Thông báo về việc điều chỉnh thời hạn đề xuất nhiệm vụ khoa học năm 2018

05/06/2017

 

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
VIỆN NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Số: 167/VNCLP-QLKH
Về việc điều chỉnh thời hạn đề xuất
nhiệm vụ khoa học năm 2018
 
      Hà Nội, ngày 05  tháng 6  năm 2017
Kính gửi: - Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội,
                         - Các cơ quan thuộc Uỷ ban thường vụ Quốc hội,
                         - Văn phòng Quốc hội,
                         - Các đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội, Viện Nghiên cứu lập pháp
 
Ngày 26/4/2017, Viện Nghiên cứu lập pháp có Công văn số 122/VNCLP-QLKH về đề xuất nhiệm vụ khoa học năm 2018 (sau đây gọi là nhiệm vụ). Tuy nhiên, thời hạn đề xuất nhiệm vụ theo Công văn nêu trên lại diễn ra trong thời gian kỳ họp thứ 3 Quốc hội khoá XIV. Để đáp ứng được nhu cầu nghiên cứu khoa học trong các cơ quan của Quốc hội, Viện Nghiên cứu lập pháp điều chỉnh lại thời hạn nộp đăng ký nhiệm vụ khoa học đến ngày 16/6/2017. Kính đề nghị Quý cơ quan, đơn vị, cá nhân có nhu cầu đăng ký chuẩn bị hồ sơ đề xuất nhiệm vụ khoa học, gồm:
- Công văn đề xuất nhiệm vụ;          
- Thuyết minh nhiệm vụ khoa học (kèm theo Mẫu 02 – QLKH);
- Lý lịch khoa học của cá nhân dự kiến làm Chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học (kèm theo Mẫu 01 – QLKH).
Hồ sơ đề xuất xin gửi về Viện Nghiên cứu lập pháp trước 17h00 ngày 16/6/2017 theo địa chỉ: Phòng Kế hoạch – Tổng hợp, Ban Quản lý khoa học, Viện Nghiên cứu lập pháp, 37 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội, ĐT: 080.45534. Fax: 080.48582.
Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan, đơn vị./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- PCT QH Uông Chu Lưu (để b/c);
- Các đ/c Lãnh đạo Viện (để biết);
- Các thành viên Hội đồng khoa học UBTVQH;
- Trung tâm Tin học – VPQH (để phối hợp đăng lên mục thông báo VPQH);
- Đăng E-Office; Cổng thông tin điện tử VNCLP;
- Lưu: Ban QLKH, VT-VP.
- Epas: 42511
VIỆN TRƯỞNG
 
 Đã ký
 
 
 
 
TS. Nguyễn Đình Quyền
Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?

Quốc hội kỳ 3, khóa XIII