Mối quan hệ giữa Quốc hội và Hội đồng bầu cử quốc gia

14/01/2014

Hiện nay, nước ta đang nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 để tạo cơ sở chính trị, pháp lý ngày càng hoàn thiện cho công cuộc đổi mới toàn diện đất nước. Trong bối cảnh đó, việc nghiên cứu để tiếp tục hoàn thiện chế độ bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân là điều hết sức có ý nghĩa, vừa trước mắt, vừa lâu dài nhằm phát huy hơn nữa bản chất dân chủ của chế độ xã hội, quyền làm chủ của người dân. Theo ý kiến của chúng tôi, trong điều kiện hiện nay, việc thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia là cơ quan hiến định có nhiều điểm thuận lợi hơn.

Mô hình cơ quan bầu cử ở Việt Nam về thực chất là một tổ chức có tính lâm thời, được tổ chức để triển khai từng cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Với mô hình tổ chức này, 13 cuộc bầu cử Quốc hội và hàng chục cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp đã được tổ chức thành công. Trong điều kiện đặc thù của Việt Nam mấy chục năm qua, có thể thấy rằng, mô hình cơ quan bầu cử được quy định trong Luật bầu cử các khóa đã góp phần quan trọng vào thành công của mỗi cuộc bầu cử, tạo lập cơ sở pháp lý đảm bảo cho việc tổ chức và hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các khóa. Tuy nhiên, bước vào giai đoạn phát triển mới của công cuộc đổi mới đất nước với các thành tựu to lớn của quá trình tăng cường, phát huy dân chủ, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế, mô hình cơ quan bầu cử hiện hành đang đặt ra không ít vấn đề cần được nghiên cứu hoàn thiện.

Xem toàn văn báo cáo.

 

Các tin đã đưa ngày:
Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?

Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống