Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: "Lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ các chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn: Những vấn đề lý luận và thực tiễn"

24/09/2018

Ngày 21/9/2018, Viện Nghiên cứu lập pháp đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: “Lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ các chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn: Những vấn đề lý luận và thực tiễn” do ThS. Trần Thị Thúy, chuyên viên Thư viện Quốc hội làm Chủ nhiệm. Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài do TS. Lê Hải Đường, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp làm Chủ tịch.

Đề tài được kết cấu thành 3 chương. Chương 1 nghiên cứu một số vấn đề lý luận và pháp lý về hoạt động lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm. Trong chương này, đề tài đã đưa ra khái niệm; nêu đặc điểm; phân tích vị trí, vai trò của của hoạt động lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm trong hoạt động giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân; đối tượng, tiêu chí, quy trình, cách thức tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm; điều kiện bảo đảm các hoạt động lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm; cơ sở pháp lý của hoạt động lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm.

Chương 2 đề tài đã đánh giá thực trạng lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu, phê chuẩn ở Việt Nam. Đề tài nhận định, pháp luật Việt nam đã có đầy đủ các quy định về bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu, phê chuẩn. Tuy nhiên, nghiên cứu lịch sử hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân thì bỏ phiếu tín nhiệm chưa bao giờ được tiến hành đối với những người giữ chức danh do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là các quy định của pháp luật về bỏ phiếu tín nhiệm chưa khả thi, chưa phù hợp với thực tế; thực tiễn kinh nghiệm tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm chưa có; tỷ lệ đại biểu dân cử kiêm nhiệm cao, đại biểu làm việc tại cơ quan hành pháp khá nhiều; mối quan hệ giữa sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng về công tác cán bộ và việc phát huy vai trò chủ động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân trong công tác bỏ phiếu tín nhiệm chưa thật sự rõ….

Bên cạnh đó đề tài cho rằng, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về lấy phiếu tín nhiệm đã được Quốc hội ban hành và hoàn thiện từng bước. Trên cơ sở quy định của pháp luật, Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp đã hai lần tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội và Hội đồng nhân dân bầu, phê chuẩn. Tuy nhiên, kết quả hai lần lấy phiếu tín nhiệm vẫn bị đánh giá là chưa thực sự khách quan; các đại biểu dân cử chưa thực sự bám sát quy định pháp luật trong đánh giá mức độ tín nhiệm; việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm còn bất cập, gây tốn kém về thời gian, công sức, tiền bạc. Nguyên nhân của hạn chế này xuất phát từ các quy định của pháp luật chưa hợp lý, thiếu tính khả thi; đại biểu dân cử hoạt động không chuyên trách chiếm tỷ lệ cao, số lượng người làm trong cơ quan hành pháp còn nhiều, …

Trên cơ sở nghiên cứu về lý luận và thực tiễn, chương 3 đã đưa ra 6 quan điểm, 4 giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với những chức danh do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu, phê chuẩn. Việc đổi mới hoạt động lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm cần được thực hiện dựa trên sáu quan điểm sau: tiếp tục thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng; thể chế hóa kịp thời, đầy đủ nội dung của Hiến pháp năm 2013; đảm bảo quan điểm kế thừa, phát triển các điểm hợp lý, đúng đắn, hiệu quả, khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong thực tiễn; lấy đại biểu dân cử làm trung tâm; cần tính tới sự phù hợp với đặc điểm của hệ thống chính trị nước ta; tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm của các nước.Về giải pháp, đề tài cho rằng cần hoàn thiện pháp luật về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm; nâng cao nhận thức, ý thức, động lực trong công tác lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm; huy động sự tham gia của nhân dân nhằm nâng cao hiệu quả của công tác này.

Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đã thảo luận và đánh giá đề tài được nghiên cứu công phu, nghiêm túc, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn. Tuy còn một số hạn chế nhưng không ảnh hưởng lớn đến thành công của đề tài. Hội đồng nhất trí đánh giá nghiệm thu đạt loại khá.

Trung tâm Thông tin khoa học lập pháp

 

 

 

 

 

Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?

Quốc hội kỳ 3, khóa XIII