SỰ CẦN THIẾT VÀ MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG SỬA ĐỔI LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC 08/12/2016

Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước được Quốc hội khóa XII ban hành năm 2008 là đạo luật đầu tiên quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Qua gần 8 năm triển khai thực hiện, công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của nước ta đã đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, qua thực tiễn thi hành cho thấy Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước hiện hành bộc lộ những tồn tại, hạn chế làm giảm tính hiệu quả trong việc áp dụng Luật. Việc sửa đổi Luật là rất cần thiết, đáp ứng những yêu cầu đặt ra trong điều kiện hiện nay. Theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016, Dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi) sẽ được trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV. Bài viết sau đây đề cập một số vấn đề về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước đã được trao đổi, thảo luận trong các Hội thảo góp ý, hoàn thiện Dự thảo luật do Ủy ban Tài chính, ngân sách tổ chức.

VỊ TRÍ, VAI TRÒ VÀ CHỨC NĂNG CỦA QUỐC HỘI THEO HIẾN PHÁP NĂM 2013 07/12/2016

Trong xã hội dân chủ, quyền lực tối cao thuộc về Nhân dân. Do lợi ích thực tế và các yêu cầu về chuyên môn nên Nhân dân chủ yếu thực hiện quyền lực đó thông qua dân chủ đại diện. Nguyên tắc này được thể hiện rất rõ ràng trong Hiến pháp năm 2013. Theo đó, Hiến pháp quy định: “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức”; “Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước”. Xuất phát từ nguyên tắc nói trên, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã có những quy định cụ thể về Quốc hội trong tổ chức bộ máy nhà nước ở nước ta. Bài viết này góp phần làm rõ hơn vị trí, vai trò và chức năng của Quốc hội theo các quy định của Hiến pháp năm 2013.

VỊ TRÍ, VAI TRÒ VÀ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC THEO HIẾN PHÁP NĂM 2013 07/12/2016

Nguyên thủ quốc gia luôn gắn với sự hình thành, duy trì và củng cố quyền lực nhà nước. Cách thức tổ chức quyền lực nhà nước liên quan trực tiếp đến việc hiến định và luật hóa vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của nguyên thủ. Hiến pháp năm 2013 của nước ta đã có những sửa đổi, điều chỉnh về chế định Chủ tịch nước. Bên cạnh việc tiếp tục hoàn thiện tổ chức các cơ quan khác trong bộ máy nhà nước trong quá trình triển khai thi hành Hiến pháp thì việc nghiên cứu, đề xuất các phương hướng, giải pháp phát huy vai trò, trọng trách của Chủ tịch nước là rất cần thiết.

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI 07/12/2016

Giám sát của Quốc hội là việc Quốc hội sử dụng các phương tiện và công cụ của mình để tìm hiểu xem chính sách, pháp luật do Quốc hội ban hành được thực thi như thế nào và các cơ quan nhà nước thực hiện các chức năng, nhiệm vụ luật định ra sao, trên cơ sở đó bảo vệ lợi ích công và lợi ích của cử tri.

NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH PHỦ NĂM 2015 07/12/2016

Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi) được Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 9 ngày 19.6.2015 (sau đây gọi tắt là Luật tổ chức Chính phủ năm 2015) và có hiệu lực từ ngày 01.01.2016. So với Luật tổ chức Chính phủ năm 2001 thì Luật tổ chức Chính phủ 2015 có nhiều điểm mới, thể hiện những tư tưởng đổi mới về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được thể hiện trong Hiến pháp năm 2013, đồng thời có những sửa đổi, bổ sung về vai trò, chức năng của Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cụ thể hóa nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Có thể khái quát những điểm mới của Luật tổ chức Chính phủ năm 2015 ở một số nội dung sau:

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN THEO LUẬT TỔ CHỨC TÒA ÁN NHÂN DÂN NĂM 2014 07/12/2016

Hiến pháp 2013 đã quy định Tòa án nhân dân (TAND) là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp; có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Theo quy định của Hiến pháp, nhiều nội dung quan trọng về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của TAND, về Thẩm phán TAND đã được bổ sung, sửa đổi và được cụ thể hóa trong Luật tổ chức TAND năm 2014, nhằm tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động của TAND xứng tầm là cơ quan được giao thực hiện quyền tư pháp, thực sự là chỗ dựa của nhân dân về công lý, góp phần tích cực vào việc bảo vệ và khôi phục những quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân bị xâm phạm. Các quy định về tổ chức và hoạt động của TAND trong Luật tổ chức TAND năm 2014 cũng là sự thể chế hóa chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng về cải cách tư pháp, đặc biệt là Nghị quyết số 49-NQ/TW, Kết luận số 79-KL/TW, Kết luận số 92-KL/TW, Thông báo số 181-TB/TW của Bộ Chính trị và Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XI. Theo đó, tổ chức và hoạt động của hệ thống TAND đã được thay đổi theo tinh thần cải cách tư pháp nhằm khắc phục những hạn chế, cụ thể như sau:

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆN KIỂM SÁT THEO LUẬT TỔ CHỨC VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN 2014 07/12/2016

Trước yêu cầu thể chế hóa chủ trương cải cách tư pháp của Đảng và cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013 tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân (VKSND), ngày 24.11.2014, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi). Trên cơ sở quy định của Luật, bài viết tập trung giới thiệu tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát.

THỰC QUYỀN CỦA QUỐC HỘI TRONG QUYẾT ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ KINH TẾ - TÀI CHÍNH 07/12/2016

Trong tiến trình đổi mới của đất nước, cùng với việc tăng cường công tác lập pháp, Quốc hội đã chú trọng và chủ động hơn trong việc xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, trong đó có vấn đề kinh tế - tài chính. Đồng thời, Quốc hội đã tiến hành giám sát khá toàn diện việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng được thể chế hóa trong các luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, tài chính, tình hình chấp hành ngân sách nhà nước và thực hiện chính sách tài khóa. Những nhiệm vụ kinh tế - xã hội, những vấn đề tài chính, ngân sách nhà nước được Quốc hội quyết định và giám sát đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả và hiệu lực hoạt động của Quốc hội, góp phần tích cực vào việc kiện toàn bộ máy nhà nước, tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan Quốc hội với các cơ quan hành pháp và tư pháp, nhất là trong việc thảo luận, tìm biện pháp giải quyết các vấn đề bức xúc về kinh tế - xã hội, những vấn đề tài chính, tiền tệ của đất nước.

ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT BẦU CỬ 2015 VÀ KẾT QUẢ CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XIV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016 - 2021 06/12/2016

Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong việc xây dựng Nhà nước nói chung và cơ quan đại diện, cơ quan quyền lực nhà nước từ Trung ương đến địa phương ở nước ta nói riêng. Ngày 25.6.2015, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND số 85/2015/QH13. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng góp phần vào thành công của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

CƠ CẤU, TỔ CHỨC CỦA QUỐC HỘI THEO LUẬT TỔ CHỨC QUỐC HỘI NĂM 2014 06/12/2016

Luật tổ chức Quốc hội là đạo luật đầu tiên trong hệ thống các đạo luật về tổ chức bộ máy nhà nước được sửa đổi kể từ khi Hiến pháp 2013 được thông qua và có hiệu lực thi hành. Việc thông qua Luật tổ chức Quốc hội mới đánh dấu một bước phát triển quan trọng của Quốc hội Việt Nam trong lịch sử lập hiến, vừa cụ thể hóa kịp thời các quy định mới của Hiến pháp 2013 về tổ chức bộ máy nhà nước vừa khắc phục được nhiều hạn chế của Luật tổ chức Quốc hội năm 2001, tạo cơ sở pháp lý phù hợp cho việc nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội nước ta trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Cơ cấu, tổ chức của Quốc hội được quy định trong Luật tổ chức Quốc hội năm 2014 như sau:

Các tin đã đưa ngày:
Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?

Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống