Thực tiễn công tác hướng dẫn, tổ chức lấy phiếu Tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn 25/09/2013

Thực hiện quy định của pháp luật và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Về một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”, tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 35/2012/QH13 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn. Mục đích của việc lấy phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân; giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động; làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ. Yêu cầu lấy phiếu tín nhiệm phải bảo đảm trách nhiệm và nghĩa vụ của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; tôn trọng quyền báo cáo, giải trình của người được lấy phiếu tín nhiệm bảo đảm công khai, công bằng, dân chủ, khách quan; đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người được lấy phiếu tín nhiệm. Đề cao trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; bảo đảm tiêu chuẩn của người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn; bảo đảm sự ổn định và hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, sự lãnh đạo của Đảng trong công tác cán bộ.

Sửa đổi các quy định hiến pháp về quyền tham gia và các quyền khác của trẻ em 17/09/2013

Kể từ khi Công ước quốc tế về quyền trẻ em được ban hành, có nhiều quan điểm khác nhau về quyền tham gia của trẻ em, trong đó có thể dẫn ra lập luận của Lansdown cho rằng “người lớn cần phải là những người chủ động lắng nghe những gì trẻ em nói và tôn trọng những ý kiến của trẻ.

Một số ý kiến đóng góp cho nội dung quyền trẻ em trong dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992 17/09/2013

Dự thảo đã có những điều chỉnh về quyền con người, quyền công dân theo tinh thần luật nhân quyền quốc tế, trong đó, một bước tiến lớn là quy định riêng một chương về quyền con người và quyền công dân với một vị trí quan trọng chỉ sau chương về Chế độ chính trị.

Bàn về dự án luật việc làm với mục tiêu thúc đẩy việc làm và tạo việc làm bền vững cho người lao động 11/09/2013

Hệ thống chính sách về việc làm với mục tiêu thúc đẩy việc làm và tạo việc làm bền vững cho người lao động ("NLĐ") đóng một vai trò hết sức quan trọng trong sự phát triển của mỗi quốc gia. Đây là một chính sách lớn nằm trong hệ thống các chính sách kinh tế - xã hội của quốc gia nói chung và hệ thống an sinh xã hội nói riêng.

Chính sách tín dụng tạo việc làm với mục tiêu hỗ trợ giải quyết, duy trì và mở rộng việc làm – kiến nghị hoàn thiện một số điều trong dự thảo luật việc làm 06/09/2013

Chính sách tín dụng tạo việc làm được triển khai một cách có hệ thống bắt đầu từ Nghị quyết 120-HĐBT ngày 11/04/1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ). Theo đó, Quỹ Quốc gia về việc làm được thành lập từ các nguồn: Trích một tỉ lệ nhất định trong ngân sách Nhà nước; một phần từ nguồn thu do đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài; từ sự trợ giúp của các tổ chức quốc tế hoặc Chính phủ các nước cho giải quyết việc làm. Quỹ được sử dụng trên nguyên tắc bảo tồn và tăng lên; trước hết, cho vay với lãi suất nâng đỡ hoặc bảo tồn giá trị cho vay đối với hộ tư nhân, hộ gia đình, cá nhân, doanh nghiệp tạo được chỗ làm việc mới hoặc thu hút thêm lao động; trợ giúp cho các chương trình, dự án tạo việc làm; các trung tâm dạy nghề và dịch vụ việc làm; trung tâm áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ sử dụng nhiều lao động.

Tính khả thi của các quy định trong dự thảo luật việc làm và những khuyến nghị 06/09/2013

Trong phạm vi của bài viết, tác giả bàn về các nội dung sau: (1) đưa ra nhận định của mình về thế nào là tính khả thi của dự thảo Luật; (2) phân tích đánh giá về tính khả thi của dự thảo Luật Việc làm; và (3) trên cơ sở đó đưa ra khuyến nghị, giải pháp nâng cao tính khả thi của dự án Luật Việc làm.

Hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng - những kiến nghị xây dựng luật 06/09/2013

Tổ chức đưa lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài mà hiện nay trong các văn bản pháp luật chúng ta chấp nhận việc diễn đạt đầy đủ này nhưng trên thực tế thuật ngữ “xuất khẩu lao động” đang trở nên quen thuộc; thực chất cũng là một trong những hiện tượng của di cư lao động quốc tế đã có từ nhiều năm trước đến nay.

Hỗ trợ phát triển thị trường lao động - những kiến nghị hoàn thiện luật việc làm 06/09/2013

Thành phố Hồ Chí Minh trung tâm kinh tế văn hóa xã hội của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, là đầu mối giao thương quan trọng trong khu vực đồng thời cũng là một trung tâm đào tạo lớn nhất nước, là nơi tập trung học tập, tìm kiếm việc làm cho những lao động từ mọi miền của đất nước. Đây là một thị trường lao động phát triển, các chính sách hỗ trợ tạo việc làm đã và đang từng bước đi vào cuộc sống. Bên cạnh đầu tư phát triển kinh tế của thành phố, chính sách an sinh xã hội cũng đã từng bước hỗ trợ cho những đối tượng yếu thế trong nền kinh tế thị trường.

Các tin đã đưa ngày:
Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?

Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống