Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp cơ sở: “Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng Luật biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện”

19/11/2018

Ngày 19/11/2018, Viện Nghiên cứu lập pháp đã tổ chức Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu chính thức Đề tài khoa học cấp cơ sở: “Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng Luật biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện” do Th.S Đỗ Ngọc Duy, Trung tâm Nghiên cứu khoa học lập pháp, Viện Nghiên cứu lập pháp làm Chủ nhiệm. Hội đồng do PGS.TS. Hoàng Văn Tú, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp làm Chủ tịch. Các thành viên Hội đồng đã có những đánh giá tích cực về kết quả đề tài. Đề tài được nghiệm thu, xếp loại khá.

Chương 1, nghiên cứu cơ sở lý luận của việc xây dựng Luật biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện. Trong đó, đề tài đã làm rõ khái niệm, ý nghĩa áp dụng, cách phân loại và cơ sở của việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện.

Chương 2 của đề tài tập trung phân tích thực trạng quy định pháp luật và thực tiễn thi hành các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng dân sự. Đề tài cho rằng, việc Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 ghi nhận các biện pháp khẩn cấp tạm thời có ý nghĩa tích cực nhằm chống lại các hành vi tẩu tán tài sản, hủy hoại chứng cớ, mua chuộc người làm chứng, qua đó góp phần giải quyết đúng vụ việc dân sự, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự và bảo toàn được tình trạng tài sản bảo đảm cho việc thi hành án. Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn nhiều vướng mắc, bất cập như: số vụ án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện còn ít; một số biện pháp áp dụng chưa phát huy hiệu quả; các quy định về biện pháp kê biên, phong tỏa chưa thực sự rõ ràng; sự bất hợp tác của đương sự khi tiến hành thẩm định tài sản, dẫn đến kéo dài hoặc không giải quyết được vụ án; tình trạng kém hiệu quả trong việc ra quyết định và thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện… Trên cơ sở phân tích thực trạng, đề tài cho rằng xây dựng Luật biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện là yêu cầu cấp thiết hiện nay.

Ở Chương 3, đề tài đã đưa ra các quan điểm xây dựng Luật biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện như: cần tiếp tục thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về cải cách tư pháp; bảo đảm tính hợp hiến, thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật của nước ta và phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; bảo đảm quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp 2013; tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới… Đề tài cũng đề xuất các nội dung chính cần quy định khi xây dựng Luật biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện như: các loại biện pháp áp dụng; người có quyền yêu cầu; cơ quan có thẩm quyền quyết định; điều kiện, thời hạn áp dụng; biện pháp bảo đảm tài chính; trình tự, thủ tục thực hiện; căn cứ hủy bỏ; khiếu nại, kiến nghị về quyết định áp dụng, thay đổi hoặc hủy bỏ; trách nhiệm pháp lý của các bên liên quan. Bên cạnh đó, đề tài cũng kiến nghị một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng các quy định pháp luật về biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện như: thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn; tổng kết, đánh giá thực tiễn áp dụng; nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho đội ngũ Thẩm phán; tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao nhận thức cho người dân…

Trung tâm Thông tin khoa học lập pháp

 

 

Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?

Quốc hội kỳ 3, khóa XIII