Nghiệm thu chính thức Đề tài cấp Bộ: “Quyền của người không quốc tịch vả bảo vệ quyền của người không quốc tịch trong pháp luật quốc tế và pháp luật một số quốc gia - Những gợi mở cho việc hoàn thiện pháp luật Việt Nam”

17/12/2018

Ngày 17/12/2018, Viện Nghiên cứu lập pháp đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu chính thức Đề tài cấp bộ: “Quyền của người không quốc tịch vả bảo vệ quyền của người không quốc tịch trong pháp luật quốc tế và pháp luật một số quốc gia - Những gợi mở cho việc hoàn thiện pháp luật Việt Nam” do ThS. Đặng Minh Đạo, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin khoa học lập pháp làm Chủ nhiệm. Hội đồng do PGS.TS. Hoàng Văn Tú, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu lập pháp làm Chủ tịch đã đánh giá cao những kết quả nghiên cứu của đề tài, nhất trí xếp loại khá.

Đề tài gồm 3 chương. Ở chương 1, đề tài tập trung phân tích cơ sở lý luận về quốc tịch, không quốc tịch, quyền và việc bảo vệ quyền của người không quốc tịch trong pháp luật quốc tế. Theo đó, trên cơ sở các Công ước của Liên Hợp Quốc về nhân quyền nói chung, quyền của người không quốc tịch nói riêng, đề tài đã làm rõ một số khái niệm về quốc tịch, người không quốc tịch; xác định phạm vi các quyền mà người không quốc tịch được hưởng như: quyền cư trú, quyền hôn nhân gia đình, quyền sở hữu tài sản, quyền tiếp cận tòa án... Bên cạnh đó, đề tài cũng đi sâu tìm hiểu về quyền của người không quốc tịch trong pháp luật một số quốc gia trên thế giới. 

Chương 2 của đề tài đi sâu nghiên cứu thực trạng người không quốc tịch, quy định của pháp luật Việt Nam về quyền và nghĩa vụ của người không quốc tịch và thực tiễn thi hành pháp luật nhằm bảo vệ quyền của người không quốc tịch tại nước ta. Hiện nay, tình trạng người không quốc tịch vẫn tồn tại và có chiều hướng gia tăng tại nước ta. Bên cạnh đó, các quy định hiện hành của Việt Nam về quyền và nghĩa vụ của người không quốc tịch chưa đồng bộ, thiếu thống nhất, chưa phát huy hiệu quả trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người không quốc tịch, nhất là người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam.

Từ thực tiễn trên, chương 3 của đề tài đề xuất một số giải pháp xây dựng và hoàn thiện cơ chế bảo đảm quyền của người không quốc tịch ở nước ta hiện nay như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về nhân quyền đối với các chủ thể liên quan (các cơ quan, cán bộ nhà nước, người dân); nghiên cứu thành lập cơ quan chuyên môn có chức năng tham mưu, tư vấn cho Chính phủ và chính quyền địa phương các cấp trong việc quản lý người không quốc tịch; thực hiện rà soát, hệ thống hóa các quy định về quyền và nghĩa vụ của người không quốc tịch trong mọi lĩnh vực của pháp luật để phát hiện những bất cập, vướng mắc; quy định về việc thành lập một cơ quan bảo vệ người không quốc tịch trong những trường hợp cần thiết; đồng thời, Việt Nam cũng nên cân nhắc sớm gia nhập Công ước 1954 về vị thế của người không quốc tịch...

TTTTKHLP

Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?

Quốc hội kỳ 3, khóa XIII