Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: “Kiểm tra, xử lý văn bản trái pháp luật - Thực trạng và giải pháp”

03/10/2018

 Ngày 02/10/2018, Viện Nghiên cứu lập pháp tổ chức họp Hội đồng tư vấn, đánh giá nghiệm thu chính thức đề tài khoa học cấp cơ sở: “Kiểm tra, xử lý văn bản trái pháp luật - Thực trạng và giải pháp” do ThS. Vũ Thành Hưng, chuyên viên Viện Nghiên cứu lập pháp làm Chủ nhiệm. Hội đồng do PGS.TS. Hoàng Văn Tú  làm Chủ tịch. Đề tài được Hội đồng nhất trí nghiệm thu, xếp loại đạt.

Đề tài được bố cục thành 3 chương. Chương 1 của đề tài đi sâu phân tích các khái niệm về kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; làm rõ mục đích, ý nghĩa, nguyên tắc, phương thức và những nội dung cụ thể của việc kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật.

Chương 2 của đề tài tập trung nghiên cứu các điều kiện đảm bảo và thực trạng quy định pháp luật, thực tiễn thực hiện việc kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam trong giai đoạn từ 2015 - 2017. Kết quả nghiên cứu cho thấy, công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật ở nước ta trong thời gian qua đã đi vào nề nếp, chất lượng được nâng cao qua từng năm. Tuy nhiên, hoạt động này vẫn còn những hạn chế nhất định như: một số cơ quan, đơn vị chưa tuân thủ triệt để nguyên tắc kịp thời trong kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; chưa thực hiện đồng đều các phương thức kiểm tra văn bản, còn lúng túng trong xác định đối tượng, bỏ sót nội dung; việc xử lý cá nhân, tổ chức ban hành văn bản trái pháp luật chưa triệt để… Đề tài cũng chỉ ra nguyên nhân của hạn chế như: một số cơ quan, đơn vị ban hành văn bản không đúng trình tự, thủ tục; việc xử lý trách nhiệm đối với việc ban hành và xử lý văn bản trái pháp luật không kịp thời; công tác tổ chức cán bộ thực hiện hoạt động kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật còn bất cập.

Chương 3 của đề tài đã đề ra phương hướng nhằm nâng cao hiệu quả kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật. Theo đó, cần đặt hoạt động này trong bối cảnh chính trị, kinh tế, xã hội cụ thể; trên cơ sở phù hợp với quy định của Hiến pháp 2013 và pháp luật hiện hành; đảm bảo công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật của các bộ, ngành và địa phương được tiến hành ổn định, có hiệu quả... Bên cạnh đó, đề tài đã đề xuất các giải pháp cụ thể như: hoàn thiện các quy định pháp luật về kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ thực hiện công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; đảm bảo kinh phí cho hoạt động này.

Trung tâm Thông tin khoa học lập pháp 

Các tin đã đưa ngày:
Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?

Quốc hội kỳ 3, khóa XIII