Pháp luật phá sản doanh nghiệp ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện 29/06/2017

Phá sản là hiện tượng tất yếu của nền kinh tế thị trường. Pháp luật phá sản là cơ sở pháp lý để tiến hành giải quyết phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã. Ở nước ta, pháp luật phá sản đã có đã có một quá trình hình thành và phát triển, đóng vai trò quan trọng đối với việc bảo vệ quyền lợi cho chủ nợ, bảo vệ người lao động, doanh nghiệp, tái tổ chức lại doanh nghiệp và cơ cấu lại nền kinh tế. Mặc dù luôn được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với yêu cầu của từng giai đoạn phát triển của đất nước, tuy nhiên cho đến nay, pháp luật về phá sản vẫn còn nhiều bất cập, tồn tại cần khắc phục. Đó cũng chính là lí do lựa chọn nghiên cứu của Đề tài cấp bộ: “Pháp luật phá sản ở Việt Nam - Thực trạng và hướng hoàn thiện” do TS. Lương Minh Tuân, Phó Tổng biên tập Tạp chí NCLP làm Chủ nhiệm. Bài viết sau đây tóm tắt một số kết quả mà đề tài đã đạt được.

Pháp luật về quỹ tài chính công ngoài ngân sách nhà nước ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp 29/06/2017

Triển khai chương trình nghiên cứu khoa học năm 2014 – 2015 trong các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban tài chính, ngân sách đã tổ chức nghiên cứu đề tài cấp bộ "Pháp luật về quỹ tài chính công ngoài ngân sách nhà nước ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp" do TS Bùi Đặng Dũng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách làm Chủ nhiệm. Kết quả nghiên cứu đề tài đã góp phần làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về pháp luật quỹ tài chính công ngoài ngân sách nhà nước; kiến nghị các giải pháp nhằm tăng cường quản lý các quỹ tài chính công ngoài ngân sách nhà nước trong thời gian tới. Bài viết sau đây giới thiệu một số kết quả nghiên cứu chính của đề tài.

Cơ sở lý luận và thực tiễn hoàn thiện quy định pháp luật về các hình thức sở hữu ở nước ta hiện nay 29/06/2017

Thực hiện chương trình nghiên cứu khoa học năm 2013-2014, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ: “Cơ sở lý luận và thực tiễn hoàn thiện quy định của pháp luật về các hình thức sở hữu ở nước ta hiện nay” do TS. Nguyễn Kim Hồng, Phó Trưởng ban Dân nguyện làm Chủ nhiệm đã được bảo vệ thành công. Bài viết sau đây tóm lược một số kết quả chính của đề tài.

Hoàn thiện khung pháp luật về quản lý, bảo toàn, phát triển vốn Nhà nước trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Nhà nước 29/06/2017

Quản lý và sử dụng nguồn vốn nhà nước đầu tư vào các doanh nghiệp đã và đang là chủ đề "nóng" từ nghị trường Quốc hội đến đông đảo dư luận trong suốt thời gian qua. Có quá nhiều bất cập, hạn chế, đòi hỏi phải đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ từ hành lang pháp lý đến công tác quản lý, điều hành và sử dụng nguồn vốn này để đem lại hiệu quả cao nhất. Xuất phát từ nhu cầu cấp thiết đó, Đề tài khoa học cấp bộ: “Hoàn thiện khung pháp luật về quản lý, bảo toàn, phát triển vốn nhà nước trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Nhà nước” do TS. Nguyễn Đức Kiên làm Chủ nhiệm đã đi sâu nghiên cứu thực trạng pháp luật trong đầu tư, quản lý vốn nhà nước ở các doanh nghiệp và đưa ra các giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật hiện hành.

Công nhận và bảo hộ tài sản mới ở nước ta hiện nay - Cơ sở lý luận và thực tiễn 29/06/2017

Tài sản có vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống xã hội và cuộc sống của mỗi con người. Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0) và khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ ngày nay, nhiều loại tài sản mới ngày càng xuất hiện, với những đặc thù riêng đòi hỏi pháp luật phải điều chỉnh kịp thời. Trong khuôn khổ chương trình nghiên cứu khoa học năm 2014-2015 trong các cơ quan của Quốc hội, đề tài khoa học cấp bộ “Công nhận và bảo hộ tài sản mới ở nước ta hiện nay - Những vấn đề lý luận và thực tiễn” do TS. Trần Thị Quốc Khánh, Ủy viên thường trực Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội đã làm rõ hơn những cơ sở lý luận và thực tiễn, đề xuất các kiến nghị hoàn thiện pháp luật về tài sản mới. Bài viết này tập trung 2 nội dung cơ bản đã được nghiên cứu trong đề tài.

SỰ CẦN THIẾT VÀ MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG SỬA ĐỔI LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC 08/12/2016

Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước được Quốc hội khóa XII ban hành năm 2008 là đạo luật đầu tiên quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Qua gần 8 năm triển khai thực hiện, công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của nước ta đã đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, qua thực tiễn thi hành cho thấy Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước hiện hành bộc lộ những tồn tại, hạn chế làm giảm tính hiệu quả trong việc áp dụng Luật. Việc sửa đổi Luật là rất cần thiết, đáp ứng những yêu cầu đặt ra trong điều kiện hiện nay. Theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016, Dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi) sẽ được trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV. Bài viết sau đây đề cập một số vấn đề về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước đã được trao đổi, thảo luận trong các Hội thảo góp ý, hoàn thiện Dự thảo luật do Ủy ban Tài chính, ngân sách tổ chức.

VỊ TRÍ, VAI TRÒ VÀ CHỨC NĂNG CỦA QUỐC HỘI THEO HIẾN PHÁP NĂM 2013 07/12/2016

Trong xã hội dân chủ, quyền lực tối cao thuộc về Nhân dân. Do lợi ích thực tế và các yêu cầu về chuyên môn nên Nhân dân chủ yếu thực hiện quyền lực đó thông qua dân chủ đại diện. Nguyên tắc này được thể hiện rất rõ ràng trong Hiến pháp năm 2013. Theo đó, Hiến pháp quy định: “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức”; “Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước”. Xuất phát từ nguyên tắc nói trên, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã có những quy định cụ thể về Quốc hội trong tổ chức bộ máy nhà nước ở nước ta. Bài viết này góp phần làm rõ hơn vị trí, vai trò và chức năng của Quốc hội theo các quy định của Hiến pháp năm 2013.

Các tin đã đưa ngày:
Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống