Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở: “Tham khảo kinh nghiệm pháp luật nước ngoài trong hoạt động lập pháp ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện”

03/10/2018

Ngày 2/10/2018, Viện Nghiên cứu lập pháp đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: “Tham khảo kinh nghiệm pháp luật nước ngoài trong hoạt động lập pháp ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện” do Ths. Lê Hà Vũ, Trưởng phòng dịch vụ, nghiên cứu, Thư viện Quốc hội làm Chủ nhiệm. Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài do PGS.TS. Hoàng Văn Tú, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp làm Chủ tịch.

Đề tài được kết cấu thành 3 chương. Chương 1 nghiên cứu một số vấn đề khái quát về tham khảo kinh nghiệm pháp luật nước ngoài trong hoạt động lập pháp. Trong chương này, đề tài đã lược sử về hoạt động tham khảo kinh nghiệm pháp luật nước ngoài trong lĩnh vực lập pháp trên thế giới; đưa ra quan niệm, khái niệm liên quan đến hoạt động tham khảo kinh nghiệm pháp luật nước ngoài; làm rõ ý nghĩa và một số vấn đề thường gặp khi tham khảo kinh nghiệm pháp luật nước ngoài.

Chương 2 đề tài tập trung phân tích thực trạng tham khảo kinh nghiệm pháp luật nước ngoài trong hoạt động lập pháp ở Việt Nam. Qua đó, đề tài đã chỉ ra một số kết quả đạt được khi tham khảo kinh nghiệm pháp luật nước ngoài trong hoạt động lập pháp ở Việt Nam như: kinh nghiệm pháp luật nước ngoài được tham khảo khá đa dạng; việc tham khảo được tiến hành dưới nhiều kênh, cách thức khác nhau trong hầu hết các công đoạn của quy trình lập pháp. Tuy nhiên, trên thực tế việc tham khảo kinh nghiệm pháp luật nước ngoài trong hoạt động lập pháp ở Việt Nam còn môt số bật cập. Cụ thể là: việc áp dụng kinh nghiệm pháp luật nước ngoài còn thiếu thống nhất, một số lĩnh vực chưa bắt kịp với quan niệm phổ biến của thế giới; quan niệm về tính đặc thù của Việt Nam đã khiến nội hàm của các quy định pháp luật nước ngoài được tham khảo trong nhiều trường hợp bị biến đổi khá nhiều hoặc thậm chí bị từ chối áp dụng; các báo cáo nghiên cứu, chuyên đề nghiên cứu, tài liệu kinh nghiệm pháp luật nước ngoài còn nhiều hạn chế về chất lượng; một số trường hợp tham khảo kinh nghiệm nước ngoài để phục vụ cho lợi ích của cơ quan công quyền.

Trên cơ sở nghiên cứu về lý luận và thực tiễn, Chương 3 đã đưa ra 5 quan điểm và 5 giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tham khảo kinh nghiệm pháp luật nước ngoài. Đề tài nhận định việc đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động tham khảo kinh nghiệm pháp luật nước ngoài cần bám sát một số quan điểm như: phù hợp với thực tiễn Việt Nam; đảm bảo tính khách quan, toàn diện, sâu sắc, đầy đủ không chỉ nội dung quy định pháp luật các nước mà còn cả điều kiện kinh tế, xã hội hình thành nên các quy định đó; phải tiến hành đúng nguyên tắc, từng bước, phù hợp với nguồn lực con người và nguồn lực khác, đồng thời tiến hành với nhiều giải pháp khác nhau. Bên cạnh đó, đề tài đã đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động tham khảo kinh nghiệm pháp luật nước ngoài trong quy trình lập pháp như: đẩy mạnh công tác nghiên cứu, đào tạo về luật so sánh và chuyển hóa pháp luật; xây dựng các nguyên tắc tham khảo kinh nghiệm pháp luật nước ngoài dành cho các chủ thể tham gia vào quy trình lập pháp; biên soạn sổ tay hướng dẫn; tổ chức tập huấn cho đại biểu Quốc hội và các cán bộ, công chức trong bộ máy nhà nước có tham gia vào quy trình lập pháp về cách thức, kỹ năng tham khảo kinh nghiệm pháp luật nước ngoài; đổi mới, chuẩn hóa công tác xây dựng, hình thành các tài liệu, nguồn tin tham khảo; xây dựng Quy chế về tham khảo kinh nghiệm pháp luật nước ngoài ban hành kèm theo Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội phục vụ Ban soạn thảo, cơ quan trình, cơ quan thẩm tra và đại biểu Quốc hội.

Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đã thảo luận và đánh giá đề tài rất khó, được nghiên cứu công phu, nghiêm túc. Tuy còn một số hạn chế nhưng không ảnh hưởng lớn đến thành công của đề tài. Hội đồng nhất trí đánh giá nghiệm thu đạt loại khá.

Trung tâm Thông tin khoa học lập pháp

 

 

 

 

Các tin đã đưa ngày:
Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?

Quốc hội kỳ 3, khóa XIII