Thông báo về việc đăng ký nhiệm vụ khoa học năm 2017 và lưu ý thời hạn nộp hồ sơ

31/05/2017
ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
VIỆN NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Số: 159/VNCLP-QLKH
V/v đăng ký nhiệm vụ khoa học năm 2017 và lưu ý thời hạn nộp hồ sơ
Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2017

 

           Kính gửi:  - Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội;

                          - Các cơ quan thuộc Uỷ ban thường vụ Quốc hội;
                          - Văn phòng Quốc hội;
                          - Các đơn vị thuộc VPQH, Viện Nghiên cứu lập pháp.
                                 
Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ, Nghị quyết số 887/NQ-UBTVQH12 ngày 5/3/2010 của UBTVQH, trên cơ sở Danh mục nhiệm vụ khoa học cấp Cơ sở và cấp Bộ năm 2017 (được phê duyệt theo các Quyết định số 133 và 134/QĐ-VNCLP ngày 17/4/2017 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp) đã gửi đến Quý cơ quan, đơn vị và công bố trên Cổng thông tin điện tử Viện Nghiên cứu lập pháp (www.vnclp.gov.vn), trân trọng đề nghị Quý cơ quan, đơn vị, cá nhân hữu quan hoàn thiện hồ sơ đăng ký làm Chủ nhiệm đề tài với nội dung sau đây:
1. Đơn đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ (mẫu 03-QLKH).
2. Thuyết minh nhiệm vụ khoa học (mẫu 02-QLKH)
3. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm và lý lịch khoa học của các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học theo mẫu 01-QLKH (gửi kèm theo Công văn này).
Hồ sơ đăng ký đề tài cấp Bộ sao thành 08 bản cùng với bản gốc niêm phong; hồ sơ đăng ký đề tài cấp cơ sở sao thành 06 bản cùng với bản gốc niêm phong gửi về Viện Nghiên cứu lập pháp trước ngày 07/6/2017theo địa chỉ:Ban Quản lý khoa học, Viện Nghiên cứu lập pháp, số 37 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội, Điện thoại: 080.45534, Fax: 080.48582.
Sau khi nhận được hồ sơ, Viện Nghiên cứu lập pháp sẽ thành lập hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học theo quy định hiện hành. Trường hợp có nhiều hồ sơ đăng ký cùng một nhiệm vụ khoa học mà có số điểm bằng nhau thì cơ quan, đơn vị, cá nhân đề xuất nhiệm vụ khoa học sẽ được ưu tiên tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ khoa học đó.
Viện Nghiên cứu lập pháp trân trọng thông báo./.
Nơi nhận:
- Như  trên;
- PCT QH Uông Chu Lưu (để b/c);
- Các thành viên Hội đồng KH UBTVQH;
- Trung tâm Tin học, VPQH (để đăng E-Office);
- Cổng thông tin điện tử Viện NCLP;
- Lưu: Ban QLKH, VT-VP.
- Epas: 40884
 
VIỆN TRƯỞNG
(đã ký)
 
 
 
Nguyễn Đình Quyền
Các tin đã đưa ngày:
Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?Quốc hội kỳ 3, khóa XIII