Thông báo mời chào giá cạnh tranh rút gọn gói thầu in tái bản lần 01 sách “Pháp luật phòng, chống tham nhũng - Những vấn đề lý luận và thực tiễn” 30/05/2018

Gói thầu: in tái bản lần 01 sách trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Viện Nghiên cứu lập pháp và Quỹ Rosa Luxemburg (CHLB Đức) năm 2018, hai Cơ quan dự kiến tổ chức tiến hành in tái bản lần 01 cuốn sách chuyên khảo (nguồn kinh phí: Quỹ Rosa tài trợ) với chủ đề: “Pháp luật phòng chống tham nhũng – Những vấn đề lý luận và thực tiễn”.

Nghị quyết số 497 /NQ-UBTVQH14 ngày 19 tháng 4 năm 2018 19/04/2018

Nghị quyết về Định hướng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện trong các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội (giai đoạn 2018-2021)

Điều chỉnh thời hạn đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2019 01/02/2018

Ngày 29/12/2017, Viện Nghiên cứu lập pháp có Công văn số 349/VNCLP-QLKH về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2019 (sau đây gọi là nhiệm vụ), theo đó, thời hạn nộp hồ sơ đề xuất nhiệm vụ là trước 17h00 ngày 31/01/2018. Căn cứ theo tình hình thực tế, Viện Nghiên cứu lập pháp xin trân trọng thông báo điều chỉnh lại thời hạn nộp đăng ký nhiệm vụ khoa học năm 2019 đến ngày 13/02/2018.

Hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ dự kiến thực hiện từ năm 2018 12/01/2018

Căn cứ đề xuất Nhiệm vụ khoa học và công nghệ (nhiệm vụ) của các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội, qua rà soát, trên cơ sở tiếp thu ý kiến của Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ, ý kiến của Hội đồng khoa học của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Viện Nghiên cứu lập pháp đã ban hành Quyết định số 02/QĐ-VNCLP và Quyết định số 03/QĐ-VNCLP ngày 05/01/2018 phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học cấp Bộ và cấp Cơ sở năm 2018. Viện Nghiên cứu lập pháp trân trọng đề nghị Quý cơ quan/đơn vị căn cứ vào Danh mục nhiệm vụ khoa học cấp Bộ, cấp Cơ sở đã được phê duyệt (được gửi kèm Công văn này) xem xét cử cán bộ có nhu cầu, năng lực nghiên cứu chuẩn bị hồ sơ đăng ký Nhiệm vụ...

Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học cấp Bộ thực hiện từ năm 2018 09/01/2018

Phê duyệt Danh mục ba mươi ba (33) nhiệm vụ khoa học cấp Bộ năm 2018 để triển khai thực hiện trong các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội...

Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học cấp Cơ sở thực hiện năm 2018 09/01/2018

Phê duyệt Danh mục mười chín (19) nhiệm vụ khoa học cấp Cơ sở năm 2018 để triển khai thực hiện trong các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội...

Đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2019 02/01/2018

Trên cơ sở Công văn số 4208/BKHCN-KHTC ngày 14/12/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2019, để xây dựng Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2019 trong các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội, Viện Nghiên cứu lập pháp trân trọng đề nghị Quý cơ quan, đơn vị trên cơ sở căn cứ vào Cương lĩnh, nghị quyết của Đảng, Luật Khoa học và công nghệ, các văn bản pháp luật có liên quan; nhu cầu nghiên cứu khoa học của cơ quan, đơn vị mình đề xuất nhiệm vụ khoa học cấp bộ, cấp cơ sở năm 2019.

Thông báo mời chào giá cạnh tranh rút gọn in sách “Pháp luật phòng, chống tham nhũng - Những vấn đề lý luận và thực tiễn” 27/10/2017

Gói thầu: in sách trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Viện Nghiên cứu lập pháp và Quỹ Rosa Luxemburg (CHLB Đức) năm 2017, hai Cơ quan dự kiến tổ chức tiến hành biên soạn và in ấn 01 cuốn sách chuyên khảo (nguồn kinh phí: Quỹ Rosa tài trợ) với chủ đề: “Pháp luật phòng chống tham nhũng – Những vấn đề lý luận và thực tiễn”.

Viện nghiên cứu lập pháp tổ chức Lễ công bố Nghị quyết 407a/2017/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về thí điểm thực hiện một số chế độ áp dụng đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Viện nghiên cứu lập pháp 25/08/2017

Ngày 22/8/2017, Viện nghiên cứu lập pháp đã tổ chức Lễ công bố Nghị quyết 407a/2017/UBTVQH14 ngày 11/7/2017 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về thí điểm thực hiện một số chế độ áp dụng đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Viện nghiên cứu lập pháp. TS. Nguyễn Đình Quyền, Viện trưởng Viện nghiên cứu lập pháp, PGS.TS. Hoàng Văn Tú, Phó Viện trưởng, TS. Đặng Xuân Phương, Phó Viện trưởng và TS. Trần Văn Thuân, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Viện nghiên cứu lập pháp đồng chủ trì Lễ công bố. Tham dự có đại diện khách mời đến từ Công đoàn Văn phòng Quốc hội, Vụ Kế hoạch - Tài chính và đông đảo công chức, viên chức, người lao động của Viện nghiên cứu lập pháp.

Các tin đã đưa ngày:
Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?Quốc hội kỳ 3, khóa XIII