Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở: “Việc thực hiện nghị quyết, kết luận, kiến nghị sau giám sát của Quốc hội Việt Nam”

28/09/2018

Ngày 27/9/2018, Viện Nghiên cứu lập pháp tổ chức họp Hội đồng tư vấn, đánh giá nghiệm thu chính thức đề tài khoa học cấp cơ sở: “Việc thực hiện nghị quyết, kết luận, kiến nghị sau giám sát của Quốc hội Việt Nam” do ThS. Vũ Tiến Thản, Vụ trưởng Vụ Phục vụ hoạt động giám sát, Văn phòng Quốc hội làm Chủ nhiệm. Hội đồng do TS. Nguyễn Đình Quyền, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp làm Chủ tịch. Đề tài được Hội đồng đánh giá cao về tính cấp thiết, ý nghĩa lý luận, ý nghĩa thực tiễn và nhất trí nghiệm thu, xếp loại khá.

  Đề tài được bố cục thành 3 chương. Chương 1 của đề tài đi vào phân tích các khái niệm về hoạt động giám sát, sau giám sát và nghị quyết, kết luận, kiến nghị sau giám sát của Quốc hội; làm rõ các yếu tố ảnh hưởng đến việc ban hành, thực hiện nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát. Bên cạnh đó, đề tài cũng nghiên cứu hoạt động sau giám sát của Quốc hội các nước trên thế giới và rút ra một số kinh nghiệm cho Việt Nam.

Chương 2 của đề tài tập trung phân tích thực trạng quy định pháp luật và thực tiễn việc ban hành, thực hiện nghị quyết, kết luận, kiến nghị của Quốc hội. Qua đó, đề tài đã rút ra những đánh giá về kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong hoạt động này. Đề tài cho rằng, hoạt động giám sát nói chung của Quốc hội và hoạt động ban hành, thực hiện nghị quyết, kết luận, kiến nghị sau giám sát nói riêng ở nước ta trong thời gian qua đã không ngừng được đổi mới, có những bước chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của Quốc hội. Tuy nhiên, hoạt động này vẫn còn nhiều bất cập như: nhiều nghị quyết, kết luận, kiến nghị còn chung chung; việc thực hiện chưa hiệu quả, còn hình thức; việc theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện chưa được quan tâm đúng mức, do đó, hiệu quả chưa cao… Đề tài cũng chỉ ra nhiều nguyên nhân của hạn chế như: các quy định pháp luật về việc ban hành và thực hiện nghị quyết, kết luận, kiến nghị sau giám sát chưa đầy đủ, thiếu cụ thể hoặc chưa phù hợp; ở một số hoạt động giám sát, chủ thể giám sát chưa thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình cả trong việc ban hành và đôn đốc, theo dõi việc thực hiện; một số cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát chưa đề cao trách nhiệm của mình trong thực hiện các nghị quyết, kết luận, kiến nghị, thậm chí không thực hiện hoặc thực hiện không kịp thời…

Chương 3 của đề tài đã đề ra phương hướng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện nghị quyết, kết luận, kiến nghị sau giám sát của Quốc hội như: đổi mới hoạt động này phù hợp với quy định hiện hành của Hiến pháp, pháp luật nước ta, gắn với mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội và đặt trong yêu cầu đổi mới hoạt động giám sát của Quốc hội nói chung; kịp thời sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật có liên quan, trong đó cần quy định cụ thể, rõ ràng về yêu cầu, quy trình ban hành, thực hiện các nghị quyết, kết luận, kiến nghị và tăng cường các chế tài về xử lý trách nhiệm trong ban hành và thực hiện các nghị quyết, kết luận, kiến nghị sau giám sát; giữ vững nguyên tắc phải đi đến cùng trách nhiệm trong hoạt động giám sát nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các nghị quyết, kết luận, kiến nghị sau giám sát. Bên cạnh đó, đề tài đã đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện việc ban hành và tổ chức thực hiện nghị quyết, kết luận, kiến nghị sau giám sát của Quốc hội như: hoàn thiện các quy định pháp luật có liên quan; đưa ra các giải pháp trong quá trình ban hành, trong khâu tổ chức thực hiện và một số giải pháp khác.

Trung tâm Thông tin khoa học lập pháp

Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?

Quốc hội kỳ 3, khóa XIII