Nghiệm thu chính thức đề tài khoa học cấp cơ sở: “Chuyển đổi giới tính - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện”

25/10/2018

Ngày 24/10/2018, Viện Nghiên cứu lập pháp tổ chức Hội đồng tư vấn, đánh giá, nghiệm thu chính thức đề tài khoa học cấp cơ sở: “Chuyển đổi giới tính – Thực trạng và giải pháp hoàn thiện” do Th.S. Phạm Thị Minh Phương, Vụ Pháp luật, Văn phòng Quốc hội làm Chủ nhiệm. TS. Lê Hải Đường, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp làm Chủ tịch Hội đồng. Sau khi cho ý kiến, Hội đồng đã nhất trí nghiệm thu đề tài và xếp loại đạt.

Đề tài được bố cục gồm 3 chương. Trong Chương 1, đề tài đã tập trung làm rõ các vấn đề lý luận về chuyển đổi giới tính như: khái niệm chuyển giới và chuyển đổi giới tính; quá trình nhận thức về bản dạng giới của người chuyển đổi giới tính; các biện pháp chuyển đổi giới tính và ý nghĩa của việc công nhận chuyển đổi giới tính. Bên cạnh đó, đề tài đã phân tích các quy định về việc chuyển đổi giới tính trong pháp luật một số nước trên thế giới.

Chương 2 của đề tài đi vào nghiên cứu, đánh giá các quy định pháp luật hiện hành về chuyển đổi giới tính và thực trạng chuyển đổi giới tính ở nước ta trong thời gian qua. Đề tài cho rằng, hiện chưa có quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của người chuyển đổi giới tính, do vậy chưa có hành lang pháp lý để bảo vệ đối tượng này trong mối quan hệ với cộng đồng và Nhà nước. Trong khi đó, người chuyển đổi giới tính phải đối mặt với rất nhiều vấn đề khó khăn như: sự kỳ thị của xã hội, sự phân biệt đối xử trong các môi trường khác nhau (gia đình, trường học, không gian công cộng, trong tiếp cận với các dịch vụ y tế, việc làm); rủi ro sức khỏe, nguy cơ lây nhiễm bệnh tật; không được đổi tên và xác định lại giới tính do những bất cập về quy định pháp luật hiện hành…

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, Chương 3 của đề tài đã đưa ra các đề xuất, kiến nghị đối với việc xây dựng Luật chuyển đổi giới tính ở Việt Nam. Đề tài cho rằng việc xây dựng Luật chuyển đổi giới tính là cần thiết nhằm tạo ra khuôn khổ pháp lý thống nhất, đồng bộ, minh bạch nhằm hỗ trợ, bảo vệ người chuyển đổi giới tính ở nước ta hiện nay. Đề tài đề xuất một số nội dung liên quan đến việc xây dựng dự thảo Luật như: (i) xác định khái niệm, phạm vi điều chỉnh và đối tượng tác động; (ii) xây dựng dự thảo Luật theo 3 nhóm chính sách cơ bản là: nhóm chính sách liên quan đến điều kiện chuyển đổi giới tính và việc công nhận chuyển đổi giới tính; nhóm chính sách liên quan đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc thực hiện và công nhận chuyển đổi giới tính; nhóm chính sách về tiếp cận dịch vụ y tế của người chuyển đổi giới tính.

Trung tâm Thông tin khoa học lập pháp 

Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?

Quốc hội kỳ 3, khóa XIII