Một số kiến nghị nâng cao hiệu quả Công tác tham mưu, giúp việc hội đồng nhân dân Tỉnh quảng ninh thực hiện lấy phiếu tín nhiệm

25/09/2013

1- Việc tham mưu đảm bảo thận trọng và chi tiết
Lấy phiếu tín nhiệm với những người giữ chức vụ do Quốc hội và HĐND bầu hoặc phê chuẩn đã được Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ xác định là vấn đề hệ trọng của quốc gia, qua việc lấy phiếu tín nhiệm để giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động; làm cơ sở để các cơ quan tổ chức có thẩm quyền xem xét đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ. Trong đó đặc biệt chú trọng sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ tránh tình trạng lợi dụng việc lấy phiếu tín nhiệm để vận động hoặc có hành vi trái pháp luật tác động làm ảnh hưởng, sai lệch kết quả lấy phiếu tín nhiệm.
Xác định được mục đích, ý nghĩa, tính chất quan trọng của công việc này, sau khi được Thường trực HĐND tỉnh giao nhiệm vụ tham mưu giúp Thường trực HĐND tỉnh quán triệt, triển khai, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 35/2012/QH13 và Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 561/2013/UBTVQH13 "Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 35 về công tác lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn" trên địa bàn toàn tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh Quảng Ninh đã chủ động nghiên cứu kỹ các văn bản quy định về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội để tham mưu giúp Đảng Đoàn, Thường trực HĐND tỉnh những công việc cụ thể sau:
Tham mưu cho Đảng Đoàn HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm để thống nhất nguyên tắc, thời gian, cách thức lấy phiếu tín nhiệm hằng năm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Để đảm bảo nguyên tắc Đảng lãnh đạo công tác cán bộ, quản lý đội ngũ cán bộ, Văn phòng đã sớm chủ động tham mưu cho Đảng Đoàn HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự kiến kế hoạch của Thường trực HĐND tỉnh và Dự thảo văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy về lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu theo chỉ đạo, hướng dẫn của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 55-KH/TU ngày 21/5/2013 "Về việc lấy phiếu tín nhiệm hằng năm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội" quy định cụ thể thời điểm, cách thức lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo của Đảng bộ các cấp và Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; HĐND cấp tỉnh và cấp huyện; các sở, ban, ngành và tương đương; Ủy ban MTTQ và Ban chấp hành các đoàn thể chính trị - xã hội.
Tham mưu giúp Thường trực HĐND tỉnh triển khai việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu và quán triệt cách thức, thủ tục, quy trình triển khai việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu trên toàn tỉnh
Ngay sau khi Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 55-KH/TU, Văn phòng đã tham mưu giúp Thường trực HĐND tỉnh ban hành Kế hoạch số 229/KH-HĐND ngày 24/5/2013 "Thực hiện Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội và Nghị quyết số 546/2013/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu" và có các văn bản đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác lấy phiếu tín nhiệm chủ động chuẩn bị thực hiện các công việc theo chức trách được quy định, như:
- Thông báo đến 14 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu chuẩn bị báo cáo công tác vào 02 nội dung là năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành gắn với kết quả hoàn thành nhiệm vụ được giao và phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống gửi về Thường trực HĐND tỉnh chậm nhất là 20 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp thứ 9 để sao, gửi đến 71 vị đại biểu HĐND tỉnh. Đồng thời đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh qua tiếp xúc cử tri, phản ánh của nhân dân có thể đề nghị người được lấy phiếu tín nhiệm làm rõ hơn những nội dung theo quy định phải báo cáo hoặc đề nghị Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xác minh làm rõ vấn đề liên quan đến người được lấy phiếu tín nhiệm (nếu có).
- Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố và Tổ đại biểu HĐND tỉnh ở các địa phương tổ chức cho các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri và chủ động tổng hợp các ý kiến, kiến nghị cử tri liên quan đến người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu (nếu có) chuyển về Thường trực HĐND tỉnh để đề nghị những người được lấy phiếu tín nhiệm giải trình và chuyển đến các vị đại biểu HĐND tỉnh. Tại lần lấy phiếu tín nhiệm đầu tiên này, Ban Thường trực MTTQ tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh không nhận được ý kiến, kiến nghị nào liên quan đến người được lấy phiếu tín nhiệm.
- Định hướng cho các cơ quan Báo, Đài Phát thanh Truyền hình và Trung tâm thông tin của tỉnh tuyên truyền các nội dung liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm để cử tri, nhân dân trong tỉnh biết và theo dõi, giám sát.
- Chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh chủ động tham mưu giúp Thường trực HĐND tỉnh xây dựng: chương trình điều hành việc lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp của Chủ tọa kỳ họp; báo cáo một số tình hình về công tác lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu của Chủ tọa kỳ họp; chuẩn bị 05 loại phiếu tín nhiệm tương ứng với các chức danh của những người được lấy phiếu tín nhiệm; các Tờ trình về danh sách những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu được lấy phiếu tín nhiệm, danh sách Ban Kiểm phiếu; quy trình, thể lệ, biên bản xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm của Ban Kiểm phiếu; Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm và chuẩn bị các điều kiện thiết yếu khác phục vụ cho công tác lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp.
- Để thống nhất cách thức, thủ tục, quy trình triển khai việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu trên toàn tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố với thành phần mở rộng gồm lãnh đạo: UBND tỉnh, Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Tỉnh, Sở Nội vụ, Trưởng, Phó các Ban HĐND tỉnh, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh; Thường trực cấp ủy và HĐND các huyện, thị xã, thành phố để thông báo, quán triệt các nội dung và trao đổi, làm rõ các vấn đề có liên quan đến lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu theo Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội khóa XIII, Nghị quyết 561/2013/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đề nghị các địa phương căn cứ vào kế hoạch của Thường trực HĐND tỉnh để xây dựng kế hoạch tổ chức lấy phiếu tín nhiệm của huyện, thị xã, thành phố nhằm thực hiện thống nhất, đồng bộ trên địa bàn toàn tỉnh.
- Ngay sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hướng dẫn bổ sung, giải đáp về mốc thời gian viết báo cáo của người giữ chức vụ do HĐND bầu; cách tính tỷ lệ phần trăm kết quả lấy phiếu tín nhiệm; cách xác định phiếu hợp lệ, không hợp lệ...và nhiều nội dung quan trọng khác có liên quan, Văn phòng kịp thời tham mưu giúp Thường trực HĐND tỉnh có các văn bản cung cấp các thông tin bổ sung của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đến các đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm và Thường trực HĐND các địa phương để nắm được và thực hiện theo chức trách, nhiệm vụ của mình.
2- Nghiêm túc và chu đáo trong công tác chuẩn bị phục vụ cho lần đầu tiên lấy phiếu tín nhiệm của HĐND tỉnh
Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2011-2016 được diễn ra từ ngày 16 đến 19/7/2013, việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 14 người giữ chức vụ do HĐND bầu được thực hiện trong 02 ngày (chiều ngày 17/7 và sáng ngày 18/7/2013). Việc lấy phiếu tín nhiệm được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo thường xuyên thông tin trên các phương tiện truyền thanh, truyền hình của tỉnh để cử tri, nhân dân theo dõi, giám sát. Do đó, để đảm bảo việc lấy phiếu tín nhiệm của HĐND tỉnh theo đúng nội dung, quy trình, thủ tục được Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn, Văn phòng đã phân công nhiệm vụ đến từng bộ phận để chịu trách nhiệm trong các khâu chuẩn bị, phục vụ kỳ họp nói chung và phiên họp lấy phiếu tín nhiệm nói riêng như:
Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị có trách nhiệm chuẩn bị hòm phiếu theo đúng quy định; in đầy đủ 05 loại phiếu bằng giấy bìa cứng màu khác nhau ghi rõ họ, tên của 14 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu theo đúng mẫu quy định; chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị thiết yếu cho các phòng thảo luận và Phòng làm việc của Ban Kiểm phiếu; khẩn trương in, gửi Nghị quyết HĐND tỉnh về xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm ngay sau khi Chủ tịch HĐND tỉnh ký chứng thực.
Phòng Công tác đại biểu HĐND và Tổng hợp có trách nhiệm tham mưu xây dựng kịch bản điều hành phiên họp của Chủ tọa; căn cứ vào các quy định của Quốc hội, chỉ đạo của tỉnh để chuẩn bị bài phát biểu của Chủ tọa kỳ họp báo cáo HĐND tỉnh một số nội dung xoay quanh việc lấy phiếu tín nhiệm, gồm (1) mục đích, yêu cầu và tầm quan trọng của việc lấy phiếu tín nhiệm theo chỉ đạo của Trung ương; (2) công tác triển khai việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu tại kỳ họp thứ 9 của Thường trực HĐND tỉnh được triển khai theo hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; (3) định hướng các nguyên tắc, căn cứ để đánh giá mức độ tín nhiệm; Đồng thời, tham mưu các Tờ trình về danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm, danh sách Ban Kiểm phiếu; tham mưu giúp Chủ tọa kỳ họp chia tổ thảo luận đảm bảo các tổ thảo luận đều có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng Đoàn HĐND tỉnh và Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tham gia thảo luận theo đúng nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; quy trình, thể lệ, biên bản xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm của Ban Kiểm phiếu; Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm
Phòng Thông tin - Dân nguyện có trách nhiệm thường xuyên theo dõi cập nhật các thông tin kiến nghị, đề nghị của cử tri liên quan đến người được lấy phiếu tín nhiệm (nếu có) để tham mưu giúp Thường trực HĐND tỉnh có văn bản đề nghị những người được lấy phiếu tín nhiệm giải trình hoặc đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xác minh thông tin để trả lời bằng văn bản cho các vị đại biểu HĐND tỉnh; cung cấp thông tin và theo dõi công tác tuyên truyền về việc lấy phiếu tín nhiệm trên các phương tin đại chúng để kịp thời tham mưu giúp Thường trực HĐND tỉnh định hướng nội dung tuyên truyền.
