Nghiệm thu chính thức đề tài cấp Bộ: “Hoàn thiện các quy định pháp luật về tiêu chuẩn, thẩm quyền, thủ tục phân loại đơn vị hành chính theo quy định của Hiến pháp năm 2013, Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015”

14/09/2018

Ngày 14/9/2018, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, Viện NCLP tổ chức nghiệm thu chính thức đề tài cấp Bộ: “Hoàn thiện các quy định pháp luật về tiêu chuẩn, thẩm quyền, thủ tục phân loại đơn vị hành chính theo quy định của Hiến pháp năm 2013, Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015” do PGS.TS. Lê Minh Thông, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội làm chủ nhiệm. Hội đồng khoa học do TS. Nguyễn Đình Quyền, nguyên Viện trưởng Viện NCLP làm Chủ tịch. Hội đồng nghiệm thu đã nhất trí đánh giá kết quả nghiên cứu của đề tài đạt loại xuất sắc với tỷ lệ số phiếu 5/5.

Đề tài đã luận giải được sự cần thiết phải phân loại đơn vị hành chính, khái quát được những nội dung, đặc điểm của pháp luật về tiêu chuẩn, thẩm quyền, thủ tục phân loại đơn vị hành chính, các nguyên tắc trong hoạt động phân loại đơn vị hành chính, đồng thời đã khái quát được pháp luật của một của một số quốc gia trên thế giới về phân loại đơn vị hành chính và rút ra những kết luận có giá trị tham khảo cho Việt Nam.

Đề tài đã tập trung phân tích, đánh giá thực trạng quy định pháp luật và thi hành pháp luật về tiêu chuẩn, thẩm quyền, thủ tục đơn vị hành chính ở nước ta giai đoạn từ năm 2003 đến nay. Đặc biệt, đề tài đã chỉ ra những điểm tích cực, bất cập, hạn chế của quy định pháp luật về tiêu chí dân số, diện tích tự nhiên, tiêu chí đơn vị hành chính trực thuộc, trình độ phát triển kinh tế - xã hội, các tiêu chí đặc thù; về thẩm quyền, thủ tục phân loại đơn vị hành chính; cách thức tính điểm trong phân loại đơn vị hành chính. Những quan điểm được đưa ra trong đề tài có tính khách quan, xác thực và phù hợp với thực tiễn trên cơ sở những minh chứng cụ thể, đáng tin cậy.

Trên cơ sở nhận thức lý luận và đánh giá thực trạng, đề tài đã đưa ra một số định hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật về tiêu chuẩn, thẩm quyền, thủ tục phân loại đơn vị hành chính phù hợp với Hiến pháp năm 2013, Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 ở Việt Nam hiện nay. Đề tài cho rằng cần hoàn thiện quy định pháp luật về tiêu chuẩn, thẩm quyền, thủ tục đơn vị hành chính gắn với mục tiêu phát triển, nâng cao chất lượng đơn vị hành chính; gắn với chủ trương sắp xếp lại đơn vị hành chính và nâng cao trách nhiệm, nội lực của đơn vị hành chính, tạo đòn bẩy cạnh tranh giữa các đơn vị hành chính. Đề tài đã đưa ra các kiến nghị cụ thể nhằm sửa đổi, bổ sung một số quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 như bổ sung các quy định cụ thể về phân loại đơn vị hành chính, bảo đảm tính tự chủ của chính quyền địa phương; tiêu chí phân loại, phương pháp phân loại, trình tự, thủ tục phân loại đơn vị hành chính.

Trung tâm Thông tin khoa học lập pháp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin đã đưa ngày:
Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?

Quốc hội kỳ 3, khóa XIII