Hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ dự kiến thực hiện từ năm 2018

12/01/2018
UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
VIỆN NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03/VNCLP-QLKH
V/v nộp hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ dự kiến thực hiện từ  năm 2018

Hà Nội, ngày 05  tháng 01  năm 2018
        Kính gửi: - Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội;
                         - Các cơ quan thuộc Uỷ ban thường vụ Quốc hội;
                         - Văn phòng Quốc hội;
                         - Các đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội, Viện Nghiên cứu lập pháp;
                         - Các Đoàn Đại biểu Quốc hội.   

Căn cứ đề xuất Nhiệm vụ khoa học và công nghệ (nhiệm vụ) của các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội, qua rà soát, trên cơ sở tiếp thu ý kiến của Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ, ý kiến của Hội đồng khoa học của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Viện Nghiên cứu lập pháp đã ban hành Quyết định số 02/QĐ-VNCLP và Quyết định số 03/QĐ-VNCLP ngày 05/01/2018 phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học cấp Bộ và cấp Cơ sở năm 2018. Viện Nghiên cứu lập pháp trân trọng đề nghị Quý cơ quan/đơn vị căn cứ vào Danh mục nhiệm vụ khoa học cấp Bộ, cấp Cơ sở đã được phê duyệt (được gửi kèm Công văn này) xem xét cử cán bộ có nhu cầu, năng lực nghiên cứu chuẩn bị hồ sơ đăng ký Nhiệm vụ. Hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ gồm:

1 - Đơn đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ (mẫu biểu B1-1-ĐON);

2 - Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn (mẫu biểu B1-2b-TMĐTXH) hoặc Thuyết minh đề án khoa học (mẫu biểu B1-2d-TMĐA);

3 - Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm và lý lịch khoa học của các thành viên tham gia thực hiện nhiệm vụ khoa học (mẫu biểu B1-4-LLCN);

4 - Giấy xác nhận phối hợp thực hiện nhiệm vụ KH&CN (đối với các nhiệm vụ khoa học có phối hợp nghiên cứu với các cơ quan bên ngoài) (Biểu B1-5-PHNC).

Hồ sơ đăng ký Nhiệm vụ cấp Bộ sao thành 08 bản cùng với bản gốc niêm phong; hồ sơ đăng ký Nhiệm vụ cấp Cơ sở sao thành 06 bản cùng với bản gốc niêm phong gửi về Viện Nghiên cứu lập pháp trước 17h00 ngày 12/02/2018 theo địa chỉ: Ban Quản lý khoa học, Viện Nghiên cứu lập pháp, số 37 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội, Điện thoại: 080.45534, Fax: 080.48582. 

Viện Nghiên cứu lập pháp xin trân trọng thông báo./.


Nơi nhận:

Như kính gửi;

- Đ/c Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch HĐKH của UBTVQH (để b/c);

- Các thành viên HĐKH của UBTVQH;

- Văn phòng Viện NCLP;

- Cổng thông tin điện tử VNCLP, E-office;   

- Lưu: VT, Ban QLKH.

- E-pas: 1482 

VIỆN TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

TS. Nguyễn Đình Quyền

Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?

Quốc hội kỳ 3, khóa XIII