Các Phòng nghiệp vụ khác có trách nhiệm phân công chuyên viên theo dõi, ghi chép tổng hợp ý kiến thảo luận tại tổ và chuyển về bộ phận tổng hợp giúp Chủ tọa kỳ họp nắm bắt thông tin chung và báo cáo HĐND tỉnh về kết quả thảo luận tổ tại Hội trường.
Kính thưa các quý vị đại biểu !
Với cách làm cẩn trọng, nghiêm túc từ khâu tham mưu đến khâu phục vụ vì vậy việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu đã được thực hiện một cách thận trọng, nghiêm túc, theo đúng nội dung, quy trình, thủ tục được quy định trong Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc Hội, Nghị quyết số 561/2013/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy. Phiên họp lấy phiếu tín nhiệm của HĐND tỉnh đã diễn ra theo đúng quy trình và không xảy ra những tình huống, vấn đề phát sinh nằm ngoài chương trình đã được nghiên cứu kỹ lưỡng, xây dựng chi tiết. Công tác điều hành việc lấy phiếu tín nhiệm của Chủ tọa kỳ họp chặt chẽ, khoa học, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao quyền của đại biểu HĐND và quyền của người được lấy phiếu tín nhiệm. Quy trình, thể lệ lấy phiếu tín nhiệm được hướng dẫn chi tiết, công tác kiểm phiếu được thực hiện nghiêm túc có sự bảo vệ, giám sát của các cơ quan chức năng có liên quan. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm được công bố công khai, kịp thời và được cử tri, nhân dân trong tỉnh đồng tình, tin tưởng.
Thông qua cách làm của Thường trực HĐND tỉnh trong việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu tại kỳ họp thứ 9, Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố khi tham dự kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh đã tham khảo, học tập kinh nghiệm để triển khai ở địa phương và các cơ sở. Qua đó, việc lấy phiếu tín nhiệm của HĐND ở 3 cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã được thực hiện nghiêm túc, thận trọng, theo đúng quy trình. Công tác chuẩn bị tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đã được Thường trực HĐND các cấp chủ động xin ý kiến cấp ủy cùng cấp trước khi triển khai bằng các văn bản, kế hoạch hướng dẫn cụ thể và quy định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân trong việc thực hiện. Việc gửi các tài liệu, báo cáo đảm bảo theo quy định. Công tác thông tin, tuyên truyền được chỉ đạo sát sao giúp các đại biểu HĐND tỉnh tiếp cận được nhiều thông tin thiết thực, tin cậy làm cơ sở để đánh giá chính xác mức độ tín nhiệm đối với những người được lấy phiếu tín nhiệm và giúp cử tri, nhân dân nắm được mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc lấy phiếu tín nhiệm và thực hiện các quyền được pháp luật cho phép khi kiến nghị, đề nghị với Ủy ban MTTQ các cấp về những vấn đề liên quan đến người lấy phiếu tín nhiệm. Toàn bộ quy trình lấy phiếu tín nhiệm, kết quả lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện công khai, dân chủ, minh bạch để cử tri và nhân dân theo dõi giám sát.
Kết quả lấy phiếu tín nhiệm người giữ chức vụ do HĐND bầu ở cả 3 cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh như sau: Toàn tỉnh có 1.267 người đã được lấy phiếu tín nhiệm (cấp tỉnh 14; cấp huyện có 169; cấp xã có 1084). Thống kê cho thấy không có người nào giữ chức vụ do HĐND cấp tỉnh, cấp huyện bầu có trên 50% tổng số đại biểu HĐND đánh giá tín nhiệm thấp. Ở cấp xã có 5 trường hợp có trên 50% tổng số đại biểu HĐND đánh giá tín nhiệm thấp( ).
