Kinh nghiệm tổ chức lấy phiếu tín nhiệm Đối với người giữ chức vụ do hội đồng nhân dân bầu Qua thực tiễn thực hiện của thành phố hồ chí minh 25/09/2013

Năm 2003, Chính phủ đã ban hành Nghị định 79/2003/NĐ-CP ngày 07/7/2003 về quy chế dân chủ cơ sở cấp xã quy định: Hàng năm Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt do Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu.

Vai trò, mục đích và ý nghĩa của việc lấy phiếu tín nhiệm người giữ chức vụ do quốc hội, hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 25/09/2013

Trên thực tế Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001), Luật Tổ chức Quốc hội năm 2001(sửa đổi, bổ sung năm 2007) và Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân (HĐND) và Ủy ban nhân dân (UBND) năm 2003 không quy định việc lấy phiếu tín nhiệm người giữ các chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn mà chỉ quy định việc bỏ phiếu tín nhiệm. Lần đầu tiên, tại kỳ họp giữa năm 2013 của Quốc hội và HĐND các cấp thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm theo Nghị quyết số 35/2012/QH13 ngày 21-11-2012 của Quốc hội khóa XIII. Bởi vậy chúng ta cũng chưa có nhiều kinh nghiệm cả trong nội dung lấy phiếu, cả trong cách thức tiến hành và đánh giá kết quả. Việc nghiên cứu vai trò, ý nghĩa và mục đích của việc lấy phiếu tín nhiệm gắn với quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) có ý nghĩa thiết thực cả về thực tiễn, cả về lý luận cũng như tính pháp lý của vấn đề.

Một số kiến nghị bổ sung, hoàn thiện quy định Của pháp luật về đối tượng, phạm vi, quy trình, Thủ tục, tổ chức thực hiện việc lấy phiếu Tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn 25/09/2013

Hoạt động giám sát là một trong những chức năng quan trọng không chỉ đối với Quốc hội mà còn quan trọng đối với Hội đồng nhân dân các cấp. Cùng với chức năng lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, thì Quốc hội thực hiện chức năng giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước, như giám sát tối cao việc tuân theo Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội; giám sát hoạt động của các cơ quan cấp cao và hoạt động của những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, v v ….. Đối với Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương không chỉ có chức năng quyết định những vấn đề quan trọng ở địa phương mà còn giám sát việc thực hiện pháp luật, giám sát hoạt động của những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu ra. Có thể nói hoạt động giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân có vai trò rất quan trọng, góp phần quan trọng trong việc bảo đảm Hiến pháp và pháp luật được thi hành nghiêm chỉnh và thống nhất, bảo đảm cho bộ máy nhà nước hoạt động có hiệu lực, hiệu quả và đội ngũ cán bộ, công chức không ngừng được rèn luyện để nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức và thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Đồng thời, thông qua hoạt động giám sát, sẽ phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật để có biện pháp kịp thời xử lý, khắc phục. Trong bài viết này tôi xin nêu khái quát các quy định của pháp luật, thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về đối tượng, phạm vi, quy trình, thủ tục, tổ chức về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn và nêu lên một số kiến nghị.

Vai trò của cơ quan báo chí trong tuyên truyền, Đưa tin việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do quốc hội, hội đồng nhân dân bầu hoặc Phê chuẩn: tại sao vẫn chạy sau sự kiện? 25/09/2013

Báo chí sống bởi sự kiện, luôn theo sát, nắm bắt những sự kiện để thông tin đến công chúng nhanh nhất, bản chất nhất, bảo đảm tính khách quan, toàn diện nhưng hấp dẫn, luôi cuốn và dễ hiểu... Có thể thấy từ yêu cầu và cách tiếp cận sự kiện, qua lăng kính nghề nghiệp, nhà báo mang tới nguồn thông tin phong phú, nhiều chiều, thời sự và khách quan cho công chúng hiểu biết, đánh giá sự kiện, bày tỏ thái độ, tạo dư luận và làm cơ sở cho những nhận định về sự tiến bộ hay trì trệ đang diễn ra trong đời sống xã hội. Và vai trò của cơ quan báo chí trong tuyên truyền, đưa tin việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn cũng không phải là một ngoại lệ. Nhưng lấy phiếu tín nhiệm là vấn đề của tổ chức bộ máy, là sự kết tinh của quá trình thực tiễn nâng cao hiệu quả giám sát, nâng cao vai trò của đại biểu dân cử, tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động bộ máy nhà nước. Như vậy, xác định vai trò của cơ quan báo chí trong việc tuyên truyền, đưa tin sự kiện này như thế nào cho đúng ? Bên cạnh những điểm tích cực có gì hạn chế ? Đâu là điểm mỗi tờ báo quan tâm ? Và đâu là những tồn tại về hình thức tuyên truyền bị động, hời hợt, là cách tiếp cận thông tin, nhận định dập khuôn, có khi còn quá dễ dãi ?

Cơ chế hỗ trợ, cung cấp thông tin cho đại biểu Dân cử và việc chuẩn bị báo cáo, trách nhiệm Giải trình của người được lấy phiếu tín nhiệm 25/09/2013

Chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu dân cử chính là thước đo chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử. Tuy nhiên, muốn nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu dân cử ngoài việc đòi hỏi tinh thần trách nhiệm cao của mỗi đại biểu thì cần thiết phải có những giải pháp đồng bộ trong đó có cơ chế hỗ trợ, cung cấp thông tin cho đại biểu dân cử. Đây là một trong những vấn đề góp phần quan trọng nâng cao chất lượng hoạt động của các đại biểu dân cử hoạt động lập pháp, giám sát, tiếp xúc cử tri, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước... Bài viết này chỉ xin nêu việc hỗ trợ, cung cấp thông tin cho đại biểu Quốc hội.

Các tin đã đưa ngày:
Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?

Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống