Công bố danh mục nhiệm vụ khoa học năm 2017

17/04/2017

Danh mục nhiêm vụ khoa học cấp Bộ và Cơ Sở năm 2017 để triển khai thực hiện trong các cơ quan của Quốc hội, của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội (phụ lục danh mục chi tiết đính kèm)

1. Quyết định số 133/QĐ-VNCLP ngày 17/04/2017 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học cấp Cơ Sở năm 2017.

2. Quyết định số 134/QĐ-VNCLP ngày 17/04/2017 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học cấp Bộ năm 2017.

Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?Quốc hội kỳ 3, khóa XIII