Nghiệm thu chính thức đề tài cấp Bộ: “Chế độ, chính sách đối với đại biểu Quốc hội - Thực trạng và giải pháp”

22/12/2018

Ngày 22/12/2018, Viện Nghiên cứu lập pháp đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu chính thức đề tài cấp Bộ: “Chế độ, chính sách đối với đại biểu Quốc hội - Thực trạng và giải pháp” do ThS. Phan Văn Ngọc làm Chủ nhiệm. Hội đồng do PGS. TS. Hoàng Văn Tú, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp làm Chủ tịch đã đánh giá kết quả nghiên cứu của đề tài, nhất trí xếp loại khá.

Chương 1 của đề tài tập trung phân tích cơ sở lý luận về hoàn thiện chế độ, chính sách đối với đại biểu Quốc hội. Trong đó, đề tài đã khái quát một số vấn đề lý luận về đại biểu Quốc hội và nghề nghiệp đại biểu Quốc hội; khái niệm, đặc điểm, vai trò của chế độ, chính sách đối với đại biểu Quốc hội; hệ thống chế độ, chính sách đối với đại biểu Quốc hội và các yếu tố tác động; chế độ, chính sách đối với đại biểu Quốc hội ở một số nước và những bài học kinh nghiệm.

Chương 2 của đề tài đi sâu nghiên cứu thực trạng chế độ, chính sách đối với đại biểu Quốc hội ở nước ta. Đề tài đã phân tích chế độ, chính sách đối với đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ và làm rõ thực trạng chế độ, chính sách đối với đại biểu Quốc hội ở nước ta hiện nay. Chế độ, chính sách đối với đại biểu Quốc hội hiện hành được quy định tại Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội và các văn bản hướng dẫn do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành. Gần đây, việc thông qua Nghị quyết số 353/2017/UBTVQH14 ngày 17/4/2017 quy định bổ sung một số chế độ và điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Quốc hội với nhiều nội dung mới là điểm nhấn quan trọng trong việc hoàn thiện các chế độ, chính sách đối với đại biểu Quốc hội. Nhiều chế độ, chính sách mới được áp dụng như: phụ cấp hoạt động chuyên trách, khoán chi tiếp xúc cử tri, bồi dưỡng nghiên cứu các dự án luật, thuê chuyên gia và thư ký giúp việc… Nhìn chung, đại biểu ngày càng có điều kiện thuận lợi hơn trong việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của mình, góp phần tạo nên những chuyển biến tích cực vào kết quả hoạt động chung của Quốc hội. Tuy nhiên, xét về tổng thể, các quy định hiện hành về chế độ, chính sách cho đại biểu Quốc hội vẫn còn mang tính tình thế, giải quyết những yêu cầu trước mắt, hiệu lực pháp lý thấp, thiếu tính hệ thống, ổn định. Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp đã đề ra những định hướng mới về chính sách tiền lương, phụ cấp và các khoản thu nhập ngoài lương đòi hỏi phải tiếp tục đổi mới chế độ, chính sách đối với đại biểu Quốc hội.

Trên cơ sở nghiên cứu về lý luận, thực tiễn và những vấn đề đặt ra trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương, chương 3 của Đề tài đã đưa ra phương hướng, giải pháp hoàn thiện chế độ, chính sách đối với đại biểu Quốc hội ở nước ta hiện nay. Việc hoàn thiện chế độ, chính sách đối với đại biểu Quốc hội ở nước ta hiện nay cần được đặt trong bối cảnh tổng thể, dưới sự lãnh đạo của Đảng, thể chế đầy đủ các quan điểm, chủ trương của Đảng về cải cách chính sách tiền lương và gắn với việc thực hiện các chủ trương của Đảng về đổi mới tổ chức, hoạt động của Quốc hội. Ngoài ra, việc hoàn thiện chế độ, chính sách đối với đại biểu Quốc hội cần phải tính đến những yếu tố đặc thù về vị trí, vai trò, tính chất hoạt động của cá nhân đại biểu Quốc hội nói riêng, của Quốc hội nói chung và tiếp thu có chọn lọc những kinh nghiệm của nước ngoài. Đề tài cũng đưa ra các kiến nghị cụ thể nhằm hoàn thiện quy định về chế độ lương và phụ cấp theo lương, chế độ hoạt động phí và chi phí hỗ trợ trực tiếp hoạt động, chế độ điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Quốc hội và các chế độ, chính sách khác.

Bên cạnh đó, đề tài cho rằng, trong thời gian chưa áp dụng chế độ chính sách tiền lương mới, không ban hành thêm các quy định về chế độ, chính sách mới đối với đại biểu Quốc hội, chỉ triển khai thực hiện theo những quy định hiện hành. Đảng đoàn Quốc hội, UBTVQH cần chỉ đạo xây dựng Đề án đổi mới, hoàn thiện tổng thể chế độ, chính sách đối với đại biểu Quốc hội để trình Bộ Chính trị, BCHTW về những vấn đề thuộc thẩm quyền của các cơ quan này. UBTVQH cần ban hành bảng lương áp dụng đối với các chức vụ do bầu cử hoặc bổ nhiệm theo phương án đã đưa ra trong Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của BCHTW khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Cần triển khai nghiên cứu trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật tổ chức Quốc hội 2014 về những vấn đề có liên quan đến chế độ, chính sách và bộ máy giúp việc của Quốc hội theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn và hoạt động có hiệu quả, hiệu lực và Nghị quyết số 27-NQ ngày 21/5/2018 của BCHTW. Trên cơ sở đó, UBTVQH trình Quốc hội hoặc tự mình ban hành Nghị quyết về chế độ, chính sách cụ thể đối với đại biểu Quốc hội.

Trung tâm TTKH lập pháp  

Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?

Quốc hội kỳ 3, khóa XIII