Đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2019

02/01/2018
UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
VIỆN NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Số: 349/VNCLP-QLKH
Về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2019
      Hà Nội, ngày 29  tháng 12  năm 2017
        Kính gửi: - Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội,
                         - Các cơ quan thuộc Uỷ ban thường vụ Quốc hội,
                         - Văn phòng Quốc hội,
                         - Các đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội, Viện Nghiên cứu lập pháp

Trên cơ sở Công văn số 4208/BKHCN-KHTC ngày 14/12/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2019, để xây dựng Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2019 trong các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội, Viện Nghiên cứu lập pháp trân trọng đề nghị Quý cơ quan, đơn vị trên cơ sở căn cứ vào Cương lĩnh, nghị quyết của Đảng, Luật Khoa học và công nghệ, các văn bản pháp luật có liên quan;  nhu cầu nghiên cứu khoa học của cơ quan, đơn vị mình đề xuất nhiệm vụ khoa học cấp bộ, cấp cơ sở năm 2019. Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ KH&CN gồm:

1- Công văn đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ (theo mẫu tại Phụ lục I gửi kèm Công văn này);

2- Phiếu đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ (theo mẫu tại Phụ lục II gửi kèm Công văn này).

Ghi chú: Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ (niêm phong) đề nghị gửi về Viện Nghiên cứu lập pháp trước 17h00 thứ tư, ngày 31/01/2018 theo địa chỉ: Phòng Kế hoạch-Tổng hợp, Ban Quản lý khoa học, Viện Nghiên cứu lập pháp, số 37 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội, ĐT: 080.45534, Fax: 080.48582. Ngoài ra, các file điện tử của các tài liệu trên xin gửi về theo địa chỉ email: nguyenyennga@qh.gov.vn

Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Quý Cơ quan, đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như  kính gửi ;

- Đ/c Uông Chu Lưu-Phó CTQH (để b/c);

- Các thành viên Hội đồng khoa học của UBTVQH;

- Ban QLKH (để thực hiện);

- Lưu: Ban QLKH, VT VNCLP.

- Đăng: Cổng thông tin điện tử Viện NCLP;

  E-Office;

Epas: 101034

VIỆN TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

TS. Nguyễn Đình Quyền

 

Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?

Quốc hội kỳ 3, khóa XIII