Lễ công bố Nghị quyết thành lập Hội đồng khoa học của Uỷ ban thường vụ Quốc hội nhiệm kỳ 2016 – 2021 và phiên họp thứ nhất của Hội đồng khoa học

14/03/2017

        

      Chiều ngày 13.3.2017, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội đã diễn ra Lễ công bố Nghị quyết số 349/NQ-UBTVQH14 ngày 28.2.2017 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc thành lập Hội đồng khoa học của Uỷ ban thường vụ Quốc hội nhiệm kỳ 2016 – 2021.
       Theo Nghị quyết số 349/NQ-UBTVQH14, Hội đồng khoa học của Uỷ ban thường vụ Quốc hội gồm 21 thành viên là các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ đã và đang làm việc trong các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội. Hội đồng có nhiệm vụ giúp Ủy ban thường vụ Quốc hội trong việc chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ; điều hòa, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội.
       Hội đồng khoa học có Thường trực Hội đồng, gồm: TS. Uông Chu Lưu, Phó chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng; TS. Nguyễn Đình Quyền, Viện trưởng Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng; TSKH. Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội, Phó chủ tịch Hội đồng và các Ủy viên khác do Chủ tịch Hội đồng quyết định. Thường trực Hội đồng có nhiệm vụ giải quyết các công việc có liên quan giữa các phiên họp của Hội đồng. Các thành viên thường trực Hội đồng thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng hoặc một Phó Chủ tịch Hội đồng được Chủ tịch Hội đồng ủy quyền.
       Phát biểu chỉ đạo công tác của Hội đồng, TS. Uông Chu Lưu khẳng định hoạt động nghiên cứu có vai trò đặc biệt quan trọng, làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn về những vấn đề mà Quốc hội xem xét, thảo luận, quyết định. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội và Uỷ ban thường vụ Quốc hội. Đồng chí mong rằng các thành viên của Hội đồng nhận thức rõ vinh dự cũng như trách nhiệm của mình, đồng thời bày tỏ tin tưởng các nhà khoa học sẽ đóng góp hiệu quả cho công tác nghiên cứu khoa học của nước nhà.
       
Ngay sau lễ công bố Nghị quyết, TS. Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng khoa học đã chủ trì phiên họp thứ nhất Hội đồng khoa học để cho ý kiến về danh mục nhiệm vụ khoa học 2017 - 2018, định hướng nhiệm vụ khoa học 2018 – 2019. Dự kiến danh mục nhiệm vụ khoa học cấp bộ năm 2017 - 2018 có 35 đề tài; cấp cơ sở năm 2017 có 35 đề tài. Các thành viên đã thảo luận về nguyên tắc xây dựng danh mục, kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học, xét duyệt đề tài, đồng thời góp ý về dự kiến danh mục đề tài. Tiếp thu ý kiến các thành viên Hội đồng, Viện Nghiên cứu lập pháp có trách nhiệm rà soát lại danh mục nhiệm vụ khoa học năm 2017 -2018 để làm cơ sở cho Hội đồng cho ý kiến vào phiên họp lần sau trước khi quyết định danh mục chính thức.

Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?Quốc hội kỳ 3, khóa XIII