Kinh nghiệm tổ chức lấy phiếu tín nhiệm Đối với người giữ chức vụ do hội đồng nhân dân bầu Qua thực tiễn thực hiện của thành phố hồ chí minh

25/09/2013

Năm 2003, Chính phủ đã ban hành Nghị định 79/2003/NĐ-CP ngày 07/7/2003 về quy chế dân chủ cơ sở cấp xã quy định: Hàng năm Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt do Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu. Trên cơ sở thực hiện quy định của Chính phủ, ngày 25-1-2005, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có Thông tri số 06/TTr-MTTW hướng dẫn Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp ở địa phương, nhất là cấp xã, hàng năm tổ chức việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt do Hội đồng nhân dân cấp xã bầu và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với Trưởng thôn, ấp, bản, tổ dân phố, khu phố... Như vậy, việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do cơ quan dân cử (cấp xã) bầu đã được thực hiện gần 09 năm nay. Trong khi đó, việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân (cấp quận, huyện, thành phố, Trung ương) bầu hoặc phê chuẩn chưa được thực hiện mặc dù tại Điều 7, Hiến pháp năm 1992 quy định “Đại biểu Quốc hội bị cử tri hoặc Quốc hội bãi nhiệm và đại biểu Hội đồng nhân dân bị cử tri hoặc Hội đồng nhân dân bãi nhiệm khi đại biểu đó không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân”, nghĩa là các vị đại biểu do cử tri bầu cần phải được xác định “mức độ tín nhiệm”.
Ngày 01/02/2013, Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn có hiệu lực thi hành, trong đó quy định: Định kỳ hàng năm, Quốc hội, Hội đồng nhân dân sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu. Việc lấy phiếu tín nhiệm là sự đổi mới quan trọng trong đời sống chính trị đất nước nhằm thực hiện chủ trương của Đảng, các quy định của pháp luật, đề cao quyền làm chủ của nhân dân thông qua việc thực hiện quyền giám sát của các cơ quan dân cử đối với những cán bộ chủ chốt của Đảng và Nhà nước ở Trung ương và địa phương.
Thông qua kết quả lấy phiếu tín nhiệm, các chức danh được lấy phiếu tín nhiệm sẽ có cơ hội nhìn nhận đúng hơn về dư luận xã hội, về quan điểm của người dân, của đại biểu cơ quan dân cử đối với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn do luật định của mình để từ đó có hành động nhất định cải thiện sự tín nhiệm của đại biểu cơ quan dân cử cũng như của người dân đối với mình.
Thực hiện Nghị quyết 35, từ ngày 10 đến ngày 13/7/2013, tại kỳ họp thứ mười Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 -2016, Hội đồng nhân dân thành phố đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân thành phố bầu. Việc lấy phiếu tín nhiệm được triển khai thận trọng, chặt chẽ, nghiêm túc và đúng pháp luật. Các vị đại biểu thể hiện trách nhiệm cao, thảo luận dân chủ, nghiêm túc nghiên cứu các tài liệu, nắm sát tình hình, đánh giá công tâm. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm của Hội đồng nhân dân thành phố đã phản ánh chân thực tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và các hoạt động khác của Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cơ sở quan trọng để từng người được lấy phiếu tín nhiệm nhìn lại mình, phấn đấu rèn luyện, làm tốt hơn nhiệm vụ được giao, bảo đảm tăng cường hiệu lực, hiệu quả giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố, góp phần xây dựng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, đáp ứng yêu cầu và sự kỳ vọng của nhân dân thành phố.
Từ kết quả việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, được sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, tôi xin trình bày những kinh nghiệm tổ chức lấy phiếu tín nhiệm qua thực tiễn thực hiện của Thành phố Hồ Chí Minh như sau:
1. Công tác chuẩn bị
- Hội đồng nhân dân thành phố đã ban hành Nghị quyết số 01/2013/NQ -HĐND ngày 01/3/2013 của Hội đồng nhân dân thành phố về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội và Nghị quyết số 561/2013/UBTVQH 13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.
- Các văn bản liên quan đến việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đều được sao gửi đến đại biểu Hội đồng nhân dân định theo quy định.
- Để chuẩn bị cho việc lấy phiếu tín nhiệm, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố đã rà soát lại các chức danh. Có 03 chức danh không lấy phiếu tín nhiệm:
+ 01 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố: Ông Lê Minh Trí, chuyển công tác về Ban Nội chính Trung ương.
+ 01 Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố: Ông Đặng Công Luận - Giám đốc Sở Nội vụ, nghỉ hưu.
+ 01 Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố: Ông Tất Thành Cang - Giám đốc Sở Giao thông công chánh, chưa đủ thời gian lấy phiếu tín nhiệm.
Như vậy, Thành phố Hồ Chí Minh có 16 vị do Hội đồng nhân dân bầu sẽ được lấy phiếu tín nhiệm đó là: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Uỷ viên thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, Trưởng các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố; Chủ tịch, 04 Phó Chủ tịch và các Ủy viên Uỷ ban nhân dân thành phố (Tư lệnh Bộ Tư lệnh thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư thành phố, Giám đốc Sở Tài chính thành phố, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Công an thành phố). Thường trực Hội đồng nhân dân đã có Công văn số 235/HĐND ngày 20/5/2013 đề nghị các đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm báo cáo bằng văn bản với các nội dung: họ và tên, chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu của người được lấy phiếu tín nhiệm; kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn; phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống. Khi nhận được báo cáo của 16 cá nhân được lấy phiếu tín nhiệm, Thường trực Hội đồng nhân dân đã xem xét, góp ý để hoàn chỉnh trước khi gửi đến các đại biểu Hội đồng nhân dân theo đúng thời gian quy định của Nghị quyết 35.
- Chuẩn bị cho công tác kiểm phiếu: Thường trực Hội đồng nhân dân đã thành lập Ban Kiểm phiếu, Tổ kiểm phiếu (04 tổ). Các thành viên Ban kiểm phiếu, Tổ kiểm phiếu đều được tập huấn trước kỳ họp.
- Đối với việc chuẩn bị phiếu bầu: Có 04 loại phiếu bầu, mỗi loại phiếu bầu có in màu khác nhau, được đóng dấu Hội đồng nhân dân thành phố phía trên bên trái, ghi rõ 03 mức tín nhiệm: Tín nhiệm cao, tín nhiệm, tín nhiệm thấp. Thường trực Hội đồng nhân dân kiểm tra số lượng phiếu được in và tiến hành niêm phong cẩn thận.
2. Tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ mười Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII
Trong ngày làm việc thứ hai (buổi chiều), ngày 11/7/2013, có 90/94 đại biểu tham dự lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân thành phố bầu với quy trình như sau:
- Các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố thảo luận tại 04 tổ góp ý các nội dung: số lượng, quy trình, thủ tục, đóng góp các báo cáo của các đồng chí giữ các chức danh cho Hội đồng nhân dân thành phố bầu để lấy phiếu tín nhiệm.
- Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố báo cáo tổng hợp và giải trình về ý kiến của đại biểu thảo luận tại 04 tổ với các nội dung liên quan đến lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Hội đồng nhân dân thành phố bầu.
- Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu phục vụ công tác lấy phiếu tín nhiệm và tiến hành biểu quyết danh sách, số lượng Ban Kiểm phiếu.
- Trưởng Ban Kiểm phiếu thông qua thể lệ lấy phiếu tín nhiệm, hướng dẫn trình tự thủ tục thực hiện, phát phiếu.
- Đại biểu tiến hành ghi phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu.
- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.
- Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu đối với người được lấy phiếu tín nhiệm.
- Thư ký kỳ họp trình dự thảo nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân thành phố bầu.
- Biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết.
* Kết quả:
- Tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân: 94
- Tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân có mặt: 90 (vắng 04: có lý do)
- Tổng số người được lấy phiếu tín nhiệm: 16
- Số người có trên 50% tổng số đại biểu đánh giá tín nhiệm cao: 14/16 (87,5%)
- Số người có trên 50% tổng số đại biểu đánh giá tín nhiệm: 0
- Số người có trên 50% tổng số đại biểu đánh giá tín nhiệm thấp: 0
3. Nhận xét về quá trình chuẩn bị, tiến hành lấy phiếu tín nhiệm
- Lần đầu tiên Hội đồng nhần dân thành phố thành phố tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu. Việc lấy phiếu tín nhiệm được triển khai thận trọng, chặt chẽ, nghiêm túc và đúng pháp luật. Các vị đại biểu thể hiện trách nhiệm cao, cân nhắc, thảo luận dân chủ, nghiêm túc nghiên cứu các tài liệu, nắm sát tình hình, đánh giá công tâm. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm của Hội đồng nhân dân phản ánh chân thực tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và các hoạt động khác của thành phố. Đây là cơ sở quan trọng để từng người được lấy phiếu tín nhiệm nhìn lại mình, phấn đấu rèn luyện, làm tốt hơn nhiệm vụ được giao, bảo đảm tăng cường hiệu lực, hiệu quả giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố, góp phần xây dựng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, đáp ứng yêu cầu và sự kỳ vọng của nhân dân thành phố.
- Toàn bộ quy trình lấy phiếu tín nhiệm, kết quả số phiếu đã được công khai rộng rãi tới cử tri thành phố trên các phương tiện thông tin đại chúng.
- Các phiếu tín nhiệm được niêm phong, bảo quản cẩn thận sau kỳ họp.
4. Kinh nghiệm
Từ thực tiễn quá trình chuẩn bị, tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Hội đồng nhân dân các cấp bầu ở Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi tự rút ra một số kinh nghiệm trong công tác tổ chức như sau:
- Việc triển khai lấy phiếu tín nhiệm cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Thành ủy, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân thành phố.
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố cần tổ chức quán triệt chặt chẽ đến từng đại biểu mục đích, yêu cầu, nội dung, trình tự, thủ tục lấy phiếu tín nhiệm được quy định tại Nghị quyết của Quốc hội và Hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
- Nội dung báo cáo của 16 chức danh được lấy phiếu tín nhiệm cần được chuẩn bị chu đáo, rõ ràng và gửi đến từng đại biểu Hội đồng nhân dân đúng thời gian quy định trong Nghị quyết để giúp các đại biểu có điều kiện nghiên cứu và tham gia góp ý tại kỳ họp.
- Ban kiểm phiếu phải được tập huấn về quy trình, trình tự, thủ tục kiểm phiếu; làm việc công tâm, chính xác, có trách nhiệm; kết quả lấy phiếu tín nhiệm phải được công bố công khai, đầy đủ, chính xác, kịp thời.
- Quy trình lấy phiếu tín nhiệm phải được tổ chức chặt chẽ, khoa học, bảo đảm nguyên tắc tập trung, dân chủ, khách quan.
5. Một số ý kiến đề xuất nhằm góp phần thực hiện tốt hơn việc lấy phiếu tín nhiệm
Từ tỷ lệ tín nhiệm, mỗi đại biểu sẽ nhận ra được “thứ bậc” về sự tin tưởng vào năng lực điều hành, khả năng lãnh đạo, trách nhiệm với công việc của mình trong đánh giá của đại biểu và người dân. Thế nhưng, tỷ lệ phiếu tín nhiệm chưa hẳn đã phản ánh hoàn toàn chính xác về năng lực của từng vị lãnh đạo được lấy phiếu tín nhiệm. Qua kết quả lấy phiếu tín nhiệm ở các tỉnh, thành phố, có thể nhận thấy rõ, những vị nhận được chỉ số đánh giá thấp hoặc không cao thường rơi vào những vị trực tiếp quản lý, điều hành các lĩnh vực kinh tế - xã hội bởi sự lãnh đạo, quyết định của họ gắn liền với việc giải quyết nhu cầu, lợi ích hằng ngày của người dân. Do đó, người nhận được phiếu đánh giá cao cũng không nên chủ quan tự mãn. Ngược lại, người nhận được phiếu tín nhiệm thấp cũng không nên chán nản khi mà cơ chế để họ thực thi nhiệm vụ được giao vẫn còn nhiều điểm bất cập, chưa hợp lý. Nói như vậy không có nghĩa là khi nhận được kết quả tỷ lệ phiếu thấp, phiếu không cao, chúng ta đẩy trách nhiệm cho “cơ chế” mà phải nhận thấy rằng “tỷ lệ phiếu thấp hoặc không cao phản ảnh được phần nào những hạn chế của mỗi người trong quá trình điều hành công việc mà cử tri đã giao phó và kỳ vọng”. Người nào điều hành công việc không trôi chảy, không kiên quyết xử lý rốt ráo những sai phạm, không đưa ra những quyết sách có tính căn cơ để "kích hoạt” sự phát triển của lĩnh vực mà mình quản lý tất yếu sẽ phải nhận số phiếu tín nhiệm thấp. Như vậy, hoạt động bỏ phiếu đã gián tiếp đưa ra thông điệp: “Những người đại diện cho dân cần phải cố gắng nhiều hơn, phải đề cao trách nhiệm để phục vụ nhân dân tốt hơn”.
Việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm lần này thể hiện một quyết tâm của Đảng và nhà nước ta nhằm chấn chỉnh tổ chức, bộ máy, đổi mới phương pháp lãnh đạo quản lý điều hành, nâng cao năng lực cán bộ. Có thể nói rằng, việc lấy phiếu tín nhiệm vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Do đó, vẫn còn nhiều vấn đề cần đặt ra trong và sau khi lấy phiếu tín nhiệm:
- Cần có biện pháp, cơ chế để nhân dân trực tiếp tham gia, giám sát quá trình tổ chức lấy phiếu tín nhiệm (Ví dụ: Truyền hình trực tiếp quá trình lấy phiếu, cho báo chí giám sát, đưa tin, hình ảnh về quá trình lấy phiếu, cử đại diện của dân tham gia giám sát ngay trong phiên họp bỏ phiếu...).
- Các cá nhân được lấy phiếu tín nhiệm sẽ làm gì để khắc phục hạn chế trong công tác điều hành, quản lý nhà nước của mình? Tổ chức nào sẽ thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc khắc phục hạn chế và nâng cao chất lượng điều hành, quản lý trong thời gian chờ đến thời hạn lấy phiếu tín nhiệm của năm sau? Làm thế nào để xây dựng các cơ chế, chính sách, kênh tiếp nhận và thông báo thông tin... giúp người dân hiểu biết, cập nhật đầy đủ tình hình và trực tiếp tham gia ngày càng sâu rộng vào việc kiểm tra, giám sát việc khắc phục hạn chế của các chức danh?
- Việc chấn chỉnh tổ chức bộ máy, đổi mới phương pháp lãnh đạo quản lý điều hành của cơ quan chủ quản cấp trên như thế nào?.
- Việc so sánh, đánh giá tỷ lệ phiếu chung các khối như hiện nay chưa hợp lý vì 02 khối này khác nhau về nguyên tắc hoạt động: Hội đồng nhân dân hoạt động theo nguyên tắc tập thể trong khi Ủy ban nhân dân hoạt động theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách kết hợp với chế độ thủ trưởng. Do đó, trong thời gian tới, việc lấy phiếu tín nhiệm nên chia thành 02 khối và so sánh, đánh giá tỷ lệ phiếu theo từng khối riêng biệt.
- Điều 7 Hiến pháp 1992 quy định “Đại biểu Quốc hội bị cử tri hoặc Quốc hội bãi nhiệm và đại biểu Hội đồng nhân dân bị cử tri hoặc Hội đồng nhân dân bãi nhiệm khi đại biểu đó không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân”. Như vậy, Hiến pháp hiện hành quy định việc bỏ phiếu tín nhiệm (thực chất là bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với những người không làm tròn nhiệm vụ). Do đó, đánh giá mức tín nhiệm chỉ nên dừng lại ở 02 mức “tín nhiệm” và “không tín nhiệm”.
- Lấy phiếu tín nhiệm thực chất là làm công việc đánh giá, mà đánh giá thì cần phải có phương pháp, có chỉ tiêu hay tiêu chí để đánh giá và có chỉ số sử dụng để đo lường một cách định lượng để đánh giá. Về lâu dài, chúng ta cần tiếp thu những thành tựu, kinh nghiệm tiên tiến của các nước để xây dựng Bộ tiêu chuẩn đánh giá tổ chức và người đứng đầu.
Ở một số nước người ta đã luật hoá việc đánh giá hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước. Để đánh giá người ta cho phát hành tài liệu như: “Hướng dẫn kỹ thuật đánh giá hoạt động và hiệu quả của cơ quan nhà nước” để hướng dẫn việc thiết lập và hoàn thiện cơ chế đánh giá về mặt nghiệp vụ và kỹ thuật. Từ đó, việc đánh giá hiệu quả các tổ chức đã từng bước được phổ cập hoá, quy phạm hoá, hệ thống hoá, khoa học hoá. Ví dụ:
+ Hệ thống quản lý theo kết quả (Performance Management System, gọi tắt là PMS, là một phương thức quản lý mới đang được nhiều nước tiên tiến trên thế giới áp dụng nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ công và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức và người đứng đầu). Phương thức này được sử dụng để đánh giá chính xác mức độ hoàn thành công việc của tổ chức và người đứng đầu. Các quốc gia có trình độ phát triển cao như Hoa Kỳ, Anh Quốc, Thụy Điển, Singapore, Úc... bắt đầu áp dụng PMS từ thập kỷ 70, 80 và cho đến nay vẫn đang tiếp tục hoàn thiện, điều chỉnh hệ thống PMS của họ. Ví dụ, Anh Quốc bắt đầu tiến trình áp dụng PMS vào khu vực công bằng việc thiết lập các đơn vị cung cấp dịch vụ công có tính tự chủ cao, hoạt động dựa trên các chỉ tiêu, mục tiêu hoạt động cụ thể. Tại Phần Lan, cải cách khu vực công được tiến hành rộng rãi từ năm 1987 đến năm 1995 với một loạt sáng kiến cải cách bao gồm quản trị theo đầu ra, tăng cường phân cấp quản lý và quản trị nhân sự một cách mềm dẻo theo cơ chế thị trường. Hàng năm, các tổ chức công ở Phần Lan phải chuẩn bị báo cáo năm có các thông tin về hiệu lực, hiệu quả thực thi của tổ chức căn cứ theo chỉ tiêu kế hoạch mà các tổ chức này đã đăng ký với bộ, ngành chủ quản.
Ở Việt Nam, PMS được thí điểm lần đầu tiên từ năm 2004 tại một số sở, ban ngành của Thành phố Hồ Chí Minh (Sở Y tế, huyện Bình Chánh...) trong khuôn khổ dự án cải cách hành chính do Tổ chức liên hợp quốc UNDP tài trợ. Ngoài Thành phố Hồ Chí Minh, Đắk Lắk cũng là một địa phương rất tích cực thí điểm hệ thống PMS với sự hỗ trợ của tổ chức DANIDA, Đan Mạch (Sở Xây dựng, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2007 - 2008). Tuy nhiên, tại Thành phố Hồ Chí Minh, khi UNDP kết thúc tài trợ, việc thí điểm này đã bị “bỏ quên”.
Tiến sĩ Yeow Poon, một chuyên gia quốc tế kỳ cựu về CCHC ở Việt Nam cho rằng áp dụng PMS chính là chìa khóa cho việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả và chất lượng dịch vụ của khu vực công và các kinh nghiệm áp dụng PMS ở Thành phố Hồ Chí Minh và Đắk Lắk hoàn toàn có thể nhân rộng cho nhiều tỉnh thành ở Việt Nam.
+ Mô hình Khung đánh giá tổng hợp (Common Assessment Framework - gọi tắt là CAF) cho phép thực hiện đánh giá chất lượng và hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước và người đứng đầu đơn vị. Tính đến năm 2006, đã có 27 nước châu Âu với gần 2.000 cơ quan trong khu vực công đã chính thức ứng dụng mô hình này và xem đây là một trong những chương trình, nội dung quan trọng trong cải cách hành chính. Mô hình đánh giá này cũng là một trong số ít các mô hình được ứng dụng thành công tại các nước đang phát triển như Trung Quốc, các quốc gia vùng Viễn Đông, nước Cộng hoà Đô-mi-ni-ca, Bra-xin và các nước khác. Việc đánh giá của mô hình CAF dựa trên các tiêu chí và có các than điểm đánh giá (tự đánh giá và bên ngoài đánh giá) gồm: Tính dân chủ và trách nhiệm; tính tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật, gắn với chính trị, cân bằng lợi ích của các nhóm khác nhau, hướng đến hoàn thiện cung cấp các dịch vụ công, sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính, tính kết quả; quản lý được các thay đổi và đổi mới.
Dù vẫn còn có những băn khoăn về mức thẩm thấu của Nhị quyết 35 trong toàn xã hội, nhưng trước hết, vẫn phải khẳng định rằng: “Việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm là một hoạt động quan trọng, là sự đổi mới có ý nghĩa trong đời sống chính trị nhằm thực hiện chủ trương của Đảng, các quy định của pháp luật, đề cao quyền làm chủ của nhân dân thông qua thực hiện quyền giám sát của Hội đồng nhân dân đối với cán bộ thuộc các chức danh do Hội đồng nhân dân bầu. Thực hiện tốt công tác này là góp phần xây dựng bộ máy chính quyền trong sạch, vững mạnh”./.

Huỳnh Công Hùng

Nguồn tin: Viện Nghiên cứu lập pháp

Các tin đã đưa ngày:
Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?

Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống