Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học cấp Cơ sở thực hiện năm 2018

09/01/2018
UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
VIỆN NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 03/QĐ-VNCLP
Hà Nội, ngày 05  tháng 01  năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học cấp Cơ sở thực hiện năm 2018

 

VIỆN TRƯỞNG VIỆN NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP 

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị quyết số 1050/2015/UBTVQH12 ngày 9/10/2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu lập pháp;

Căn cứ Nghị quyết số 887/NQ/2010/UBTVQH12 ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế quản lý khoa học trong các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội;

Căn cứ ý kiến của Hội đồng khoa học của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và kiến nghị của Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Quản lý khoa học,

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Phê duyệt Danh mục mười chín (19) nhiệm vụ khoa học cấp Cơ sở năm 2018 để triển khai thực hiện trong các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội(phụ lục danh mục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Giao Ban Quản lý khoa học chủ trì, phối hợp với Văn phòng Viện Nghiên cứu lập pháp và các đơn vị có liên quan thông báo danh mục nhiệm vụ nêu tại Điều 1; tổ chức các Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp các nhiệm vụ để đánh giá hồ sơ đăng ký tham gia; tổ chức thẩm định dự toán kinh phí các nhiệm vụ, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định hiện hành.

Điều 3. Trưởng Ban Quản lý khoa học, Chánh Văn phòng Viện Nghiên cứu lập pháp và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Đ/c Uông Chu Lưu, PCTQH, Chủ tịch HĐKH

của UBTVQH (để báo cáo);

- Các thành viên HĐKH của UBTVQH (để biết);

- Bộ KH - CN (để báo cáo);

- Văn phòng Quốc hội (để phối hợp);

- Lưu: VT & Ban QLKH. 

E-pas: 1457

VIỆN TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Đình Quyền

 

Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?

Quốc hội kỳ 3, khóa XIII