Kính thưa các quý vị đại biểu !
Là cơ quan, tham mưu giúp việc trực tiếp cho HĐND, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức triển khai việc lấy phiếu tín nhiệm trên địa tỉnh, qua lần đầu tiên thực hiện và qua theo dõi tình hình chung trong cả nước, Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh Quảng Ninh nhận thấy: Mặc dù Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thận trọng trong việc xây dựng các quy định về lấy phiếu tín nhiệm và hướng dẫn thủ tục, quy trình tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, tuy nhiên trong quá trình triển khai ở toàn quốc nói chung và tỉnh Quảng Ninh nói riêng còn gặp nhiều vướng mắc do việc hướng dẫn thủ tục, quy trình ban đầu có một số việc chưa đầy đủ, chưa chi tiết nên các địa phương gặp nhiều khó khăn trong việc hướng dẫn người giữ chức vụ viết báo cáo, cách xác định mốc thời gian viết báo cáo, các nội dung cụ thể trong viết báo cáo công tác; những người trong diện được lấy phiếu tín nhiệm; quy định về mẫu phiếu không hợp lệ; cách tính kết quả lấy phiếu nhiệm; các mẫu biên bản, Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm ...
Qua lần đầu tiên tham mưu, phục vụ HĐND, Thường trực HĐND tỉnh thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm, Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh có một số kiến nghị và đề xuất xung quanh nội dung này như sau:
1. Một là, đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội sớm tổng kết việc bỏ phiếu tín nhiệm để đánh giá kết quả đạt được và chỉ ra những tồn tại, yếu kém cần khắc phục; Sớm bổ sung hoàn thiện quy trình, thủ tục lấy phiếu tín nhiệm để thống nhất trong cả nước như: hướng dẫn mẫu, mốc thời gian và các nội dung cụ thể trong báo cáo công tác của những người được lấy phiếu tín nhiệm; quy định đầy đủ về phiếu không hợp lệ, cách tính kết quả lấy phiếu tín nhiệm... như vậy có thể giúp cho công tác tham mưu, giúp việc HĐND, Thường trực HĐND tỉnh thuận lợi hơn.
2. Hai là, đề nghị Quốc hội xem xét có thêm cơ chế để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân, của cử tri nhằm hoàn thiện cơ chế lấy phiếu tín nhiệm từ Quốc hội đến HĐND các cấp; có thể nghiên cứu việc lập trang web để cử tri, nhân dân đánh giá tín nhiệm hoặc không tín nhiệm về một người giữ chức vụ được Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn và tỷ lệ % đánh giá của cử tri, nhân dân đối với từng người được lấy phiếu tín nhiệm cũng là thông tin để Đại biểu Quốc hội và HĐND đánh giá qua lá phiếu tại kỳ họp.
3. Ba là, đề nghị xem xét, bổ sung việc lấy phiếu tín nhiệm đối với Phó Trưởng các Ban HĐND vì đây cũng là những người được HĐND bầu và cần được đánh giá mức độ phấn đấu, rèn luyện, nâng cao trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả hoạt động làm cơ sở để các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, đánh giá, bố trí sử dụng cán bộ.
4. Bốn là, đề nghị xem xét, điều chỉnh thời điểm lấy phiếu tín nhiệm vào kỳ họp cuối năm, như vậy có thể đánh giá toàn bộ kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao và quá trình phấn đấu, rèn luyện của những người được lấy phiếu tín nhiệm trong 01 năm.
5. Năm là, đề nghị xem xét lấy tín nhiệm ở 02 mức "tín nhiệm" và "không tín nhiệm" vì việc lấy tín nhiệm ở 02 mức nêu trên sẽ tránh việc nể nang, né tránh, dung hòa khi đánh giá tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội và HĐND bầu hoặc phê chuẩn và nâng cao hơn nữa sự tôn vinh, ghi nhận đối với những người được tín nhiệm, đồng thời sẽ giúp các cơ quan có thẩm quyền có thông tin để đánh giá, sắp xếp, bố trí, sử dụng cán bộ hợp lý hơn.
Kính thưa các quý vị đại biểu !
Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh Quảng Ninh xin trao đổi một số ý kiến để Hội nghị tham khảo, chia sẻ thảo luận. Rất mong nhận được đóng góp ý kiến của các quý vị đại biểu. Xin cám ơn và kính chúc sức khỏe các quý vị đại biểu, chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Quảng Ninh

Nguồn tin: Viện Nghiên cứu lập pháp

Các tin đã đưa ngày:
Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?

Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống