tư pháp

07/05/2012

Luật sư

Chi tiết

65

Bản tổng hợp ý kiến của các cơ quan, tổ chức, đơn vị về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư

Nguồn:  Bộ Tư pháp

07/05/2012

Luật sư

Chi tiết

66

Báo cáo số 42/BC- BTP ngày 5-3-2012 của Bộ Tư pháp thẩm định dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư

Nguồn:  Bộ Tư pháp

07/05/2012

Luật sư

Chi tiết

67

Báo cáo của Bộ Tư pháp đánh giá tác động của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư

Nguồn:  Bộ Tư pháp

07/05/2012

Luật sư

Chi tiết

68

Bản thuyết minh về Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư (trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3)

Nguồn:  Bộ Tư pháp

07/05/2012

Luật sư

Chi tiết

69

Bản đối chiếu giữa Luật luật sư 2006 và dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư

Nguồn:  Bộ Tư pháp

07/05/2012

Luật sư

Chi tiết

70

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 3

Nguồn:  Bộ Tư pháp

07/05/2012

Luật sư

Chi tiết

71

Tờ trình số 59/TTr-CP ngày 5-4-2012 của Chính phủ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư

Nguồn:  Bộ Tư pháp

07/05/2012

Luật sư

Chi tiết

72

Bản đối chiếu nội dung Luật xuất bản năm 2004, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xuất bản năm 2008 và Dự thảo Luật Xuất bản (sửa đổi)

Nguồn:  Bộ Thông tin và Truyền thông

07/05/2012

Xuất bản

Chi tiết

73

Báo cáo số 05A/BC-BTTTT ngày 20-01-2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá 6 năm thi hành Luật Xuất bản và việc chuẩn bị sửa đổi Luật

Nguồn:  Bộ Thông tin và Truyền thông

07/05/2012

Xuất bản

Chi tiết

74

Báo cáo ngày 20-4-2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá tác động của dự thảo Luật Xuất bản (sửa đổi)

Nguồn:  Bộ Thông tin và Truyền thông

07/05/2012

Xuất bản

Chi tiết

75

Thuyết minh chi tiết dự án Luật Xuất bản (sửa đổi) trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 3

Nguồn:  Bộ Thông tin và Truyền thông

07/05/2012

Xuất bản

Chi tiết

76

Dự thảo Luật xuất bản (sửa đổi) trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 3

Nguồn:  Bộ Thông tin và Truyền thông

07/05/2012

Xuất bản

Chi tiết

77

Tờ trình số 83/TTr-CP ngày 29-4-2012 của Chính phủ về dự án Luật Xuất bản (sửa đổi)

Nguồn:  Bộ Thông tin và Truyền thông

07/05/2012

Xuất bản

Chi tiết

78

Báo cáo số 161/BC-CP ngày 18-6-2012 của Chính phủ v/v tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận tại Tổ của đại biểu Quốc hội về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư

Nguồn:  Bộ Tư pháp

19/06/2012

Luật sư

Chi tiết

79

Báo cáo số 4403/BC-BKHĐT ngày 15-6-2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu, giải trình về ý kiến đóng góp của Đại biểu Quốc hội đối với Dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi)

Nguồn:  Vụ Kinh tế

18/06/2012

Hợp tác xã

Chi tiết

80

Báo cáo số 4403/BC-BKHĐT ngày 15-6-2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu, giải trình về ý kiến đóng góp của Đại biểu Quốc hội đối với Dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi)

Nguồn:  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

18/06/2012

Hợp tác xã

Chi tiết

81

Báo cáo ngày 15-6-2012 của Bộ Công Thương dự kiến tiếp thu, chỉnh lý theo ý kiến của đại biểu Quốc hội thảo luận ở Tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực

Nguồn:  Bộ Công Thương

18/06/2012

  Điện lực

Chi tiết

82

Báo cáo ngày 14-6-2012 của Đoàn thư ký kỳ họp tổng hợp ý kiến thảo luận Tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực

Nguồn:  Vụ Khoa học, Công nghệ & Môi trường

15/06/2012

Điện lực

Chi tiết

83

Báo cáo ngày 14-6-2012 của Đoàn thư ký kỳ họp tổng hợp ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội thảo luận ở Tổ về Dự án Luật hợp tác xã (sửa đổi)

Nguồn:  Vụ Kinh tế

15/06/2012

Hợp tác xã

Chi tiết

84

Báo cáo ngày 14-6-2012 của Đoàn thư ký kỳ họp tổng hợp ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội thảo luận ở Tổ về Dự án Luật Xuất bản (sửa đổi)

Nguồn:  Vụ Văn hoá, Giáo dục, TT, TN và NĐ

15/06/2012

Xuất bản

Chi tiết

85

Báo cáo ngày 14-6-2012 của Đoàn thư ký kỳ họp tổng hợp ý kiến thảo luận tại Tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư

Nguồn:  Vụ Tư pháp

  14/06/2012

Luật sư

Chi tiết

86

Báo cáo ngày 8-6-2012 của Bộ Tài chính dự kiến tiếp thu, chỉnh lý theo ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận tại Tổ về dự án Luật dự trữ quốc gia

Nguồn:  Bộ Tài chính

13/06/2012

Dự trữ

Chi tiết

 

Nguồn tin: Trung tâm Tin học – VPQH

Các tin đã đưa ngày:
Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?

Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống