Các nhiệm vụ khoa học cấp Bộ năm 2013 đã được đăng ký

05/11/2012
Viện Nghiên cứu lập pháp kính gửi tới các Cơ quan, đơn vị, cá nhân trong các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội có nhu cầu nghiên cứu, lựa chọn, đăng ký nhiệm vụ khoa học trong Danh mục nhiệm vụ khoa học cấp bộ năm 2013 (có danh sách 23 đề tài kèm theo).

Căn cứ Quy chế Quản lý khoa học trong các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội ban hành theo Nghị quyết số 887/NQ – UBTVQH12 ngày 5/3/2010 của UBTVQH; trên cơ sở Danh mục nhiệm vụ khoa học cấp bộ năm 2013 đã được phê duyệt theo Quyết định số: 78/QĐ – VNCLP ngày 30/10/2012 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp. Viện Nghiên cứu lập pháp đề nghị cơ quan (đơn vị), cá nhân có nhu cầu nghiên cứu, lựa chọn, đăng ký nhiệm vụ khoa học trong Danh mục nhiệm vụ khoa học cấp bộ năm 2013:

Quyết định số 78 (Về việc phê duyệt nhiệm vụ khoa học cấp bộ năm 2013)

 CHI TIẾT

 DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA  HỌC CẤP BỘ NĂM 2013:

 STT

Tên nhiệm vụ

Mục tiêu nghiên cứu

 

1

Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng và hoàn thiện cơ chế kiểm soát việc thực hiện quyền lực nhà nước giữa cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp.

- Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về cơ chế kiểm soát việc thực hiện quyền lực nhà nước giữa cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XI và Dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992;

- Đánh giá thực trạng cơ chế kiểm soát việc thực hiện quyền lực nhà nước giữa các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp ở nước ta hiện nay;

- Đề xuất kiến nghị xây dựng và hoàn thiện cơ chế kiểm soát  việc thực hiện quyền lực nhà nước giữa cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp; hoàn thiện quy định của các luật tổ chức Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân.

 

2

Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng và hoàn thiện quy định của pháp luật về hoạt động báo cáo, giải trình tại Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội ở nước ta hiện nay.

- Nghiên cứu cơ sở lý luận về tổ chức thực hiện hoạt động báo cáo, giải trình tại Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội;

- Đánh giá thực trạng tổ chức hoạt động báo cáo, giải trình tại Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội;

- Đề xuất kiến nghị, giải pháp xây dựng và hoàn thiện quy định của pháp luật về hoạt động báo cáo, giải trình tại Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.

 

3

Cơ sở lý luận và thực tiễn hoàn thiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ở nước ta hiện nay.

- Nghiên cứu đánh giá cơ sở lý luận xây dựng Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

- Nghiên cứu đánh giá thực trạng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật hiện nay;

- Nghiên cứu đánh giá thực trạng tổ chức thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật – những mặt đạt được, những hạn chế, bất cập, nguyên nhân của hạn chế, bất cập;

- Nghiên cứu thực trạng quy định và thực hiện quy định về ban hành văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương;

- Đề xuất kiến nghị về hoàn thiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và hợp nhất Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền điạ phương.

 

4

Xây dựng mô hình chính quyền đô thị ở nước ta hiện nay – Cơ sở lý luận và thực tiễn.

- Nghiên cứu cơ sở lý luận về chính quyền đô thị;

- Nghiên cứu thực tiễn thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân quận, huyện, phường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương;

- Nghiên cứu thực tiễn thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Tp. Đà Nẵng và một số địa phương; kinh nghiệm tổ chức mô hình chính quyền đô thị ở một số nước trên thế giới;

- Đề xuất xây dựng mô hình chính quyền đô thị ở nước ta và kiến nghị xây dựng Luật tổ chức chính quyền địa phương ở nước ta hiện nay.

 

5

Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng Khung chương trình bồi dưỡng Đại biểu QH khóa XIII. Kinh nghiệm rút ra cho việc xây dựng và hoàn thiện nội dung Khung Chương trình nhiệm kỳ khóa XIV (2016 -2021).

- Nghiên cứu đánh giá cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng Khung chương trình bồi dưỡng ĐBQH khóa XIII;

- Nghiên cứu đánh giá kết quả hoạt động bồi dưỡng ĐBQH theo Khung chương trình bồi dưỡng của QH khóa XIII, đề xuất bài học kinh nghiệm có thể tiếp thu cho việc xây dựng khung chương trình bồi dưỡng ĐBQH khóa XIV;

- Đề xuất kiến nghị xây dựng nội dung Khung Chương trình bồi dưỡng ĐBQH khóa XIV (2016 -2021).

 

6

Xây dựng tiêu chí thành lập đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt ở nước ta hiện nay – Cơ sở lý luận và thực tiễn.

 - Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn của việc thành   lập đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt;

- Nghiên cứu kinh nghiệm của nước ngoài về thành lập, quản lý đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt;

- Đề xuất kiến nghị xây dựng tiêu chí thành lập đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt ở nước ta hiện nay.

 

7

Cơ sở lý luận và thực tiễn hoàn thiện quy định của pháp luật về các hình thức sở hữu ở nước ta hiện nay.     

- Nghiên cứu cơ sở lý luận về các hình thức sở hữu theo quy định của pháp luật ở nước ta hiện nay;

- Đánh giá thực trạng quy định và vận dụng quy định của pháp luật về các hình thức sở hữu ở nước ta hiện nay;

- Nghiên cứu so sánh quy định của pháp luật một số nước có điều kiện kinh tế-xã hội gần Việt nam về các hình thức sở hữu;

- Đề xuất kiến nghị, giải pháp hoàn thiện quy định của pháp luật về các hình thức sở hữu.

 

8

Chế định hợp đồng theo quy định của Bộ Luật Dân sự Việt Nam – Thực trạng và giải pháp hoàn thiện.

- Nghiên cứu cơ sở lý luận về chế định hợp đồng dân sự theo quy định của Bộ Luật Dân sự;

- Đánh giá thực trạng quy định và vận dụng quy định của Bộ luật Dân sự về chế định hợp đồng và thực tiễn giải quyết tranh chấp về hợp đồng dân sự của Tòa án nhân dân;

- Nghiên cứu so sánh quy định của một số nước về hợp đồng dân sự;

- Đề xuất kiến nghị, giải pháp hoàn thiện các quy định của Bộ Luật Dân sự về chế định hợp đồng dân sự.

 

9

Vai trò của Quốc hội đối với việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước – Cơ sở lý luận và thực tiễn.

- Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, vai trò của Quốc hội đối với việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước;

- Nghiên cứu đánh giá thực trạng cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở nước ta hiện nay, vai trò của Quốc hội đối với hoạt động cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (ban hành văn bản quy phạm pháp luật; giám sát thực hiện quy định của pháp luật về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước);

- Nghiên cứu kinh nghiệm ở một số nước có điều kiện kinh tế-xã hội gần Việt Nam;

- Đề xuất kiến nghị, giải pháp hoàn thiện quy định của pháp luật, nâng cao vai trò của Quốc hội đối với việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

 

10

Tăng cường vai trò giám sát của Quốc hội đối với hoạt động thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đảm bảo phát triển bền vững.

 

- Nghiên cứu đánh giá thực trạng hoạt động thu hút FDI ở nước ta trong thời gian qua.

- Nghiên cứu đánh giá vai trò của Quốc hội trong giám sát hoạt động thu hút FDI đảm bảo phát triển bền vững.

- Nghiên cứu một số kinh nghiệm quốc tế về vai trò của Quốc hội trong việc giám sát hoạt động thu hút FDI đảm bảo phát triển bền vững.

- Đề xuất một số định hướng và giải pháp để tăng cường vai trò của Quốc hội trong giám sát hoạt động thu hút FDI đảm bảo phát triển bền vững.

 

11

Hoàn thiện khung pháp luật về quản lý, bảo toàn, phát triển vốn của Nhà nước trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Nhà nước – Cơ sở lý luận và thực tiễn.

 

 

- Nghiên cứu cơ sở lý luận về khung pháp luật về  quản lý, bảo toàn, phát triển vốn của Nhà nước trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Nhà nước;

- Đánh giá thực trạng khung pháp luật về quản lý, bảo toàn, phát triển vốn của Nhà nước trong các doanh nghiêp có vốn đầu tư của Nhà nước;

- Nghiên cứu đánh giá thực trạng việc quản lý, bảo toàn, phát triển vốn của Nhà nước trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Nhà nước ở nước ta hiện nay;

- Đề xuất kiến nghị, giải pháp hoàn thiện khung pháp luật về  quản lý, bảo toàn, phát triển vốn của Nhà nước trong các doanh nghiêp có vốn đầu tư của Nhà nước.

 

12

Pháp luật phá sản doanh nghiệp ở Việt Nam - Thực trạng và hướng hoàn thiện.

- Nghiên cứu cơ sở lý luận về phá sản doanh nghiệp, pháp luật phá sản doanh nghiệp (Nhận thức chung về phá sản doanh nghiệp; sự khác biệt giữa phá sản doanh nghiệp và giải thể; v.v.. ; ý nghĩa, vai trò, nội dung của pháp luật phá sản doanh nghiệp, kinh nghiệm pháp luật phá sản doanh nghiệp ở một số nước).

- Phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật phá sản doanh nghiệp hiện nay ở nước ta (chỉ rõ ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân của các ưu điểm, hạn chế );

- Đề xuất kiến nghị, giải pháp hoàn thiện pháp luật phá sản doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, phục vụ việc sửa đổi Luật phá sản doanh nghiệp năm 1994.

 

13

Vai trò của Quốc hội đối với việc đổi mới căn bản, toàn diện của giáo dục Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước – Cơ sở lý luận và thực tiễn.

- Nghiên cứu cơ sở lý luận của việc đổi mới căn bản, toàn diện của giáo dục Việt Nam;

- Nghiên cứu triết lý giáo dục Việt Nam, yêu cầu đổi mới căn bản nền giáo dục Việt Nam trong thời kỳ đổi mới;

- Vai trò của Quốc hội trong hoạch định chính sách pháp luật tạo cơ sở pháp lý cho việc đổi mới căn bản, toàn diện của giáo dục Việt Nam (Tháo gỡ nút thắt trong quan hệ giữa quy mô và chất lượng giáo dục; Xã hội hóa đầu tư cho giáo dục như đầu tư cho phát triển; Cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm phát huy tính năng động, sáng tạo của cơ sở giáo dục; Chất lượng giáo dục phải đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH; Nghiên cứu KH- CN phục vụ đào tạo và phát triển KT-XH);

- Đề xuất kiến nghị, giải pháp bảo đảm phát huy vai trò của Quốc hội đối với việc đổi mới căn bản, toàn diện của giáo dục Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 

14

Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng và hoàn thiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong hoạt động của các tổ chức khoa học, công nghệ.

- Nghiên cứu những vấn đề lý luận về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong hoạt động của các tổ chức khoa học, công nghệ;

- Đánh giá thực trạng quy định của pháp luật và việc tổ chức thực hiện quy định của pháp luật về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong hoạt động của các tổ chức khoa học, công nghệ;

Nghiên cứu so sánh quy định của một số nước về tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong hoạt động của tổ chức khoa học, công nghệ;

- Đề xuất các kiến nghị, giải pháp xây dựng và hoàn thiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong hoạt động của các tổ chức khoa học, công nghệ góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về Khoa học và Công nghệ ở nước ta hiện nay.

 

15

Pháp luật về chuyển giao công nghệ - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

- Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về pháp luật chuyển giao công nghệ;

- Nghiên cứu, đánh giá thực trạng quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ, thực tiễn thi hành pháp luật về chuyển giao công nghệ;

Nghiên cứu so sánh quy định của một số nước về chuyên giao công nghệ;

- Đề xuất các kiến nghị, giải pháp xây dựng và hoàn thiện pháp luật về chuyển giao công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

 

16

Hoàn thiện pháp luật bảo vệ môi trường ở Việt Nam.

- Nghiên cứu cơ sở lý luận về pháp luật bảo vệ môi trường. (các yếu tố, đặc điểm, sự vận hành, các yêu cầu đối với pháp luật bảo vệ môi trường).

- Phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật bảo vệ môi trường hiện nay ở nước ta (chỉ rõ ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân của các ưu điểm, hạn chế của các yếu tố: các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường; các chủ thể có chức năng bảo vệ môi trường, các chủ thể tham gia bảo vệ môi trường; hình thức, phương pháp bảo vệ môi trường và thực tiễn tổ chức thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường ở nước ta).

- Đề xuất kiến nghị, giải pháp hoàn thiện pháp luật bảo vệ môi trường ở nước ta hiện nay.

 

17

Cơ sở lý luận và thực tiễn hoàn thiện cơ chế giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất – Qua kinh nghiệm của các tỉnh đồng bằng Nam bộ.

- Nghiên cứu cơ sở lý luận về cơ chế giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất ở nước ta hiện nay;

- Đánh giá thực trạng quy định của pháp luật và thực tiễn tổ chức thực hiện quy định của pháp luật về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất đang vận hành ở nước ta qua kinh nghiệm thực tiễn của các tỉnh đồng bằng Nam Bộ;

- Đề xuất kiến nghị, giải pháp hoàn thiện cơ chế giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất; đề xuất kiến nghị, giải pháp sửa đổi Luật đất đai về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất.

 

18

 

Cơ sở lý luận và thực tiễn sửa đổi, bổ sung Luật Hôn nhân - Gia đình năm 2000.

- Nghiên cứu cơ sở lý luận của việc sửa đổi, bổ sung luật Hôn nhân-Gia đình năm 2000;

- Nghiên cứu đánh giá thực trạng quy định của Luật Hôn nhân-Gia đình năm 2000; thực trạng tổ chức thực hiện Luật Hôn nhân-Gia đình năm 2000; phân tích, đánh giá một số vấn đề xã hội đang tồn tại và mới phát sinh trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình hiện nay;

- Đề xuất, kiến nghị và giải pháp hoàn thiện Luật Hôn nhân-Gia đình năm 2000.

 

19

Hoàn thiện pháp luật về tố tụng lao động góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp lao động, bảo đảm lợi ích hợp pháp của người lao động và người sử dụng lao động ở nước ta hiện nay.

- Nghiên cứu cơ sở lý luận về pháp luật tố tụng lao động;

- Nghiên cứu đánh giá thực trạng pháp luật tố tụng lao động ở nước ta hiện nay; đánh giá vai trò của pháp luật tố tụng lao động trong giải quyết tranh chấp lao động, bảo đảm lợi ích của người lao động và người sử dụng lao động; đánh giá những hạn chế, vướng mắc trong thực tiễn áp dụng pháp luật tố tụng lao động giải quyết tranh chấp lao động ở nước ta hiện nay;

- Đề xuất kiến nghị, giải pháp xây dựng hoàn thiện pháp luật về tố tụng lao động ở nước ta hiện nay.

 

20

Pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động – Thực trạng và giải pháp hoàn thiện theo định hướng xây dựng Luật về an toàn, vệ sinh lao động

- Nghiên cứu cơ sở lý luận về pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;

- Đánh giá tổng quan pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; thực trạng thực hiện quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động ở nước ta hiện nay, những hạn chế, bất cập, nguyên nhân;

- Đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; đề xuất kiến nghị về những nội dung cơ bản, chính sách pháp luật trong dự luật về an toàn, vệ sinh lao động.

 

21

Cơ sở lý luận và thực tiễn hoàn thiện quy định Phần chung của Bộ luật Hình sự Việt Nam đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

- Nghiên cứu cơ sở chính trị - pháp lý và cơ sở lý luận về các chính sách hình sự trong quy định của Bộ luật Hình sự Việt Nam (Phần chung);

- Nghiên cứu thực tiễn vận dụng quy định về Phần chung của Bộ luật Hình sự Việt Nam và thực tiễn xét xử của Tòa án nhân dân - những bất cập, vướng mắc trong việc áp dụng pháp luật;

- Đề xuất những kiến nghị hoàn thiện quy định Bộ luật Hình sự Việt Nam về Phần chung đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

 

22

Cơ sở lý luận và thực tiễn nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại của Quốc hội trong giai đoạn mới.

- Nghiên cứu cơ sở lý luận về công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại của Quốc hội;

- Nghiên cứu đánh giá thực trạng quy định của pháp luật về công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại của Quốc hội; thực trạng tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại của Quốc hội;

- Đề xuất các kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại của Quốc hội.

 

23

Hoàn thiện hệ thống pháp luật quốc phòng an ninh ở nước ta hiện nay – Cơ sở lý luận và thực tiễn

Nghiên cứu cơ sở lý luận về hệ thống pháp luật quốc phòng an ninh;

- Nghiên cứu đánh giá thực trạng quy định của pháp luật về quốc phòng an ninh; thực trạng tổ chức thực hiện pháp luật về quốc phòng an ninh;

- Đề xuất các kiến nghị, giải pháp nhằm xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật quốc phòng an ninh.

Các tin đã đưa ngày:
Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?

Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống