QH nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra 4 dự án luật và kết quả thí điểm chế định Thừa phát lại

26/10/2012
Sáng 26/10, tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ Tư, dưới sự chủ trì của Phó chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn, QH đã nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra 4 dự án Luật gồm: Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi); Luật Thủ đô; Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại.

Dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng không quy định về Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
 
Theo Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật Phòng, chống tham nhũng do Tổng thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh trình bày, Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 đã tạo lập khung pháp lý quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng. Tuy nhiên, qua sơ kết 5 năm triển khai thực hiện, nhiều quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng đã bộc lộ những hạn chế, bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu của công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng.
 
Tiếp tục kế thừa các nội dung còn phù hợp của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005, Dự thảo Luật tập trung sửa đổi, bổ sung những vấn đề lớn như: làm rõ một số quy định trong Luật hiện hành như phạm vi điều chỉnh của Luật; sửa đổi, bổ sung Điều 6 quy định về quyền và nghĩa vụ của công dân trong phòng, chống tham nhũng; sửa đổi, bổ sung một số quy định về công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; một số quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra tham nhũng và biện pháp áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức khi có dấu hiệu tham nhũng…
 
Thẩm tra dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), nhiều ý kiến Ủy ban Tư pháp đồng ý với Tờ trình của Chính phủ là cần sửa đổi toàn diện Luật phòng, chống tham nhũng hiện hành. Nhưng cũng có ý nhiều kiến cho rằng với thời gian chuẩn bị ngắn, Chính phủ chưa tiến hành tổng kết, đánh giá đầy đủ, toàn diện việc thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng trong 6 năm qua, dự án Luật lại chỉ thông qua tại một kỳ họp, với chất lượng dự án và phạm vi những nội dung sửa đổi mà Chính phủ trình Quốc hội lần này khó có thể sửa đổi toàn diện được, vì còn nhiều vấn đề khác cần tiếp tục được nghiên cứu kỹ để sửa đổi toàn diện và quy định cụ thể hơn. Do đó, ý kiến này đề nghị chỉ tập trung sửa đổi một số điều thật sự bức xúc đang gây khó khăn, vướng mắc cho việc thi hành luật và thể chế hóa kịp thời Nghị quyết của Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI.
 
Về một số nội dung cụ thể, Dự thảo Luật không quy định Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Cơ quan soạn thảo cho rằng, việc thành lập, tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng sẽ do Đảng quy định; đồng thời, công tác chỉ đạo phòng, chống tham nhũng của cơ quan này sẽ được thực hiện thông qua các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng. 
 
Ủy ban Tư pháp nhất trí với việc sửa đổi này của Chính phủ và cho rằng hiện nay về tổ chức, hoạt động, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của các tổ chức Đảng từ Trung ương tới cơ sở cũng như của tất cả các đảng viên được điều chỉnh bởi Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn và nghị quyết của các tổ chức cơ sở Đảng. Trong hệ thống pháp luật của Việt Nam, ngoài Điều 4 của Hiến pháp năm 1992 quy định về sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội thì các văn bản quy phạm pháp luật không quy định điều chỉnh về tổ chức, hoạt động đối với các cơ quan, tổ chức của Đảng. Việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị do Đồng chí Tổng Bí thư làm Trưởng Ban theo đúng tinh thần và nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm Ban chấp hành Trung ương Đảng là để bảo đảm sự thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng đối với toàn bộ hệ thống chính trị của Nhà nước ta trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng và tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng sẽ được quy định trong văn kiện của Đảng. 

Quản lý dân cư trong dự thảo Luật Thủ đô: Cần có các giải pháp tổng thể, đồng bộ về lâu dài mới có thể giải quyết được tận gốc vấn đề
 
Theo Tờ trình dự án Luật Thủ đô của dự thảo Luật Thủ đô đã khẳng định vị trí, vai trò của Thủ đô là trung tâm chính trị - hành chính, đồng thời là trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước. Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật tán thành với sự cần thiết ban hành Luật Thủ đô nhằm tạo cơ sở pháp lý và điều kiện thuận lợi hơn cho việc xây dựng, phát triển, quản lý và bảo vệ Thủ đô. Bên cạnh đó, Ủy ban Pháp luật cho rằng, một số tồn tại trong xây dựng, quản lý và phát triển Thủ đô thời gian qua còn có nguyên nhân là do công tác thi hành pháp luật chưa nghiêm, giải phóng mặt bằng chậm, sự gia tăng dân cư cơ học, một số cơ sở sản xuất, kinh doanh, đơn vị sự nghiệp trong nội thành chưa được sắp xếp hợp lý; còn nhiều công trình xây dựng sai phép, không phù hợp với quy hoạch...
 
Về một số nội dung quản lý dân cư được quy định trong dự thảo Luật, Tờ trình cho rằng, tình trạng tăng dân số cơ học quá nhanh ở nội thành trong những năm gần đây là một trong những vấn đề nan giải nhất của Hà Nội do cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội hiện nay không thể đáp ứng được. Nhằm góp phần tháo gỡ khó khăn này, dự thảo Luật Thủ đô đưa ra một số quy định chặt chẽ hơn so với Luật Cư trú hiện hành. Điểm mới quan trọng trong dự thảo Luật chỉnh lý lần này so với dự thảo Luật đã trình QH Khóa XII là bổ sung quy định các biện pháp về kinh tế - kỹ thuật bên cạnh biện pháp hành chính nhằm giảm tải việc tập trung dân cư quá đông trong khu vực nội thành.
 
Ủy ban thẩm tra nhận thấy, việc quy định điều kiện đăng ký nhập hộ khẩu vào nội thành Hà Nội chặt chẽ hơn đối với một số đối tượng tuy chưa phải là giải pháp tối ưu để quản lý dân cư nhưng cũng là một trong những giải pháp cần thiết kết hợp với các giải pháp khác nhằm giãn bớt số lượng dân cư thường trú trong nội thành. Về lâu dài, cần phải có các giải pháp tổng thể, đồng bộ về KT - XH, quy hoạch mới có thể giải quyết được tận gốc vấn đề này. 
 
Điểm tắc nghẽn chủ yếu trong hoạt động KH - CN hiện nay chính là cơ chế tài chính
 
Tờ trình dự án Luật Khoa học và công nghệ (sửa đổi) do Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Nguyễn Quân trình bày nhận định, để tiếp tục khẳng định phát triển khoa học - công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt để phát triển đất nước nhanh và bền vững; khắc phục tồn tại, hạn chế trong thời gian qua; phát huy và tận dụng mọi cơ hội trong và ngoài nước để tăng cường tiềm lực KH- CN đáp ứng mục tiêu đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 thì việc sửa đổi Luật Khoa học và công nghệ là hết sức cần thiết.

Báo cáo thẩm tra dự án Luật Khoa học và công nghệ (sửa đổi), Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường nhất trí với những căn cứ khẳng định về sự cần thiết sửa đổi Luật KH- CN (năm 2000) như đã nêu trong Tờ trình của Chính phủ và nhấn mạnh thêm việc sửa đổi Luật Khoa học và công nghệ lần này còn nhằm đáp ứng đòi hỏi của quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế từ chiều rộng sang chiều sâu dựa vào việc áp dụng các thành tựu KH- CN.

Tuy nhiên, về nội dung các tổ chức khoa học và công nghệ được quy định trong dự thảo Luật, Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường đề nghị cần phải quy định rõ hơn trong dự thảo Luật hệ thống các tổ chức KH - CN ở Việt Nam, làm cơ sở cho việc quy hoạch phát triển KH - CN theo hướng gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu và ứng dụng, giữa nghiên cứu và đào tạo, giữa hoạt động KH - CN, sản suất và kinh doanh, khắc phục tính phân tán, dàn trải hiện nay.  

Về doanh nghiệp khoa học và công nghệ, Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường đề nghị Ban soạn thảo quy định cụ thể hơn về điều kiện công nhận doanh nghiệp KH - CN, về các hoạt động KH -CN mà doanh nghiệp KH - CN được hưởng ưu đãi; đặc biệt là về cơ chế để khuyến khích tất cả các doanh nghiệp ứng dụng nghiên cứu KH - CN trong sản xuất, kinh doanh.
 
Có nên thu thuế đối với thu nhập từ đầu tư chứng khoán?

Theo tờ trình của dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, để kịp thời khắc phục những bất cập của Luật Thuế thu nhập cá nhân hiện hành, bảo đảm đơn giản hoá chính sách, đáp ứng yêu cầu về cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hoá công tác quản lý thuế thì việc sửa đổi Luật là cần thiết. Báo cáo thẩm tra cũng cho thấy, việc sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân  lần này chỉ nên tập trung vào những vấn đề thực sự bức xúc, không phù hợp với thực tiễn và một số vấn đề mới nảy sinh cần phải điều chỉnh.
 
Về mức giảm trừ gia cảnh được quy định trong dự thảo Luật, đa số ý kiến trong Ủy ban thẩm tra tán thành với mức giảm trừ gia cảnh (GTGC) như quy định của dự thảo Luật, tuy nhiên, việc nâng mức GTGC lên như quy định trong dự thảo Luật sẽ dẫn đến một số hệ quả làm thay đổi mục tiêu ban đầu của Luật Thế thu nhập cá nhân đã được Quốc hội Khóa XII thông qua và ảnh hưởng không nhỏ tới nguồn thu ngân sách nhà nước.
 
Về thu nhập chịu thuế và thu nhập không chịu thuế, đa số ý kiến trong Ủy ban thẩm tra cho rằng, cần thiết phải thu thuế đối với thu nhập từ đầu tư chứng khoán vì về nguyên tắc, có thu nhập từ đầu tư thì phải thực hiện nghĩa vụ thuế bình đẳng như mọi khoản thu nhập khác song việc nộp thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư chứng khoán phải đúng bản chất là có thu nhập mới tính thuế. Tuy nhiên, có ý kiến trong Ủy ban Tài chính và Ngân sách cho rằng, không nên thu thuế đối với thu nhập từ đầu tư chứng khoán nhằm khuyến khích hoạt động này, đặc biệt trong bối cảnh thị trường chứng khoán đang gặp khó khăn nhằm phát triển thị trường này thành một kênh huy động vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

Hoạt động Thừa phát lại đã bước đầu đem lại hiệu quả KT- XH

Báo cáo tổng kết thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 24/2008/QH12 của Chính phủ cho thấy, mặc dù thời gian thí điểm chưa dài, nhưng hoạt động của các văn phòng Thừa phát lại đã thu được kết quả khả quan, được xã hội, người dân đón nhận tích cực.

Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tư pháp cơ bản tán thành với đánh giá của Chính phủ về kết quả thực hiện thí điểm. Hoạt động Thừa phát lại đã xác định được vị trí của mình trong đời sống xã hội, tạo lập một nghề mới về cung cấp dịch vụ pháp lý, dịch vụ hành chính - tư pháp. Hoạt động này đã bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội như giảm tải nhân lực, thời gian và chi phí, bảo đảm các hoạt động tư pháp được nhanh hơn, đúng pháp luật, hạn chế tình trạng quá tải trong công việc của các cơ quan Tòa án và Thi hành án dân sự. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, ngoài những nội dung như Báo cáo của Chính phủ đã nêu, quá trình thực hiện thí điểm còn những vấn đề cần được đánh giá, phân tích sâu sắc hơn nữa cả về mặt khách quan và chủ quan để rút kinh nghiệm trong thời gian tới. 
 
+Chiều cùng ngày, QH thảo luận ở tổ về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; về công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; về công tác thi hành án; Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2012. 

Hà An
Nguồn tin: daibieunhandan.vn


Các tin đã đưa ngày:
Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?

Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống