(CIEM)Thông tin chuyên đề: Khủng hoảng kép: khủng hoảng nợ công và khủng hoảng tiền tệ đánh giá rủi ro đối với Việt Nam 11/06/2013

Chuyên đề gồm 3 phần: Phần 1: Lý luận về khủng hoảng nợ công và mối tương quan giữa khủng hoảng nợ công và khủng hoảng tiền tệ Phần 2: Vấn đề nợ công hiện nay và nguy cơ xảy ra khủng hoảng tiền tệ thế giới Phần 3: Thâm hụt kéo dài và những rủi ro đối với Việt Nam

(CIEM) Thông tin chuyên đề: Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng 11/06/2013

Theo định nghĩa của Ngân hàng thế giới, tái cấu trúc ngân hàng bao gồm một loạt các biện pháp được phối hợp chặt chẽ nhằm duy trì hệ thống thanh toán quốc gia và khả năng tiếp cận các dịch vụ tin dụng, đồng thời còn xử lý các vấn đề còn tồn tại trong hệ thống tài chính là nguyên nhân gây ra khủng hoảng..

Chính sách việc làm - Thực trạng và giải pháp 10/06/2013

Việc làm là một trong những nhu cầu cơ bản của con người để đảm bảo cuộc sống và sự phát triển toàn diện. Quyền lao động và đảm bảo việc làm của người lao động đã được khẳng định trong Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và đã được cụ thể hoá trong Bộ luật Lao động đầu tiên ở nước ta. Việc làm, giải quyết việc làm cho người lao động là một trong những ưu tiên hàng đầu trong các chính sách phát triển kinh tế – xã hội của nước ta. Tuy nhiên, để thực hiện được điều đó, cần hoàn thiện chính sách, pháp luật về việc làm

Quản lý tỷ giá hối đoái tại Việt Nam 11/06/2012

Thị trường hối đoái Việt Nam mang đặc trưng là thiếu các công cụ phòng chống rủi ro tỷ giá, các Doanh nghiệp dễ tổn thất khi tỷ giá biến động và vì vậy, việc điều hành chính sách tiền tệ theo những mục tiêu kinh tế lớn thường gặp nhiều trở ngại. Sử dụng tỷ giá bình quân liên ngân hàng làm thước đo đã phần nào tạo ra một số kết quả tích cực.

Cơ sở lý luận và điều kiện thực hiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 10/06/2012

Xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam là một sự đổi mới tư duy đúng đắn của Đảng dựa trên cơ sở lý luận khoa học trong tư tưởng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Bài viết góp phần phân tích và khẳng định điều đó; đồng thời làm rõ mối quan hệ giữa kinh tế thị trường định hướng XHCN, những yếu tố quyết định định hướng XHCN, nêu rõ các điều kiện để thực hiện mô hình kinh tế này ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Một số quan niệm về phát triển 10/06/2012

Ý muốn "bay lên", "bứt phá", "cất cánh", "đi tắt", những băn khoăn xem ta "lớn hay nhỏ" sẽ là rất tốt để thể hiện nguyện vọng của nhân dân (mặc dù mang nặng tâm lý nóng vội). Nhưng đó không nên là mục tiêu để các nhà hoạch định chính sách kinh tế, những doanh nhân hướng tới trong bối cảnh Việt Nam hội nhập ngày càng sâu vào nền kinh tế thế giới. Thay vào đó, họ cần có một số thay đổi trong suy nghĩ, quan niệm và hành động dựa trên các dữ kiện thực tế (facts) để đề ra những phương án mang tính khả thi hơn là những dự án "tô hồng" nhưng khó lòng hoàn tất.

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển kinh tế tư nhân ở nước ta 10/06/2012

Công cuộc đổi mới toàn diện ở nước ta đã trải qua hơn 2 thập niên, đã giành được những thắng lợi về kinh tế, chính trị, xã hội, đối ngoại, an ninh quốc phòng, tạo thế vững chắc để nước ta vững bước trên con đường xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, vì hạnh phúc của nhân dân.

Các tin đã đưa ngày:
Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?

Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống