Mối quan hệ giữa Quốc hội và thiết chế Kiểm toán Nhà nước

14/01/2014
Một trong những vấn đề còn có ý kiến khác nhau và được các đại biểu Quốc hội và nhân dân quan tâm thảo luận là vấn đề về mối quan hệ giữa Quốc hội và thiết chế hiến định độc lập là Kiểm toán Nhà nước. Đây là vấn đề mới còn chưa được làm rõ về mặt nhận thức và pháp lý. Ngoài ra, vấn đề tiếp tục thể chế hóa các quy định về Kiểm toán Nhà nước bằng luật sau khi Hiến pháp sửa đổi có hiệu lực là vấn đề cũng cần được nghiên cứu, làm rõ.

Hiến pháp của 34 nước trên thế giới[1] có quy định về KTNN với các nội dung cơ bản sau: địa vị pháp lý của KTNN trong hệ thống các cơ quan Nhà nước; chức năng cơ bản của KTNN; thẩm quyền, nguyên tắc hoạt động của KTNN; các quy định về Tổng KTNN.

Dù cơ quan KTNN trực thuộc Quốc hội, Chính phủ hay độc lập với các cơ quan này thì cơ quan KTNN đều có nghĩa vụ báo cáo trước Quốc hội, Chính phủ về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý tài chính, ngân sách và tài sản công. Các báo cáo, kiến nghị của KTNN có thể dưới dạng báo cáo thường niên hoặc báo cáo đặc biệt theo sáng kiến của cơ quan KTNN, cũng có thể là báo cáo theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước và chính quyền địa phương theo quy định.

Xem toàn văn báo cáo.  [1] Theo bài tham luận của TS. Mai Vinh - Kiểm toán trưởng KTNN khu vực I tại Hà Nội ngày 24/7/2013 "Quy đinh địa vị pháp lý của KTNN, Tổng kiểm toán trong Hiến pháp; đảm bảo tính thống nhất về KTNN trong hệ thống pháp luật Việt Nam".

Các tin đã đưa ngày:
Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?

Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống