Nghị quyết số 497 /NQ-UBTVQH14 ngày 19 tháng 4 năm 2018

19/04/2018
UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Số: 497 /NQ-UBTVQH14
      Hà Nội, ngày 19  tháng 04  năm 2018

 NGHỊ QUYẾT  

về Định hướng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện trong các cơ quan

của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội (giai đoạn 2018-2021) 

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;

Căn cứ Luật Khoa học và công nghệ số 29/2013/QH13;

Căn cứ Nghị quyết số 1075/2015/UBTVQH13 ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị quyết số 1050/2015/UBTVQH13 ngày 09 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu lập pháp;

Căn cứ Nghị quyết số 887/2010/UBTVQH12 ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế quản lý khoa học trong các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội;

Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp tại Tờ trình số 85/TTr-VNCLP-QLKH ngày 02 tháng 4 năm 2018 về Định hướng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện trong các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội giai đoạn 2018-2021, 

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Phê duyệt Định hướng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện trong các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội giai đoạn 2018-2021 với các nội dung cụ thể:

1.  Những vấn đề lý luận và thực tiễn về hoàn thiện tổ chức bộ máy nhà nước (trọng tâm là Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bộ máy giúp việc của Quốc hội…) theo Cương lĩnh, Nghị quyết của Đảng, Hiến pháp năm 2013;

2.  Những vấn đề lý luận và thực tiễn về tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật phục vụ xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong điều kiện hội nhập quốc tế (về phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế hợp tác xã; vai trò của Nhà nước, thị trường và xã hội; về xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ trong bối cảnh hội nhập; về cách mạng công nghiệp 4.0…);

3.  Những vấn đề lý luận và thực tiễn hoàn thiện pháp luật để tiếp tục thể chế hóa Cương lĩnh, Nghị quyết của Đảng và Hiến pháp năm 2013 về tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân;

4.  Kiểm soát quyền lực trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là phương thức kiểm soát trực tiếp từ phía các cơ quan dân cử, đại biểu dân cử;

5.  Những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trong việc tiếp tục cải tiến, đổi mới hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội gắn với việc thực hiện nhiệm vụ lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của Quốc hội; những nội dung khác mang tính thời sự, mới xuất hiện đặt ra trong thực tiễn tổ chức và hoạt động của Quốc hội mà xét thấy cần thiết phải được nghiên cứu, giải quyết ở góc độ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Điều 2.

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Hội đồng khoa học của UBTVQH;

- Các vụ, đơn vị thuộc VPQH, Viện NCLP;

- Lưu: HC, Viện NCLP.

E-pas: 29337

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 Nguyễn Thị Kim Ngân

 

Các tin đã đưa ngày:
Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?

Quốc hội kỳ 3, khóa XIII